אאא

אברך שזכה בדירה במסגרת הגרלות "מחיר למשתכן" הסתפק האם עליו לברך ברכת "הטוב והמטיב" בשם ומלכות, ומתברר כי הפוסקים נחלקו בנידון.

בעלון 'וישמע משה', מובאת השאלה: "בהיות שבעיר בית שמש הוצאו למכירה עבור החרדים לדבר ה' הרבה דירות במחיר למשתכן, קיבלו הרבה מהנרשמים הודעה על זכייתם בהגרלה בדירה במחיר מוזל, ויש להסתפק האם צריך לברך ברכת הטוב והמטיב, על שמיעת הבשורה הטובה, וכמו שכתב בשולחן ערוך, על שמועות שהם טובות לו לבדו מברך שהחיינו, ואם הן טובות לו ולאחרים מברך הטוב והמטיב, והרי שמועה זו היא טובה לזוכה עצמו ולאשתו וגם להוריו משני הצדדים, שכעת יוקל מעליהם משא רכישת הדירה".

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הכריע כי "זכייה במחיר למשתכן אינה בגדר שמועה טובה שיש לברך עליה שהרי עדיין רחוקה הדרך עד שיקבלו את הדירה לידיהם, וכמה מכשולים והפרעות עלולים לצוץ בדרך והרי היא כדבר שלא בא לעולם ואין לברך עליו ברכת הודאה בשם ומלכות".

לתשובה זו הסכימו גם הגר"ש בעדני, הגר"מ גרוס, הגרש"א שטרן, הגר"מ שפרן והגר"נ נוסבוים. 

ואילו הגאון רבי יעקב מאיר שטרן אמר שיש לברך משום שהסיבה שהדירות זולות במחיר למשתכן היא מפני שהמדינה נותנת לרוכשים את הקרקע בחינם, ונמצא שמרגע הזכיה כבר יש לו חלק בקרקע לצורך דירה ואם כן אין זה כדבר שלא בא לעולם אלא זכייה ממשית, לכן המברך יש לו על מי שיסמוך.