ישראל במלחמהישראל במלחמה

הבעל שם טוב הקדוש


סיפור למוצאי שבת

"תתעלף מרוב פחד" | כשהבעל שם טוב הקדוש ראה את העתיד

בחורף הגיע רב ק"ק ברעהין ל'שדה לבן', והראה לרב אגרת שקיבל מהבעל שם טוב הקדוש | הרב אהרון ראובן בסיפור מיוחד למוצאי שבת קדוש מאור שבעת הימים (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי שבת

כשהבעל שם טוב לימד את רבי מוישה ה'מתנגד' בחלום | צפו

רבי משה קעדס שהיה מלמד, תלמיד חכם גדול, לא הכיר בגדלותו של הבעל שם טוב. פעם אחת התקשה רבי משה להבין את התוספות בגמרא במסכת שבועות. ואז ארע מקרה מפעים: בחלומו הוא נכנס להיכל אחד וראה שם את הבעל שם טוב, שם פנה אליו הבעל שם טוב ואמר לו את הפשט. כשהתעורר רבי משה וזכר את הפשט שראה בחלום, מיד הסתכל בגמרא... | צפו איך הסתיים הסיפור (חסידים)

4
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

הבעל שם טוב הקדוש כמעט הכה את עבדו והציל יהודי ממות

התחנן העבד לבעל שם טוב הקדוש, ואמר "אדוני, אלך תכף". רגז עליו הבעל שם טוב הקדוש פעם נוספת, ורצה להכותו. והלך העבד והציל את הסוס. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

מה הבעל שם טוב הקדוש בחר לבעל האכסניה - בן או עושר?

שאל הבעל שם טוב הקדוש את בעל האכזניה: אשתך ילדה בן? ענה לו: כן. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש שתדע שנתנו לך אפשרות לבחור בין מעות או בן | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש

מה שאל הבעל שם טוב את 'המתנגד' שרצה להמיתו | צפו

רבי נחמן שהתנגד אליו - ביקש להורגו. תלמידי רבי נחמן ביקשו מרבם, שילך ויבחן את הבעל שם טוב שהרי כולם מפליאים בשבחו. כשנפגשו השניים נכנסו לחדר לבד, אך אחד התחבא שם וסיפר את המעשה המפעים הבא | צפו (חסידים)

4
| כיכר השבת |

הסגולה למוצאי שבת

מה קרה למכשפה ששלחה שד להזיק לבעל שם טוב? | צפו

טרם התגלות הבעל שם טוב, בעיירתו התגוררה מכשפה שהיה לה שד שדרכו פעלה הרס והיזק לעיר. הבעל שם טוב הקדוש בתפילתו הזכה קילקל את כשפיה. וכשהמכשפה ידעה על כך שלחה לו איומים | צפו בהרב יצחק ישי בנון מסביר איך הסתיים הסיפור (חסידים)

11
| כיכר השבת |

סיפור למוצאי שבת

רגע לפני שהבעש"ט נפטר, נשמתו של המת הגיעה אליו

שעות לפני שהבעל שם טוב הקדוש הלך לעולמו בחג השבועות, הוא ראה את מלאך המוות, והתפלא שהמשרת אינו רואה אותו. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

הסכולה למוצ"ש • צפו

מדוע הפסיק הבעל שם טוב מתפילתו בשביל לקנות מגוי?

הבעל שם טוב הקדוש עמד לפני התיבה, ולפתע סגר את סידורו ויצא מבית הכנסת כדי לקנות עצים מגוי. | למה הפסיק הבעל שם טוב מתפילתו בשביל לקנות עצים? מה ביקש הבעש"ט מתלמידיו לתת לגוי? ומה אמר הגוי על אלוקי היהודים? | הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת (חסידים)

2
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

כשהבעש"ט הבטיח להורי בעל התניא: עוד שנה יהיה לכם בן

בסעודת יום ההולדת אמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי ברוך, למועד הזה ממש אתם חובקים בן.בדיוק לאחר שנה בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

מה האישה רצתה מהבעש"ט ואיך הציל יהודי חולה מקטרוג?

