אאא

ליארצייט של הרב דניאל פריש מחבר פירוש 'מתוק מדבש' על הזוהר הקדוש.

מה הבטיח רשב"י שיביא את הגאולה ברחמים?

מי לא היה רוצה להגיע עכשיו למירון לציון רשב"י הקדוש, כדי להתפלל ולבקש שהמגפה תפסיק, ונגאל במהרה מכל הצרות?

רוצה לחזור לחיים שפויים ונורמליים? יש פתרון: הבטחת רשב"י!

ע"י ספר הזוהר יצאו מהגלות - ברחמים!

בשנים האחרונות התפרסם יותר ויותר, חשיבות לימוד ו'גריסת' ספר הזוהר הקדוש, נזכיר את דברי "הרעיא מהימנא":

"ובגין דעתידין ישראל" - ולפי שעתידים ישראל... שהיו רגילים עד עתה לעסוק בפשטות התורה, אבל, עתה, באחרית הימים גם הם עתידים:

"למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר" - לטעום מספר הזוהר הזה, ויתעסקו בו עד שיטעמו טעם 'עץ החיים' – היינו, קדושת  ספר הזוהר, ובזכות זה: "יפקון ביה מן גלותא ברחמי":

ובזכות ספר הזוהר יצאו - מן הגלות ברחמים וחסדים.

נחיצות ספר הזוהר בימינו

השל"ה הקדוש כותב: "הגיד אליהו הנביא, שהיה כמוס הזוהר עד הדור האחרון, ואז, יתגלה חוכמת הזוהר, כדי שבזכות זה – יגאלו ישראל".

השל"ה אומר, לפני שעם ישראל נגאל ממצרים, הוא היה נגאל בזכות דם פסח ודם מילה, ולדורנו הוא אומר:

שלא תהיה הגאולה העתידה עד שיזכו לתוספות הקדוש הזו (ספר הזוהר), והוא רצון האל יתברך, ואשרי הזוכה בה, ועליו נאמר: "אשגבהו כי ידע שמי" (השל"ה ח"א, עשרה מאמרות).

סגולות עצומות ללמד ול'גרוס' זוהר ותיקונים

הרבה סגולות עצומות נכתבו על הלימוד הנ"ל, ונפרט מעט מהם.

"עוד אמר לאדם אחד, שיאמר זוהר בכל יום ויום ויהיה לו פרנסה" (מדרש פנחס ע"ו ע"א).

כתב החיד"א בספר טהרת הקודש: "לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, כשגם לא ידע מאי קאמר, והוא תיקון גדול לנשמה".

ספר 'נוצר חסד' מדבר על חשיבות לימוד ספר הזוהר והתיקונים, ואומר: "לו עמי שומע לי – בעקבות משיחא, כאשר הרע והמינות גוברים, יהיו שקודים כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתיקונים" ומבטיח, בדיוק את מה שאנו צריכים:

ויהיו מבטלים כל הגזרות רעות,

והיו ממשיכין שפע ואור על כל העולמות,

וכן השפעות פשטיות בני חיי ומזוני,

טעמו וראו כי כטוב ה',

ממש חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר" (על אבות פרק ד' משנה כ').

תיקון גדול לנשמה - מטהר את הנפש

הפליגו הרבה בשבח לימוד בזוה"ק ואמרו שהוא 'מרומם על כל לימוד':

תיקון גדול לנשמה לטהר ולקדש הנפש, ובכוח זה - מזדכך מה שטעון זיכוך בחלקי: הנפש: רוח ונשמה שבאדם ('עבודת קודש' להחיד"א).

רבי ישראל מוולודניק בעל ה'שארית ישראל' הוסיף: "כי התיבות והדיבור של הזוהר הקדוש עצמן, מקשרים את האדם לאין סוף יתברך".

מה יעץ הבעש"ט הקדוש לתלמידו?

הבעל שם טוב הקדוש שלח מכתב תשובה לרבי דוד ממיקאלאיוב, כפי שמובא בספר 'כתר שם טוב', לאחר שרבי דוד  מפרט את צערו, ממליץ לו הבעש"ט הקדוש : "יש לי צער גדול מזה, אבל אייעצך ויהי אלוקים איתך:

בכל לילה קודם השינה ממש – תלמד מאמר אחד מתיקוני הזוהר, ואז, תישן בטח ולא תירא בעזרת ה'! וה' יתברך יטע בליבנו אהבתו ויראתו דווקא, אכי"ר, מנאי מורי ישראל במוהר"ר אליעזר בעל שם ממעז'יבוז'" (המכתב נשלח - יום א' לפרשת וילך ה'תקי"ז, ממעז'יבוז').

