אאא

פרק י''ג האורג

דף קה

א.      החיובים במלאכות הצמר 1. האורג לרבי אליעזר על האריג אחד ובתחילה שלשה, ופליגי אי איירי בקטיני כיון שלא נסתר או באלימי כיון דנראין, ולחכמים בתרוייהו שתים. 2. העושה שתי בתי נורין, בנירים בקירוס בנפה ובכברה ובסל. 3. התופר שתי תפירות, והקורע ע''מ לתפור שתי תפירות כגון שהבגד הולך ומתקפל כמו כיס. 4. שיעור המלבן המנפץ הצובע והטווה, כמלא רוחב הסיט כפול. 5. האורג שני חוטין שיעורו כמלא הסיט.

ב.      הקורע על מתו ובחמתו במשנה פטור ובברייתא חייב, ומפרשינן 1. מתו איירי שא''צ לקרוע עליו, ואינו חכם, ולא כשר, ולא היה ביציאת הנשמה. 2. בחמתו כר''ש שפוטר במלאכה שאצל''ג, וחייב לר''י מכיון שמתקן דמתקן אצל יצרו, ומותר כשעושה להטיל אימה.

ג.       מיתה והספד 1. המוריד דמעות על אדם כשר, ה' סופרן ומניחן בבית גנזיו. 2. המתעצל בהספידו של חכם ראוי לקברו בחייו וילפינן מהר געש דיהושע, וכן אינו מאריך ימים. 3. אחד מהאחים שמת ידאגו כל האחין, אחד מבני החבורה שמת תדאג כל החבורה, ונחלקו אי איירי שמת הקטן או הגדול.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף קה

א.    החיובים במלאכות הצמר (5)

ב.    הסתירה בקורע על מתו, והיישובים (2)

ג.     מיתה והספד (3)

דף קו

א.      כל המקלקלין פטורין 1. לר''ש חייבים רק חובל בצריך לכלבו ומבעיר שצריך לאפרו, מזה שנצרכו פסוקים להתיר מילה ולאסור הבערת בת כהן. 2. לר''י כל מקלקל בחבורה פטור, ומילה והריגת בת כהן הוי מתקן ולכן חייב.

ב.      איכא סתירה בדין צידת חיה ועופות ביו''ט, ומפרשינן 1. בחיה, הא דאסור לצוד מהביברין אתיא כרבי יהודה שמצריך שיכניסו לבית, או דאיירי כרבנן ושרי בביבר גדול. 2. בעופות להו''א שרי לצוד מביבר מקורה דהוי ניצוד, ודחי דלכו''ע החיוב בציפור רק למגדל ולא לבית, אלא איירי בציפור דרור שאינה מקבלת מרות.

ג.       מהו ביבר קטן 1. היכן שמגיע בֹשחיה אחת. 2. צל הכתלים נופל זה על זה. 3. ליכא עוקצי.

ד.      דיני צידת צבי 1. סומא וישן חייב מכיון שדרכן להשמט. 2. חיגר זקן וחולה מעיפות פטור. 3. חולה מחמת אישתא חייב.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     צידת חגבים 1. ר''מ מחייב, וחכמים פוטרים מכיון שאין במינו ניצוד. 3. בשעת הטל פטור ובשרב חייב, ולאלעזר בן מהבאי אף בשרב אם מקלחות פטור.

ו.        הדברים שפטור ומותר ומנין 1. צבי שנכנס לבית וישב אחד על הפתח ומלאהו ובא אחר וישב לצידו מותר להשאר אף שהשני קם והלך, וידעינן דמותר מהנועל את ביתו, וה''ה שאם נכנסה צפור תחת כנפיו מותר לשמרה עד מוצ''ש. 2. מפיס מורסא להוציא את הליחה, מדשרי לטלטל מחט של יד ע''מ ליטול את הקוץ. 3. צד נחש שלא יישך, מהא דכופין קערה על עקרב.

הדרן עלך פרק האורג

 

שאלות לחזרה ושינון

 דף קו

א.    הדין במקלקל ובחובל ומבעיר (2)

ב.    הסתירה בדין צידה ביו"ט, והישובים (2)

ג.     מהו ביבר קטן (3)

ד.    דיני צידת צבי (3)

ה.    צידת חגבים (3)

ו.      הדברים שפטור ומותר, ומנלן (4) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com