כשהבעל שם טוב הגיע לקהילת סנטוב ראה אור גדול על אשה אחת. וביקש מאנשי המקום שיקראו לה, אך השיבו לו שהיא בוודאי תבוא מעצמה | מה רצתה האישה הצדקת מהבעש"ט? | למה שוב הגיעה האישה אל הבעש"ט? | ואיך הבעל שם טוב הציל יהודי חולה מקטרוג? | צפו (חסידים)

4
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

כך הבעל שם טוב דרש מהעגלון לעצור ולהתפלל ביער הקפוא

הדבר היה בימי החורף, באותו היום היה קור גדול מאוד, אמר הבעל שם טוב הקדוש: "נתפלל מנחה במקום פלוני", והמקום היה מרוחק מהם כמה פרסאות. סיפור חסידי למוצאי שבת (שבוע טוב)

הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי שבת

מה סיפור המופת שסיפר הבעל שם טוב לילד מעז'יבוז'י? | צפו

הבעש"ט הודיע שמי שרוצה שתפילתו תתקבל שיתפלל עמו מילה במילה. ילד מעז'יבוז'י עשה כן, ופעם אחת כשלא הבין מדוע חזר הבעש"ט על פסוק מסויים, הפסיק להתפלל עמו. עד שפגש בו הבעש"ט וחשף בפניו סיפור מפעים אודות סיבת החזרה על אותו פסוק | צפו (שבוע טוב)

2
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

כיצד השלהבת הקטנה של רבי ברוך הראתה את הדרך לסוס?

לפתע השלהבת הקטנה התחילה לרקד בעצבנות עד שנעלמה. תלמידיו של רבי ברוך נדהמו, הם רצו לראות מה יגיב הרבי, אך רבי ברוך ממעז'יבוז שקע בהרהורים | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי השבת

מה גילה הבעל שם טוב הקדוש לרבי מיכל מזלאטשוב? | צפו

כשרבי מיכל מזלאטשוב היה ביום שישי אצל רבו הבעש"ט, ציוה אותו הבעש"ט לנסוע לביתו לשבת. אך רבי מיכל השיב בשלילה, כי לא הייתה לו עגלה לנסוע לביתו. הבעל שם טוב אמר לו שיהיה לו עגלה לנסוע וכך היה. אך לפני שיצא גילה לו הבעש"ט דבר מה | צפו בגילוי המדהים (חסידים)

1
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

הבעש"ט סיפר: השר של יוון חזר בחרי אף, והבנתי שבאה צרה

שמעתי מהרב ק"ק פולנאה, כשהייתה בימיו מלחמה בין יון ובין הישמעאל, ואמר הבעל שם טוב הקדוש: ראיתי בשמים שני שרים נלחמים, והשר של יון והשר של ישמעאל, וראיתי שהשר של יון חוזר בחרון אף, והבנתי מזה שתהיה לישראל צרה גדולה ח"ו | סיפור חסידי למוצ"ש (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור חסידי למוצ"ש

צום וסיגופים | כך התקרב המגיד ממעזריטש לבעל שם טוב הק'

המגיד היה מתמיד גדול בלימוד, ולכן, יום יומיים לאחר שיצא לדרך, התחרט מאוד על הנסיעה, כי הטלטלה בדרכים לא אפשרה לו להתמיד בלימוד, והדבר גרם לו לעוגמת נפש רבה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

3
| הרב אהרון ראובן |

סגולת הסיפור למוצ"ש

מה הבעש"ט ציווה להביא לדרשן שנעשה משותק?

כמידי מוצ"ש פותחים את השבוע עם סגולת הסיפור מהבעל שם טוב. והשבוע: על הדרשן שנעשה משותק וחסר יכולת דיבור. וכשהגיע הבעש"ט ציווה להביא מים שתוקים ואפר כירה, קרא עליהם את פרשת מצורע ואז ארע המופת המדהים. צפו בסיפור למוצ"ש מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

1
| כיכר השבת |

סיפור למוצאי השבת

כשתלמידי הבעש"ט אספו כסף לפדיון שבויים

ידוע שהבעל שם טוב הקדוש עסק רבות בפדיון שבויים, והיה פודה חוכרים יהודים שהפריצים אסרו בעקבות חוב כספי, והיה לבעש"ט הקדוש שטרי חובות רבות עבור מצוה יקרה זו, וממשיכי דרכו נהגו כמוהו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כשרבי צבי הירש, בנו של הבעש"ט ראה את אביו בחלום

רבי צבי הירש, ראה את אביו בחלום, ובאותו הזמן היה לו צער גדול, כי היה בעל חוב לפריצים, ולא היה לו איך לשלם להם, ושאל רבי צבי את אביו: ידעת בצערי? | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

צפו בסיפור למוצ"ש

הבעש"ט ראה בליל שבת את גיסו בחו"ל ובשבת בארץ ישראל

כמידי מוצ"ש הרב יצחק ישי בנון בסגולת הסיפור לפרנסה והצלחה. והשבוע על כוחו הרוחני של הבעל שם טוב, שראה בליל שבת קודש שגיסו נמצא בחו"ל וביום שבת בבוקר ראה שנמצא בארץ ישראל | צפו (חסידים)

3
| כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר