אאא

קשרי אהבה  בין רבי גרשון והבעש"ט הקדוש 

אהבה עצומה בין שני צדיקי הדור - קדושי עליון

רבי גרשון היה גיסו של הבעל שם טוב הקדוש, והכיר בגדולתו מיד לאחר שקבל הבעל שם טוב הקדוש רשות משמים להתגלות.

רבי גרשון מקיטוב היה מתלמידיו הראשונים והמובהקים של הבעל שם טוב הקדוש, וקיבל את תורתו בהתבטלות, בהכנעה וענווה גדולה, והיה יד ימינו, קשרי אהבה עזים היו ביניהם, ורבי גרשון היה אהוב נפשו של הבעל שם טוב הקדוש.

בימים אלו, התפרסם לציבור סידורו של הבעל שם טוב הקדוש, שנכתב ע"י רבי גרשון מקיטוב לבקשת הבעל שם טוב הקדוש.

עד היכן מגיעה האהבה בין שני הגיסים?

האהבה העזה ששררה בין שני שרפי הקודש, מובעת באגרת ששלח הבעל שם טוב הקדוש ע"י רבי יעקב יוסף הכהן לגיסו רבי גרשון שהיה אז בא"י.

אומנם האגרת נשלחה עם רבי יעקב יוסף הכהן, אך, היא לא הגיעה לידו של רבי גרשון, ונשארה עבורנו - ל'זכרון לדורות'.

רבי גרשון - היה בקי בעליית נשמה

הבעל שם טוב הקדוש פותח את האיגרת, בצערו הרב על שלא קיבל מגיסו את הכתבים ששלח אליו:

"וצער גדול היה לי על זה, אשר לא ראיתי תמונת ידך קודש, אשר כתבת בפרטות" - מתיקות המילים מעידה על אהבתם הרבה.

הבעל שם טוב הקדוש מתאר באגרת לרבי גרשון על 'השבעת עליית נשמה' שעשה בראש השנה תק"ז, ומוסיף את המילים: "כידוע לך".

והובן מכך, שאם הדבר 'ידוע' לרבי גרשון משמע:

שגם רבי גרשון - היה בקי בעליית נשמה.

האגרת – הדרך להביא את המשיח

הבעל שם טוב הקדוש מתאר לגיסו אהובו רבי גרשון, כיצד הוא עלה ל'היכל משיח', ומה ראה שם:

"וראיתי דברים נפלאים במראה, מה שלא ראיתי עד הנה, מיום עומדי על דעתי" וממשיך:

"ואשר ראיתי ולמדתי בהעלותי לשם, בלתי אפשרי לספר ולדבר – אפילו פה אל פה".

ובהמשך, הבעל שם טוב הקדוש מספר שלמד מפי משיח - סודות התורה.

מה 'מעסיק' את הבעל שם טוב הקדוש בהיכל משיח?

מדהים הדבר, שבזמן שהבעל שם טוב הקדוש נמצא ב'היכל משיח' ומתגלים לו שם - סודות נוראים, חשוב לו לבקש רשות לגלות את הסודות הללו לגיסו:

"ובקשתי עבורך ללמד אותך – ולא הורשיתי כלל, ומושבע ועומד אני על זה...".

וממשיך הבעל שם טוב הקדוש באגרת:

"אך זאת אני מודיעך..." במילים אלו הבעל שם טוב הקדוש העביר לגיסו אהובו רבי גרשון, את - הסודות הנוראיים - שהורשה לגלות, ואומר לו, שאם ינהג על פיהם:

"בוודאי ה' יהיה בעזרך, ובכל אשר תפנה תצליח ותשכיל...".

בהמשך האגרת כותב הבעל שם טוב הקדוש לרבי גרשון, שיחזור תמיד על רעיונותיו, יהגה בהם וידקדק בם, כי:

 "בוודאי תמצא בכל דיבור ודיבור כמה מיני מתיקות..."

מה היה צריך להסביר רבי גרשון לאחר כמה שנים?

על אף שרבי גרשון היה בארץ ישראל, אהבתו העצומה של הבעל שם טוב הקדוש לגיסו, לא השכיחה אותו מליבו, ומעיד על כך הסיפור הבא.

פעם אחת בליל שבת אמר הבעל שם טוב הקדוש:

"תמהני, בליל שבת בשעת התפילה, חיפשתי את גיסי רבי גרשון בכל ארץ ישראל ולא מצאתי אותו, ובשבת בבוקר בשעת התפילה ראיתיו בארץ – ישראל.

ואיני יודע מה אדון בזה, אם לא שהלך חוץ לתחום" (שהוא חילול שבת).

אחרי כמה שנים, הגיע רבי גרשון אל הבעל שם טוב הקדוש, ושאל אותו הבעל שם טוב הקדוש על כך, ולא ידע רבי גרשון מה להשיב על כך, כי לא זכר,  מה היה באותה שבת.

לאחר כמה זמן, נזכר רבי גרשון שבאותה השבת, נתנו לו מצות ברית מילה בעכו, ועל כן, שבת בעכו את השבת.

וסיפר רבי גרשון: בעכו יש שני בתי - כנסת, אחד נחשב כנמצא בחוץ - לארץ, ואחד נחשב כנמצא בארץ - ישראל (עפ"י ירושלמי שביעית פרק ו).

והלכתי והתפללתי בליל שבת בבית - הכנסת שבחוץ - לארץ, ואח"כ כאב לי ליבי על דבר זה, מדוע לא התפללתי בבית הכנסת הנחשב כנמצא בארץ - ישראל, על כן, למחרת הלכתי והתפללתי בבית-הכנסת שנחשב כנמצא בארץ-ישראל.

רוחם של שני קדושי עליון – כאן איתנו

ציונו של רבי גרשון מקיטוב נמצא בהר הזיתים, ובימים אלו, יש עליה גדולה לציונו, אבל, הסיפור הבא יגלה סוד נפלא: מי מטייל על חומות ירושלים?

פעם אחת, סיפר הגאון הקדוש מבעלזא:

"פעם אחת ראה בחלום שהוליכו אותו לגן עדן העליון, והראו לו חומות ירושלים שלמעלה - החרבות, ועליהם:

היה מהלך איש אחד - מחומה לחומה.

 

ושאל: מי הוא זה האיש? והשיבו לו כי הוא:

רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש, שנשבע שלא ירד משם, עד שייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן (מכתב מהגאון בעל דעת תורה).

מחמת הדמעות - הבעש"ט הקדוש לא יכול לדבר...

ונסיים במשפט נוסף מהאגרת ששלח הבעל שם טוב הקדוש לרבי גרשון: "ורציתי להרחיב הדיבור ולטייל באריכות, אך מחמת הדמעות אשר נזכרתי פרדתך ממני, לא יכולתי לדבר...".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

קשרי האהבה בין הבעל שם טוב הקדוש לגיסו אהובו רבי גרשון מובעים בצורה נפלאה, אשרי עין ראתה ושמעה כל אלה...

"וירא אלוקים את האור כי טוב" – אומר הבעל שם טוב הקדוש:

אלו מעשיהם של צדיקים, והבן!

נעתיר תפילה בימים אלו המסוגלים לגאולה, ונזכה במהרה להתאחד כולנו יחד, בביאת משיח צדקנו, ובנין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן!

לע"נ רבי אברהם גרשון בן רבי אפרים (מקיטוב) זכותו וזכות הבעל שם טוב הקדוש תגן על כל עם ישראל, ויזכו כולם לישועות, אמן!

לע"נ אמנו מורתנו רחל בת ריינה מלכה.