היארצייט של ה'זרע שמשון'

מדוע מצוה קלה כ'שילוח הקן' – מזכה בבנים, ומה הבטיח הרב שלא הותיר אחריו זרע של קיימא?

המוני עמך בית ישראל יציינו היום את יום פטירתו של רבי שמשון חיים נחמני זי"ע, אשר נפטר מבלי שהותיר בנים אחריו, אבל, הבטיח הבטחה נדירה במיוחד | מאמר מיוחד (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |

ליארצייט של רבי שמשון נחמני ה'זרע שמשון' – ו' אלול

מדוע מצוה קלה כ'שילוח הקן' – מזכה בבנים?

רבי שמשון חיים נחמני נפטר מבלי שהותיר בנים אחריו, אבל, הבטיח הבטחה נדירה במיוחד שכל מי שילמד בספריו יזכה לחיים ארוכים, לפרנסה טובה, לבנים צדיקים, לעושר ולכבוד. נצטט מדבריו הנפלאים, כפי שהוא כותב בהקדמה לספרו 'זרע שמשון':

"ובעל הגמול ישלם במיטב חיי אריכי ומזוני טפי לגומלי חסדים טובים".

"וצדקה תהיה להם, וצדקתם תעמוד לעד".

"לאכול בעולם הזה, ולשבוע בעולם הבא".

"ובעל הגמול ישלם בזכות זה שכר טוב לגומלי חסד של אמת, במותב תלתא בני חיי ומזוני טבי, דבזכותא תלו".

"וכי מרובה מידת תשלומי חן וחסד ושלמא רבא מן שמיא".

"ועיניכם תראינה בנים ובני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים ונבונים, ובתים מלאים כל טוב, גם עושר גם כבוד לא יסודו מזרעכם".

והרבה עשו ועלה בידם, והיום הדברים מפורסמים.

נביא את דבריו על הפרשה בנושא מצות 'שילוח הקן'.

מה השכר על מצות שילוח הקן?

ידוע שהשכר על מצות שילוח הקן הוא – בנים:

על הפסוק: 'כי יקרא קן ציפור לפניך' (דברים כב, ו) אומרת הגמרא (ברכות לג'):

"האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך - משתקין אותו" מי שאומר שהאדם מקיים את מצות שילוח הקן בגלל רחמים - משתיקים אותו, מדוע?

כי האדם מקיים את המצוות, כי ככה - הקב"ה ציווה!

ולכן, הגמרא מבארת, שהאדם לא מקיים את המצוה כי הוא מקשר את חיוב המצוה למידת הרחמים של הקב"ה, אלא:

כי קיום המצוה היא: 'גזרת מלך על עבדיו'.

ואפשר להקשות על הדברים,דמצינו במדרש (דב"ר ו א) שאומר:

"כשם שנתמלא הקב"ה רחמים על הבהמה, כך נתמלא רחמים על העופות. מנין? שנאמר כי יקרא קן ציפור".

לכאורה מוכח מהמדרש, שהטעם של קיום מצות שילוח הקן הוא: 'משום הרחמים שמתעורר'!

אם כן, נשארנו עם קושיה מעניינת: מה באמת הטעם לקיום מצות שילוח הקן?

שילוח הקן – השכר בנים?

כותב ה'זרע שמשון', שלכל מצוה יש שכר אחר, יש מצוה ששכרה כבוד, ויש מצוה ששכרה עושר, והשכר על מצות שילוח הקן:

"שאם אין לך בנים אני נותן לך בנים", שנאמר: "ואת הבנים תקח לך".

וצריך להבין: מה הקשר בין מצות שילוח הקן לבין שכרה – בנים?

איך מצות שילוח הקן מקרבת את המשיח?

כותב המדרש: 'אם קיימת מצות שילוח, את ממהר לבוא מלך המשיח, שכתוב בו: 'שילוח', שנאמר: "הנה אנכי שולח לכם".

