כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
מאמר מיוחד

היארצייט של ה'תולדות': איך מלחמה מביאה - משיח?

קורים כאן - דברים קשים, אלוקים נמצא כאן - בהסתרה, וזה ניסיון... מאמר מיוחד ומחזק לרגל יום פטירתו של בעל התולדות - רבי יעקב יוסף מפולנאה, החל היום (חסידים, אנ"ש)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
(שאטרסטוק)

ליארצייט של ה'תולדות' רבי יעקב יוסף מפולאנה – כד' תשרי.

איך מלחמה מביאה - משיח?

רבי יעקב יוסף מפולנאה היה מתלמידיו הראשונים של הבעש"ט הקדוש, וכתב בספרו 'תולדות יעקב יוסף' את דבריו של הבעש"ט הקדוש.

קורים כאן - דברים קשים, אלוקים נמצא כאן - בהסתרה, וזה ניסיון...

מה כדאי לעשות עכשיו: לשמוע עוד מידע? או לעשות עוד משהו, כדי להציל ולשמור על חיילינו בנינו היקרים, שמחרפים נפשם עבור כלל ישראל?

הקב"ה רוצה שנדע, מי עומד מאחורי הקטסטרופה הזאת:

הקב"ה מסתתר מאחורי כל קושי - גשמי ורוחני.

הקב"ה רוצה שנוריד את ההסתרה, נפנה אליו בתפילה וצעקה – והוא יענה!

אומר ה'תולדות' שקיבל מהבעש"ט הקדוש:

אם האדם יזכור שהקב"ה מסתתר תחת הצער והצרות, אזי:

"ונתבטל הצער וכל גזירות רעות" - כמה פשוט – כמה קשה!

יש 'פרעה'? אם נצעק - נגאל!

מה שהיה הוא שיהיה... בכל דור הקב"ה שולח איזה 'פרעה'...

פרעה – פה רע... ש'מוליד' וגורם לדברים רעים, אבל:

פרעה הוא גם – פה ער... כשקשה לך, דווקא אז:

הפה שלך יכול להתעורר לדיבורי אמונה, שיגאלו אותך – מכל הצרות!

הפה שלך יכול להיות 'ער' – עירני: להתפלל ולצעוק...

הבעיה היא, שאנו נמצאים בהסתרה, ורואים את ה'שליח' ושוכחים את ה'משלח' – הקב"ה ש"מלוא הארץ כבודו", זה ניסיון...

אם נסיר את ההסתרה, ונבין מסר ל'קרב' הזה, ונפנה בתפילה ובקשה, במעשים טובים, וכל שינוי הכי קטן מוזיז והופך עולמות, אז:

דווקא ה'פרעה' הרע הזה, יגאל אותנו, כמו בזמן - יציאת מצרים!

כולנו חיילים בקרב, אחד בעורף ואחד בחזית, ה' ישמור את חיילנו היקרים שבעורף, ותפקידנו לעשות כל מה שאפשר – לעזור להם.

'פרעה' רודף – מה עושים?

מצרים רדפו אחרי בני ישראל, אבל, אומר הבעש"ט הקדוש:

יש ה' אלפין - "אמר אויב, ארדוף אשיג אחלק שלל..." (חמישה פעמים האות א'):

חמשה פעמים האות א', מלמד כי ברדיפה הזאת - "מסתתר אלופו של עולם!

הקב"ה – נמצא בתוך הניסיון הקשה שעובר עתה עם ישראל, רק:

שהוא נמצא - בהסתרה!

אומר ה'תולדות' ש'פרעה' חסר ממשות, הוא רק שליח, ולכן, הפתרון שהיה נכון אז, נכון גם היום:

"ויצעקו אל ה'" – תתפלל ותצעק – הקב"ה יושיע!

בפועל - מה אני צריך לעשות?

פרעה נשלח מה'מלך', אותו ה'מלך' שהמלכנו בראש השנה...

המלך שולח 'פרעה', כי הוא רוצה ש'נרצה' אותו בתפילה בצעקה, ובשינוי מעשים, שנתקרב אליו, ונבדוק – ממה הוא לא מרוצה?

מי שחכם, פונה בתפילה ומתאמץ לעשות איזה שינוי קטן:

שיוכיח למלך שהוא באמת רוצה להתקרב אליו! אומר על כך הבעש"ט הקדוש:

  החכם תופס מי ה'שורש' ששלח את ה'פרעה' הזה? ומה הוא רוצה ממנו?

איך יולדת תיפטר מצירי הלידה?

הבעש"ט הקדוש מביא משל ליולדת, שיש לה צירי לידה, אם היא תיסע ממקום למקום:

האם היא תיפטר מצער צירי הלידה? בכלל לא!

צירי הלידה ילכו עימה לכל מקום אשר תלך... הוי וואי...

איך היולדת תוכל להיפטר מהצער? תתפלל לה' ויושיעה:

ותצא צרה - לגאולה! וכולנו נקרא  – מזל טוב!

'פרעה' – מטרת הצרה שנצעק למלך!

כותב הבעש"ט הקדוש, שמה שהיה ביציאת מצרים, מלמד מה צריך לעשות היום, הפתרון: "מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה".

בני ישראל יצאו ממצרים, ונבהלו: "והנה מצרים נוסע אחריהם".

לכן, מה עשו? "ויצעקו - בני ישראל אל ה'"!

אומר הבעש"ט הקדוש: אז הבינו זאת! ומה קרה אחרי הצעקה?

"כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם"!!!

אתה שומע??? אם תצעק – לא תראה את... לעולם!!!

ולכן כתוב: "פרעה הקריב" – מה הוא הקריב? מפרשים, שפרעה:

קירב את בני ישראל לאביהם שבשמים...

כהקב"ה רוצה שנתקרב אליו, הוא שולח לנו או איזה 'פרעה' אישי, או:

'פרעה' כללי לכל עם ישראל, כדי שנצעק ונעשה מעשה – והוא יגאלנו!

יש לי רצון משלי, קשה – לוותר עליו!

להתפלל ולצעוק – אנחנו יודעים, אבל, הקב"ה רוצה גם שינוי קטן במעשים:

"פיתחו לי פתח כחודו של מחט" - למה דווקא פתח כחוד מחט?

כי המחט דוקרת בבשר! וזה – כואב!

כל שינוי מעשה, ואפילו קטן, דוקר בבשר... זה – דוקר וקשה! אבל:

"ואני אפתח לכם פתח, כפתחו של אולם"

ואולי לאולם שיוביל לעזרה של בית המקדש?

דווקא שינוי מעשים קטן - מביא ישועה וגאולה...

הרצון הזה 'חזק' ממני – מה לעשות?

לכל תאווה ורצון אישי, יש רובד חיצוני ופנימי, למידה או תאווה שאינה טובה, יש:

חיות הפנימית – אור וחוכמה אלוקית, שמחיה את אותה מידה או תאווה.

אם מתבוננים בחכמה, מורידים את ההסתרה - ה'עטיפה' החיצונית של התאווה, ומגלים את השורש הפנימי שמחיה את התאווה, והגילוי הזה:

מגלה לנו – מה הקב"ה רוצה שנתקן.

ולכן, הבעש"ט הקדוש נתן עצת 'זהב':

אם תדבק בחוכמה, תגיע לשורש הרצון או התאווה, ותוכל -  לבטל אותה!

תצליח להאיר ולגלות את החוכמה האלוקית שמצויה במידה או תאווה, ואז:

אור החכמה יאיר את החושך – התאווה, ויגלה לנו:

שהתאווה היא רק 'קליפה' שצריך להסיר - וממילא תתבטל התאווה.

החכמה האלוקית מלמדת שאפשר להתגבר על יצר הרע, אם:

נגיע לשורש התאווה ונתקן אותה, וכך, נתקרב יותר לקב"ה.

האם חשבת על הניגודיות בין: חסדי ה' שמחיה אותנו בכל רגע ורגע, לבין:

הרצון שלנו למלא את רצוננו, שלא לרצונו?

איך יתכן שנרצה לעשות דברים שהם נגד רצונו?

יצר הרע נשלח לנסות אותנו, כדי - להרבות שכרנו...

היצר הרע הוא רק 'עבד' נאמן של המלך, ורק ע"י:

תכסיסי מלחמה, שכתובים בחוכמת התורה – תגבר עליו!

האויב שלך – האוהב הכי גדול שלך!

אומר על כך ה'תולדות' דבר מדהים, אם תגלה את פנימיות הדברים:

דווקא האויב הכי גדול שלך, יהפוך... לאוהב הכי גדול שלך!

כי בזכותו אתה מתקרב ומתפלל לה'... ובזכותו אתה נושע...

ובזכותו בסוף, אתה עוד - תאמר שירה...

כל 'פרעה' שרודף אותך, הוא יהיה - ה'מציל' והגואל שלך, שבזכותו עוד - תאמר שירה...

כמו שבני ישראל אמרו את שירת הים...

ובלשון קודשו של ה'תולדות': "שהיו סוברים בגלות מצרים שהוא אויב, ועכשיו, שהרגישו שהוא עצם יתברך, נעשה מן אויב - אוהב, וזהו - עצמות הגאולה, והוא: בכל אדם ובכל זמן".

סוד גלות מצרים – לדורות!

אומר רבי יעקב יוסף, ש'מצרים' רודפים אחרי כל אדם, ועם ישראל בכל הדורות:

כל קושי והסתרה, נקראים - 'מצרים'! כי הם מייצרים לנו.

ולכן, במצב של צרה, חושך ו'הסתרה', ויש רק פתרון אחד:

"מן המיצר קראתי יה" – תצעק! והתוצאה? "ובצר הרחבת לי"!

הגאולה תגיע דווקא - מהצרה עצמה!

דווקא הצרה, היא - הפתח להרחבה לישועה!

מי שמייצר לנו, יביא את – שירת חיינו!

כל אויב שמייצר עלינו, הוא גם זה:

שייצור לנו את - שירת חיינו!

הגלות יוצרת – שירה! עד - ימות משיח!

אומר ה'תולדות' (תולדות יעקב יוסף, פר' ויקהל):

"שזהו - הגאולה עצמו, והבן"!

היום 'מצרים' רודפים אחרינו... ולא יודעים מה יהיה הסוף, אבל יודעים:

שתפילה ושינוי מעשים, יהפכו כל צרה לגאולה!

מה שיהיה הוא שיהיה:

זהו סוד גאולתו – מאז ולדורות, בהצלחה!

לע"נ ה'תולדות' - רבי יעקב יוסף מפולאנה בן רבי צבי הכהן זכותם תגן ותשמור על כלל ישראל, ונזכה להצלת והצלחת כל חיילי ישראל, לגאולה ברחמים ומשיח בקרוב, אמן!

לע"נ בתיה בת תמר

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר