אאא

תנועת חב"ד על כל שלוחיה ושליחותיה עושים עבודת קודש למען עם ישראל, תורת ישראל והפצת היהדות בכל אתר ואתר. התנועה מקשרת ומגשרת בין כל חלקי העם בכל אתר ואתר ומפיצה ביניהם את אור אהבת ישראל, אור הפנימיות, אור החסידות.

זכיתי ואני נין ונכד (מצד אימי) לחסידי חב"ד עולי ארץ ישראל ומשמרי היישוב היהודי בחברון. מראשוני המשפחה היה החסיד אליה יוסף ריבלין. במכתב שכתב הרבי לאבי מורי הוא עודד אותו על הוצאת ספריו וכתביו של הרה"ח אליה יוסף ריבלין. ואכן אבי נענה ברצון למשימה החשובה.

וכה כתב הרבי: "בעתו קיבלתי מכתבו שמתכוננים להוציא לאור כתבי יד של זקנו הגדול הרב-הגאון והרב החסיד נודע לשם ולתפארת מחסידי רבינו הזקן, וגודל הדבר בודאי אין די באר... וראית האור, תורה אור, כי טוב וכי מתוק, וזכות הרבים במזכי הרבים, כל אלו המשתדלים בההוצאה לאור".

עוד ממשיך הרבי וכותב לו: "ותקוותי חזקה אשר כבודו המוציא לאור כתבים אלו לרבים בודאי תהיה עינו טובה בשלו ללמוד בהם ולעיין בהם ולהשפיע גם בסביבתו בכיוון זה. וגדול תלמוד תורתנו תורת חיים שמביא לידי מעשה, וכיון שהטוב והקב"ה אין-סופיים ובלי גבוליים, הרי ככל שיגדל הלימוד כן יגדל גם המעשה".

לרגל י"ט כסלו ו'חג הגאולה' של האדמו"ר הזקן אאחל לכם ולכל חסידי חב"ד שתזכו להפיץ את האור ולהיות במזכי הרבים.