אאא

ממשיכה להסתבך: אחרי שערכה את הריקול הגדול בתולדות המדינה, נציגי הרשות להגנת הפרטיות הגיעו הבוקר (חמישי) למשרדי חברת 'שטראוס'.

הביקור הגיע בעקבות מידע שהעבירה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן על חשש לפגיעה בציבור הצרכנים, על פי המידע, עלה כי במסגרת הליך הריקול שמבצעת החברה בעקבות פרשת הסלמונלה, היא דורשת מצרכנים המעוניינים לקבל ממנה החזר בגין מוצרים האסורים לצריכה, למסור לה מידע אישי, כולל מספר ת"ז, וזאת כתנאי לקבלת ההחזר הכספי.

מפקחי הרשות באו למשרדי החברה, בכדי לבדוק את סוגי המידע אותו אוספת החברה, הסיבות לאיסופו, דרכי אבטחתו והשימושים שנעשים בו. במסגרת הפיקוח, נבדק האם איסוף המידע, השימוש בו ואבטחתו - נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות.

איסוף מידע רגיש כמו מספרי תעודות זהות, מהווה מאגר מידע וקיימת חובה לרושמו בפנקס מאגרי המידע, כמו כן, על מאגר מסוג זה יש לשים לכל הפחות רמת אבטחה בינונית בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות . 

על פי חוק הגנת הפרטיות, כאשר צרכן מתבקש למסור מידע אישי על אודותיו, על מבקש המידע לציין אם חלה על אותו צרכן חובה חוקית למסור את המידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. כמו כן, על המבקש לציין את המטרה אשר לשמה מבוקש המידע וכן למי יימסר המידע ומטרות המסירה.

מהרשות להגנת הפרטיות נמסר: "ממצאי הפיקוח הראשוניים וכן הנחיות מפורטות לשם הגברת עמידתה של החברה בהוראות החוק והתקנות ימסרו לה בהמשך. יצוין, כי חברת שטראוס משתפת פעולה עם הליך הפיקוח".