אאא

אנו עסוקים בהבנת דבריו של הבן איש חי אודות חובת לימודי גאוגרפיה[1] בתלמודי תורה, ראו בפרקים הקודמים את המשא ומתן החריף בין הגר"ש שפיגל ר"מ בישיבת מיר שטוען שדברי הבן איש חי זויפו, לבין המחנך הרב טבילה שטוען שהגר"ש שפיגל הוא 'תלמיד טועה' בעצמו בהבנת דברי ה'בן איש חי'.

• • •

לאחר שהגר"ש שפיגל טען שדברי חז"ל במסכת שבת (דף ע"ה) שסבורים שראוי עם ישראל שיתגאה בחוכמת האסטרונומיה על פני הגויים, ואת זאת לומדים מהפסוק: "כִּי הִוא חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים" (דברים ד' ה') שצריך שאומות העולם יוכלו להבין ולהתפעל שאנחנו היהודים מבינים בתחום, סבור המחנך הרב טבילה, שחז"ל כתבו על אסטרונומיה, אבל כוונתם גם על גאוגרפיה והיסטוריה.

על דברים אלו ענה הגר"ש שפיגל, שאלו דברי הבל, וחז"ל התכוונו אך ורק על חכמת אסטרונומיה שגם שר התורה הגר"ח קנייבסקי לומד ממומחים בתחום, כיון שיש לה נפקא מינה להלכה, ולא מדובר ח"ו על לימודי היסטוריה וגאוגרפיה, ו"אין מהגמרא שום ראיה לדברי הבן איש חי", לדברי הגר"ש שפיגל.

על דברים אלו ענה לי בחריפות המחנך הרב טבילה: "שמע, נראה שהכותב לא עסק מעולם בעניינים שמעבר לנשים נזיקין. וכולי האי ואולי. נא הפנה אותו למשל הארמון במורה נבוכים חלק ג' בעניין לימוד מתמטיקה ופיזיקה. ולתשובת רב האי גאון בעניין לימוד ערבית וחשבון.. עליו לקבל האמת ממי שאמרה. ולנהוג מעט ענווה שכותב על רשכבה"ג הבן איש חי".

תגובתו של הגר"ש שפיגל על דברים אלו לא אחרה מלהגיע: "עפר אני תחת כפות רגליו של רבינו הבן איש חי זצוקלל"ה, אלא שמשמע מדבריו בדרשתו בפני תלמוד תורה 'נוריאל' בעד לימוד גאוגרפיה, שהוא פירוש מחודש בדברי הגמרא בחגיגה יב: כאילו כוונת ר' יוסי שצריך ללמוד חכמת הטבע כפי שנלמדת אצל אומות העולם.

"ודבריו בזה סותרים לפירוש רבינו חננאל, וכן לדברי עצמו בספרו 'בן יהוידע' שפירש שכוונת הגמ' ההיפך, שאוי לאלו שרואים את העולם כמו הפילוסופים.

"וכן ידועים דברי הגמרא במנחות צט: (וכן בירושלמי פאה א, א) שאסור ללמוד יונית. וכן ידועים דברי הספרי לפרשת ואתחנן (פרשה לד) שאסור ללמוד חכמות אומות העולם. וכן רש"י בפרשת מסעי (לד, ב) שכותב מפורש שאין סיבה ללמוד את גבולות ארץ ישראל, והתורה כתבה אותם רק מפני שיש מצוות התליות בה.

"ולכן צריך לפרש את דברי הבן איש חי שהבאת באחת משתי הדרכים הבאות:

א) יתכן ש'תלמיד טועה כתבו' (וכבר טענו זאת בשנים עברו).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ב) או כוונתו לפי פסק הרמ"א (יו"ד רמו ס"ד): ש"מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים", ולזה התכווין הבן איש חי ללמוד באקראי, וברור שאין כוונתו להכניס לימודי גאוגרפיה לסדר הלימוד ולכן בימינו ראוי שלא ליצור שיעור מיוחד בתשב"ר העוסק בגאוגרפיה, אלא רק כשמגיעים בלימוד החומש או הגמרא לגבולות הארץ, או למקומות שנעשו בהם ניסים לאבותינו, ראוי שהמלמד יצייר מפה על ארץ ישראל על הלוח, וח"ו לעשות שיעור שלם העוסק רק בגאוגרפיה של כדור העולם.

ובוודאי שהבן איש חי לא התכווין לעולם להכניס בסדר הלימוד לתשב"ר שום לימוד מלבד לימוד התורה הלכה מוסר ודרך ארץ כפי שכתב בפרשת כי תצא בסופו יעויין שם. וגם לא שמענו מזקני בבל שהבן איש חי הנהיג כך בבגדאד..."

בפרק הבא: מה יענה על כך המחנך הרב טבילה? והאם אכן שמענו מזקני בגדאד שהבן איש חי תמך בהקמת בתי ספר של רשת כי"ח אליאנס שחכמי ירושלים החרימו?!


[1] דבריו המלאים של הבן איש חי, וכך לשונו: "יש צורך לידע האדם קצת מן חכמת הטבע... ועוד יש צורך גדול לאדם בלימוד ידיעת געאגראפייה, כי הלא מצינו בדברי רז"ל בגמרא דחגיגה דף י"ב תניא רבי יוסי אומר אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעין מה הם רואות, עומדות ואינן יודעין על מה הם עומדות... נמצא גם ידיעה של תכונת הארץ חייב האדם לידע ולהבין בה.. ועל המשוללים מידיעה זו, קרי עליה רבי יוסי אוי, באומרו "אוי להם לבריות שרואות ואין יודעין מה רואות וכו'" נמצאנו למדין מזה שידיעו האלה וכיוצא בהן צריך האדם לשום לבו עליהם לידע אותם.. גם איך הוא עומד בעיד בגדאד ואינו יודע ארץ ישראל היכן היא, ואינדיא היכן היא ואירופא היכן היא אם לפניו או לאחריו אם לימינו או לשמאלו, ובודאי אדם הוא חסר מידיעות אלו ניכר גנותו וחסרונו גם בעיני עצמו, ואם יהיו כל אישי ישראל שלמים בידיעות אלו יגדל כבודם בעיני כל בריה, והכל יאמרו עליהם עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" (ספר אמרי בינה, דרוש ב' לחנוך מדרש ת"ת עמוד קי).

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליציה ובווקבינה, מרצה ומדריך טיולים
    להזמנות סיורים והרצאות, נא לפנות: [email protected]