אאא

בפרשתנו מסופר על פטירת אברהם אבינו, שהיה הראשון שחיפש את ה' יתברך בעולם, ועליו נאמר: "אחד היה אברהם".

אברהם אבינו נלחם וניצח תמיד במלחמות ה', אומר ה'מאור ושמש': "לרוב השכלתו וצדקתו וגבורתו" עד שזכה שהקב"ה קרא לו: "אברהם אוהבי" (פר' תולדות).

"ומצאת את לבבו נאמן לפניך" – בנאמנותו,  הוא הכיר לעולם שהקב"ה הוא ה'אחד' ויחיד קודם בריאת העולם - ולעולמי עד! (תפארת שלמה פר' נח).

כוחם של הצדיקים לדורי דורות ללחום את מלחמת ה' – ואורם מאיר לנצח!

יחוד ה' – להכיר במציאות ה'אחד'

אברהם אבינו חקר והבין בשכלו ש"מלוא כל הארץ כבודו" שמציאות ה' מצויה, גם בעולם הזה - השפל.

כשהכיר את ה' יתברך, הזריח את אור ה' יתברך בעולם, ולכן, נאמר:

"אשר בחרת באברם ומצאת את - לבבו נאמן לפניך".

הוא המשיך את גדולתו של ה' יתברך לכל הנבראים.  

על המילים: "אלוקי אברם" אומר רש"י, שאברהם אבינו היה הראשון שהמשיך את אלקותו של ה' יתברך בעולם התחתון, כי זה עיקר רצון ה' ותכלית הבריאה, למען:

תהיה יראת ה' על האדם ויכיר את כבודו, מלכותו וגדולתו של - ה' יתברך!

(תפארת שלמה – פר' לך).

מטביעים חותם – לדורי דורות

הצדיקים מגנים על דורם מפני 'המבול' שמרחיק את האדם מעבודת ה' יתברך, ומשאירים 'חותם'.

הם 'מטביעים' את כוחם, מסירות נפשם וקדושתם לדורי דורות, ע"כ נאמר:

"צדקתם עומדת לעד" - הם  הגנה ומחסה - לדורי דורות.

שלאחר פטירת הצדיק, אומר רש"י, זכותו וצדקתו עומדת לעד:

"יציאת צדיק מן המקום עושה רושם לדורות, ורשימו ניכר לעולם להיות נשאר ברכה אחריו" זכות הצדיקים עומדת לעד".

הצדיק ממשיך להגן לעם ישראל - לכל הדורות.

וידוע ש'צדיקים במיתתם קרויים חיים' – והם שנותנים את החיות והחיים לאדם, ומראים לו את הדרך העולה בית-אל.

הארי הקדוש אומר שתכלית בריאת העולם הזה היא:

"שנתאווה ה' יתברך שתיהיה לו דירה בתחתונים".

אברהם אבינו היה הראשון שהתחיל להאיר את האמונה, ולאורו צדיקי הדורות המשיכו את דרכו.

וכך, גם זכינו לאורו של הבעל שם טוב הקדוש, שהעיר את עם ישראל מ'העילפון' שהיו שרויים בו ע"י שהאיר את העולם בפנימיות התורה, וב'אור' תורת החסידות.

מי היחיד שמנהל את העולם?

הקב"ה ריחם על הדורות שלפני ביאת המשיח, והוריד את נשמת הבעל שם טוב הקדוש, שילמד ויחדיר אמונה ומציאות ה' לדורו - ולדורות הבאים.  

הוא הזכיר בכל רגעאת פרוש הפסוקים: "אין עוד מלבדו" ו"את השמים ואת הארץ אני מלא" – שיש להבין ולהרגיש אותם בכל רגע ורגע - כפשוטם ממש!

שכל מה שקורה בעולם בכלל ובפרט, נובע אך ורק:

מ'אור אין סוף' של ה' יתברך שמסתתר - בכל פרט ופרט בבריאה.

הבעל שם טוב הקדוש לימד שע"י האמונה, כל דבר יכול להיות אפשרי - אפילו להחיות מתים! (עפ"י היכל הברכה פר' חוקת).

אין פלא, שהבעל שם טוב הקדוש היה יכול לעבור את הנהר על חגורה מתוך אמונה גדולה, ובלי להזכיר כלל את השמות הקדושים, זהו כוחה של – האמונה התמימה.

החדרת האמונה ללב - הכיצד?

הבעל שם טוב הקודש נותן עצה, כיצד להחדיר ללב שהקב"ה היחיד, שמנהל את העולם בכל רגע:

"שהאדם יתבונן במעשי ה' ובברואיו"

התנהלות העולם, ובדווקא בגלל שהיא בהעלם ב"העלם" מהבנת האדם מלמדת על גדלות ורוממות ה' יתברך.

זאת הדרך שבה הכיר אברהם אבינו את ה' יתברך, ופרסם את גדלותו לעולם.

כל הרצון שנוצר אצל האדם שמכיר את גדלות ה' יתברך:  

"תתאווה נפשו תאווה גדולה להידבק בו ותאהב אותו - אהבה גדולה".

התוצאה של ההתבוננות במעשי ה' וגדלותו:

אמונה אמיתית ויציבה בה' יתברך, שתהיה - תקועה בלב האדם!  