ה'זרע שמשון' ממשיך לאתגר אותנו, ומביא את המובא בגמרא יבמות (ס"ב): "אין בן דוד בא, עד שיכלו כל נשמות שבגוף".

זאת אומרת, מצות שילוח הקן ממהרת את ביאת המשיח:

ואיך מצות שילוח הקן מתקשרת ל'עד שיכלו כל נשמות שבגוף'?

בשכר שילוח הקן - יכלו הנשמות והמשיח יבוא

איך אדם שמקיים מצות שילוח הקן, ממהר את ביאת המשיח?

מה הקשר בין הדברים?

כדי שהמשיח יגיע, צריכים לרדת לָעולם – נשמות, שהם הבנים, וכשייגמרו ויכְלו כל הנשמות שצריכות לרדת לעולם - המשיח יבוא.

מכאן מובן, שאם האדם מקיים מצות שילוח הקן, הוא זוכה:

להיפקד בבנים, וע"י כך - גורם שיכלו הנשמות שבגוף והמשיח יבוא.

צער הָאֵם מעורר את צערו של הקב"ה

הש"ך מביא פירוש נפלא על הזוהר הקדוש לקשר בין מצות שילוח הקן לביאת המשיח (זו"ח, עז'), וכך מבאר:

כשאדם מקיים מצות שילוח הקן, הוא משלח את האם על הבנים, וְהָאֵם:

"הולכת, ודואגת ומצטערת על קִנָּהּ ועל בניה, והולכת נעה ונדה, ורוצה להרוג את עצמה".

ומרוב הצער שיש לאם על בניה שנלקחו, השר שממונה על העופות בא לפני הקב"ה, ומבקש ממנו רחמים על האם, ואז:

הקב"ה מתמלא רחמים, ואומר:

"אם זה השר מבקש רחמים על העוף שהוא ממונה עליו, אני - שאני רחמן וממני הרחמים, בוודאי שארחם על בני!".

רחמיו של הקב"ה מתעוררים על בניו, ואומר:

"אוי שהחרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי, והגליתים בין האומות"

מי בעצם גרם שרחמיו של הקב"ה יתעוררו על בניו?

מי שקיים מצות שילוח הקן!

הכל אחד – הקב"ה ציווה והתעוררו רחמיו

אפשר ליישב את כל הקושיות כאחד:

האדם מקיים את מצות שילוח הקן, כי הקב"ה ציווה, אבל:

"ע"י קיום מצוה זו מתעוררת לבסוף מידת הרחמים".

המצוה נגזרה – כי היא רצון ה', ולא כדי לעורר רחמים.

תוצאות קיום המצוה – התעוררות רחמי הקב"ה על בניו.

כי רק לאחר שהאדם קיים את המצוה, והאם מצטערת ובוכה על הבנים, השר של העופות מתעורר לבכות לפני הקב"ה על האם, ואז:

רחמי ה' מתעוררים על בניו.

שילוח הקן - נראה מעשה אכזרי?

מלכתחילה, נראה שמצות שילוח הקן הוא מעשה אכזרי, שהרי:

האם צועקת ובוכה מרוב צערה על שלקחו לה את בניה.

ולכך, מי שאומר שמקיימים את מצות שילוח הקן כדי שיגיעו רחמים – משתיקים אותו, אבל, בסוף באמת:

ע"י קיום מצות שילוח הקן, שהיא גזרה של הקב"ה:

הקב"ה מעורר על בניו רחמים גדולים.

ומסיים ה'זרע שמשון' ואומר, מכל מקום עיקר המצוה היא כגזירה על דבר, שאף נראה כמעשה אכזריות ('זרע שמשון', על הפרשה, אות ד').

ומי יודע, ומי מבין טעמי המצות, שכרן ותוצאותיהן?

ולכן, 'תמים תהיה עם ה' אלוקיך'! קיים מצוותיו ויטב לך!

בעולם הזה ובבא, אמן!

לע"נ רבי שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני זצ"ל זכותו תגן על כל ישראל, ויזכו לכל הברכות והישועות שהבטיח, כתיבה וחתימה טובה, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות