אאא

בימים אלו כולנו מחכים לישועות 'מעל' הטבע לכלל ולפרט, רבי אברהם המלאך מסביר בדרכו היחודית: כיצד ניתן לזכות לשפע, טעמו וראו...

רבי אברהם המלאך היה בנו היחיד של המגיד ממעזריטש, זכה לכינוי "המלאך" מכיוון שהיה קדוש ופרוש מכל עניני העולם הזה, נהג להתבודד בעיירה פאסטוב שליד קייב, וחי שם בלי לראות איש, ולכן, לא רצה לקבל את ההנהגה אחרי אביו.

רבי אברהם המלאך היה חברותא עם 'בעל התניא' כבקשת אביו, הוא לימד את 'בעל התניא' 'חסידות', ו'בעל התניא' לימד אותו 'נגלה'.

החברותא המיוחדת הביאה לעולם את החידוש נפלא 'הורדת שפע לאדם ע"י התקשרות לצדיקים'. 

מדוע ברכת הצדיק - פועלת ישועות?

נסביר את הדברים במשל: אדם שרוצה להעביר דבר-מה ממקום אחד לשני, הוא צריך למצוא מישהו שיש לו קשר, ונמצא בשני המקומות, ולבקש ממנו להעביר את הדבר, רבי אברהם המלאך מסביר שהורדת השפע לאדם פועלת עפ"י הכלל הזה.

השפע יורד מהעולם העליון לעולם התחתון ע"י מישהו שיש לו קשר, ומצוי בשני העולמות, ומהווה ממוצע או צינור שיכול לחבר בין שני העולמות.

הצדיק מקושר לשני העולמות: הוא אומנם חי בעולם הגשמי, אך 'ראשו מגיע השמימה' - לעולם העליון, והמציאות הזאת מאפשרת לו להיות הצינור שמוריד לאדם את השפע.

נאמר על משה רבינו "משה איש האלוקים" מפרשים שם - שחציו איש וחציו אלוקים, נשמתו היתה דבוקה בעליונים, אבל, הוא גם עבד את הקב"ה מתוך העולם הגשמי.

מה הקושי בהורדת השפע ממקום רוחני לגשמי?

החברותא הנפלאה בין שני 'מלאכי האלוקים' רבי אברהם המלאך ו'בעל התניא' חידדה, הדגישה והעלתה למודעות, את כוחו של הצדיק להוריד את האור האלוקי והשפע לאדם, והדברים מובאים בספרו הנפלא 'חסד לאברהם' פר' בלק.

רבי אברהם המלאך נותן חשיבות ודגש מיוחד להסברת הנושא. הוא מבאר, שהעולם העליון והעולם התחתון הם שני עולמות שמאוד רחוקים אחד מהשני, ומאוד שונים במהותם. כדי להוריד את השפע מעולם העליון לעולם התחתון,  צריך לעשות שינוי בשפע שיאפשר את הורדתו.

מאין נובע כח הצדיק להוריד שפע לעולם?

הצדיק חי מתוך הכנעה והתבטלות מוחלטים לה' יתברך, 'ומחזיק' מעצמו 'אין ואפס', ולכן, הוא יכול לגרום לשפע לשנות את מציאותו הרוחנית בעולם העליון, למציאות של 'אין ואפס', וכך להוריד אותו לעולם הגשמי שיפעל לפי חוקי הטבע של העולם הזה.

הצדיק חי בעולם הזה בביטול מוחלט לקב"ה, וכל רצונו להיכלל במציאות ה' בכל רגע ורגע, כי הוא מכיר את גודלו ורוממותו של ה' יתברך, הוא חי בצורה בהירה וברורה את העובדה ש'אין עוד מלבדו', כל חיותו היא אך ורק ממנו.

הקב"ה הוא היחיד שיאמר מה יעשה ומה יפעל, ולכן, הוא היחיד שמחיה את כל הברואים וכל השפע שמושפע להם הוא - רק ממנו. ולכן, כאשר הצדיק  מוריד שפע לעולם ע"י ברכתו, הוא כלל לא מרגיש שיש לו איזה שהיא ממשות או 'קיום עצמי', אלא, הוא רק צינור שמחבר בין שני העולמות להורדת השפע, ומהווה ממוצע בין העולמות העליונים והתחתונים.