הדרך לאמונה  עוברת דרך - ניסיונות

כשאברהם אבינו הצטווה "לך לך" הוא היה צריך לעזוב הכל - וללכת.

רק אמונה חזקה ויציבה בלב, מאפשרת לעמוד בניסיונות, וזאת על אף שבזמן הנסיון האדם יורד במדרגתו וניטל ממנו חלק מ'הדעת'.

את זה החדיר הבעל שם טוב הקדוש ללבבות, שינן ל'חברא קדישא' ולפשוטי העם. 

"וידעת היום והשבות אל לבבך", הלב צריך להסכים ולאפשר את המצב של 'חוסר' שליטה של האדם על מציאות חייו.

הלב צריך לאפשר לאדם לקבל את רצון ה' באהבה ובשמחה, למרות, שקורים עימו דברים, שהוא לא בדיוק  - 'חלם' עליהם!

מה שנראה ש'לא כסדר' הוא – כ'סדר'

הקב"ה מנהל את העולם, ולכן:

גם מה שנראה ש'לא כסדר' הוא - כ'סדר'!

רק הקב"ה קובע מה יהיה ה'סדר' שמתאים לכל אדם – ולטובתו הנצחית.

הבעל שם טוב הקדוש חזר ושינן שה' יתברך הוא אחד יחיד ומיוחד.

ו'אין שום מציאות בעולם – חוץ ממנו יתברך'.

ולכן, לא שווה לאדם לבטוח בשום דבר רק בו יתברך.

ויסמוך עליו 'כגמול עלי אימו' והיה ה' מבטחו!

וכך, האדם יראה את ישועת ה' במהרה – כהרף עין.

'מלוא כל הארץ כבודו' – גם בגשמיות

אין שום מעשה, דיבור או הרהור שנעשה בעולם ללא רצונו של ה' יתברך.

בכל מה שקורה בעולם, מוסתרת 'אלוקות' ה' יתברך.

כי 'מלוא כל הארץ כבודו', ו'לית אתר פנוי מיניה'.

האדם, בשכלו המוגבל ומבטו המצומצם, לא יכול להבין את דרכי ההשגחה העליונה, אבל, הוא צריך להאמין:

הכל נעשה אך ורק ברצונו של ה' יתברך.

בהשגחתו הפרטית והכללית על כל הנבראים - בכל רגע ורגע.

'אור' השכינה, יכול לשרות על האדם בכל מעשיו, ו'ללכת לפניו' בכל מקום שהוא  הולך. גם כשהאדם עוסק בדברים גשמיים - השכינה שורה בו, ובכל מעשה ידיו.

והאדם זוכה שה' עימו איתו ואצלו בכל מקום אשר ילך ויפנה (דגל מחנה אפרים פר' ראה).

את עוצמת האמונה ניתן להרגיש ע"י אהבה ודבקות: "לאהבה ולדבקה בו", ומוסיף הבעל שם טוב הקדוש: "אהבה ודבקות הם שני דברים הקשורים -  זה בזה".

מה יקרה לפני ביאת המשיח?

הבעל שם טוב הקדוש אומר שקודם ביאת המשיח, יסתלקו כל האותות והמופתים, והניסים הגלויים והמפורסמים, שמושכים ומלהיבים את לב אדם לעבודת ה' יתברך, ולא יהיה מה שיחיה את נפשו של האדם, אלא, רק מי שיאחז באמונתו.

ועוד אמר האדמו"ר מרוז'ין, שפעם אחת לפני ביאת המשיח, יהיה לעם ישראל ניסיון קשה וגדול, שדומה מאוד לוויכוח שהיה בין אליהו הנביא לנביאי הבעל, אותו הויכוח יהיה בין ישראל לרשעי אומות העולם.

אך, השוני שיהיה בין שני המקרים הוא,  שהאותות ומופתים שיהיו, יהיו דווקא מצד ה'סיטרא אחרא', ולא כמו אז, שהאות והמופת היה מצד הקדושה!

ועל כן, עם ישראל יצטרכו אז להתחזק מאד מאוד באמונה, כדי שיצליחו לעמוד בניסיון (אהלי יעקב פר' בראשית).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אמר רבי נחמן:

 "עוד יהיה זמן, שמי שיהיה איש כשר ופשוט,

 יהיה חידוש גדול! כמו הבעל שם טוב זכרונו לברכה!" (שיחות הר"ן)

לפני פטירתו, אמר הבעל שם טוב הקדוש לתלמידיו: "אחרי כל השגותי למעלה בשרשי התורה והמצות, ואחר כל התענוג, ומחזיק אני באמונה פשוטה "איך בין א נער און גלייב".

סיים בעל יסוד העבודה ואמר, "ראו הלא הבעש"ט ראה מאוד הכל בהשורש, ואעפ"כ הניח כל זה והחזיק ביסוד פשוט האמונה פשוטה, ומו"ר הצדיק ר"מ זי"ע אמר שעור פירש הבעש"ט זי"ע, ואם דכתיב פתי יאמין לכל דבר, הלא כתי' שומר פתאים ה'" (יסוד העבודה - חלק ב, מכתב כד).

לע"נ המנהל היקר והאהוב באדם של 'מכון בית יעקב למורות', הרב חנוך שמחה בונם בן הרב פנחס יעקב לוין זצ"ל.

יהי רצון שנזכה להיות אנשים מאמינים ופשוטים, לרצון ה' יתברך, אמן!