גם אמירת המילים  – רפואה הנפש והגוף

כותב 'כד הקמח': "המילות לבד בקריאה וגירסא בעלמא למה זה דומה? לחולה ששותה משקה רפואה, מועיל בסגולתו, אף כי לא ידע בחכמת הרפואה" (רמ"ז דף קמח ע"ב).

ה'בית אהרן' כותב רמז למה שכתוב ב'כד הקמח': "מבשרי אחזה אלוק" המילה 'בשרי' ראשי תיבות: מתורת רבי שמעון בר יוחאי.

האם שווה לקרוא בלי להבין?

האדם יכול לומר, אני לא מבין מה כתוב שם, וגם יכול לטעות בקריאה, ועל זה כתב ה'פלא יועץ': "לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו אי לא ידע מאי קאמר, ושוגה בו שגיאות הרבה, הוא חשוב לפני הקב"ה... אפילו באין מבין כלל, חשוב ומקובל ומרוצה לפני ה'".

החידוש של דורנו פירוש - 'מתוק מדבש'

בימינו, יש פרושים נפלאים על הזוהר הקדוש, שאיתם ניתן להבין קצת ממשנת רשב"י הקדוש וחבורתו, וכל מי ש'טעם' את הדברים, מרגיש את ה'אור' וה'חיות' שיש בקריאה זאת.

הרב דניאל פריש זצוק"ל כתב את הפרוש 'מתוק מדבש', הוא עמל רבות כדי שכל אחד יוכל להבין את דברי הזוהר הקדוש, וכדי להאיר כל נפש בפרושים בהירים וברורים.

כל מי ש'טעם' יעיד שהם מטהרים ומשמחים את הנפש, ועוזרים לאדם להרגיש "ואני קרבת אלוקים לי טוב", והנה אחד מפרושיו.

הקב"ה אומר לאדם תשב בבית ואני – אשמור עליך

פרוש 'מתוק מדבש' על פרשת בא, מתאר: איך הקב"ה שומר את עם ישראל מבחוץ לבתיהם, הפירוש לדברי הזוהר מובא בסוגרים:

"אמר רבי אבא, בכמה אתרין חס קודשא בריך הוא על בנוי [בכמה מקומות מצינו שהקדוש ברוך הוא חס ומרחם על בניו, כגון] עבד בר נש ביתא [אם בנה אדם בית], וקודשא  בריך הוא אמר ליה כתוב "שמי ולשוי לפתחך" [הקדוש ברוך הוא אומר לו כתוב את שמי שהוא המזוזה ותשים אותו על פתחך] ואת שרי לגו ביתא ואנא אתיב לבר בפתחך לנטרא לך [ואתה תשב בבית בפנים ואני אשב בחוץ בפתחך לשמור אותך].

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

והכא [וגם כאן במצרים] אמר רשים על פיתחא רזא דמהימנותא דילי [אמר הקדוש ברוך הוא לישראל רשום על הפתח סוד אמונה שלי דהיינו סוד ה' אותיות שם הוי"ה כנ"ל] ואת שרי לגו ביתך ואנא נטיר לך לבר [ואתה תשב בתוך ביתך ואני אשמור לך מבחוץ].

דכתיב: ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, וכתיב וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח יהו"ה על הפתח, ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף [הרי שהקדוש ברוך הוא שמר את ישראל מבחוץ] (דף ל"ו ע"א, בביאור 'מתוק מדבש' כרך ה' עמ' שפ"ג-שפ"ג).

בימים אלו עם ישראל רוצה לגמור 1000 ספרי זוהר, ע"י של אחד יקרא רק דף אחד ביום – כל אחד ואחת מוזמנים להצטרף לטעום את טעם גן עדן ש'מתוק מדבש'.

זכות רשב"י הקדוש והאריז"ל ימליצו טוב בעד כל ישראל, ותיפסק המגיפה ונשמע בשורות טובות, אמן.

לע"נ רבי דניאל בן רבי נפתלי הירצקא זצ"ל בעל ה'מתוק מדבש' זכותם תגן עלינו, אמן.