חיבור בין העולמות ע"י ביטול מידות הנפש

ההתבטלות וההכנעה המוחלטת של הנפש הגשמית של הצדיק – לקדושת נשמתו ה'חלק אלוק ממעל' - היא שמורידה ומושכת את השפע לעולם הגשמי.

הקב"ה רוצה לגלות את כבודו ומלכותו לברואיו, והוא מבקש מהאדם לדבק בו - 'ולדבקה בו', נשאלת השאלה "וכי אפשר לדבק בשכינה"? שהקב"ה 'אש אוכלה'? אלא, הקב"ה מבקש שהאדם ידבק במידותיו, והדבק במידותיו - דבק בו – וזוהי מהות הצדיק.

הצדיק חש 'אין' ממש - ביטול והכנעה לה' יתברך, שמכניע את עצמו ומידותיו רק לרצון ה', ששת מידות הנפש בטלים ומבוטלים לחלוטין לרצון ה': חסד גבורה תפארת נצח הוד, ולכן, הוא זוכה להיות 'יסוד' לגילוי מלכותו של ה' יתברך בעולם, הוא מאיר את מלכות ה' שהיא המידה השביעית - 'מלכות', ועל ידי מידת 'המלכות' - יורדים ונשפעים לעולם הגשמי כל הברכות וההשפעות הטובות.

כיצד יורד השפע למי שלא בדרגת 'צדיק'?

נשאלת השאלה: כיצד בכוח הצדיק להוריד שפע לאנשים שעדיין לא זכה לתקן את מידותיו? על כך כתוב: "אז יתפרדו כל פועלי אוון" הוא מסביר את הדברים בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש, ומקשר זאת להתקשרות לצדיקים.

אדם שקשור לצדיק זוכה בהדרגה שה'קליפות' והמניעות שמפריעים לו להתקרב  לה' יתברך - יפרדו ממנו.

החיבור והקשר לצדיק עוזר לאדם לגלות את מציאות ה' גדולתו ורוממותו, ומציאות ה' חודרת לנפש האדם ע"י לימוד תורת הצדיק וקיום עצותיו, והאמת האלוקית - מאירה בהדרגה בנפש האדם.

אומנם האדם מתחיל לעבוד את ה' יתברך עם מידות וחלקי הנפש 'לא מתוקנים', אבל, תוצאת ההתקשרות ולימוד תורת הצדיק: ביטול החושך המצוי בנפש ע"י החדרת אור האלוקות, ומעט מהאור דוחה הרבה מהחושך, עד שהנפש חושפת ומגלה את אור ה' שהיה מצוי שם, ובהדרגה אור ה' גדל ומתגבר, וכך האדם ממשיך לעלות ולהתעלות במעלות התורה והיראה, ולבטל את רצונו - לרצון ה'.

הצדיק משפיע שמחה ושפע לאדם

אור ה' הזורח על הצדיק - יורד ומתגלה לעולם: "אור זרוע לצדיק" – ואור זה מאיר אף לאנשים שלא הגיעו למדרגת הצדיק - הנקראים "ישרי לב".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בזכות הקשר שלהם לצדיק, הם זוכים שאור ה' יאיר בליבם "ולישרי לב שמחה", וזוכים לישועות - ולכל טוב ושמחה.

נשמתם מתחילה להאיר ולהזדכך, והאדם זוכה להיקרא 'צדיק' מכיוון ש'כל המחובר לטהור - טהור', והאדם זוכה לשפע ברכות וישועות...

הורדת השפע היא - נס או טבע?

הצדיק עובד את ה' יתברך בלי התחשבות בחוקי הטבע, הוא לומד את תורת  ה' יומם ולילה במסירות נפש, וכל עבודתו היא במסירות נפש עד - כלות הנפש, אין לצדיק שום קשר ושייכות לטבע, וכיוון שאין לו שום שייכות להתנהגות הטבעית האנושית, מבחינתו - הניסים שהוא עושה אינם בגדר 'נס', אלא, דרך הנהגתו – שאין בה שום טבע ומנהגו של עולם, ועל כן אין במבחינתו בהתממשות  ברכתו - נס.

מכאן - הדרך לישועה סלולה לכל אחד ואחד 'וכל הרוצה יבוא ויטול', והבן.

יהי רצון שכל עם ישראל זכו לישועות במהרה 'ברכנו אבינו כולנו כאחד', אמן.

לע"נ רבי אברהם המלאך בן רבי דב בער ממעזריטש ואימו הצדקנית קיילא.