אאא

בצל הסערה בין הקהילות החרדיות בפתח תקווה, שרוחשת בעיקר מתחת לפני השטח, כאשר אחת הקהילות החדשות בעיר מנסה לבסס את מעמדה נגד אחד מנציגי 'יהדות התורה', במהלך כינוס בחירות של 'דגל התורה' שנערך בעיר ביום חמישי האחרון, נשא הגאון רבי שרגא שטיינמן, חבר מועצת גדולי התורה, דברים נוקבים בעניין.

ל'כיכר השבת' נודע כי הגר"ש שטיינמן, שהוזמן לכינוס, לא תכנן בתחילה לשאת דברים. בכינוס, שנערך באחת הסמטאות בעיר, נשאו דברים הגאון רבי מרדכי רבינוביץ ראש ישיבת 'אור ישראל' והפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, ראש ביהמ"ד 'אבי עזרי' - מרכז העיר, לצד נציגי המפלגה, היו"ר ח"כ משה גפני וח"כ אליהו ברוכי, תושב העיר.

הגר''ש שטיינמן במשאו (צילום: דוד זר)
הגר"ש שטיינמן במשאו (צילום: דוד זר)

אך לאחר שבמהלך היום עודכן בפעילותם של גורמים שונים, המזוהים עם המפלגה, שפעלו נגד הכינוס ואף לפי החשד חשבו לייצר פרובוקציה במהלכו, החליט לשאת דברים ואף הגיע לשם כך עם דברים שכתב לעצמו, כדי שהמסר בנושא יהיה חד וברור.

'כיכר השבת' מגיש את הנאום המלא:

"בגמ' סנהדרין (נ"ב א') וכבר היו משה ואהרן מהלכים בדרך, ונדב ואביהוא מהלכים אחריהם וכל ישראל אחריהן, אמר לו נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור, אמר להן הקב"ה הנראה מי קובר את מי.

"ומפרש רש"י דבשביל שביקשו שררה ורבנות מתו. והנה אם הם חשבו שהם ראוים לשררה הזאת להנהיג את הדור, כנראה שכך באמת הי', וכמו שאמר הקב"ה עצמו אחרי שמתו, הוא אשר אמר ה' בקרובי אקדש, והיינו דה' אמר (בשמות כ"ט) ונקדש בכבודי, ומביא רש"י את המדרש אל תקרי בכבודי אלא במכובדי, דהם היו מכובדים וגדולים יותר ממשה ואהרן, כך כתוב ברש"י בשם המדרש, ואפ"ה כיון שחשבו שהם מבינים יותר טוב מזקני הדור, איך להנהיג את הדור, מתו.

"והמפרשים נתקשו דהרי בתורה כתוב טעם אחר, שמתו בהקטירם אש זרה אשר לא ציוה ה' (והאריכו המפרשים מה בדיוק הי' החטא דהרי מצוה להביא גם מההדיוט), וכן יש במדרש עוד עבירות שעשו שנכנסו שתויי ין או שנכנסו בלי רחיצת ידיים ורגלים, או שהיו מחוסרי בגדים דהיינו בלי מעיל, או שהורו הלכה בפני משה, ואיך המדרשים האלו מפרשים אחרת ממה שמפורש בתורה בהקטירם אש זרה.

 (צילום: דוד זר)
(צילום: דוד זר)

"ובפשוטו צריך לומר שכל העבירות האלו הם כתוצאה מהטעות הזאת שהם חשבו שהם ראויים יותר ומבינים יותר טוב כיצד לנהוג ולהנהיג.

"ובכל הדורות היו כאלו שחשבו שהם מבינים יותר טוב, אבל אנחנו צריכים להמשיך בדרך שהתווה לנו החזו"א וגדולי ומנהיגי הדורות שאחריו שלפי השכל הישר יש כאן חיוב השתדלות להרבות כבוד שמים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ובירושלמי סוטה (פ"ז ה"ד) כתוב חידוש דהפסוק (בדברים כ"ו) ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, מתפרש אפי' על אחד שלמד ולימד ושמר ועשה, ואפ"ה אם הי' לו אפשרות לחזק את לומדי התורה ולא עשה כן, הרי זה בכלל ארור אשר לא יקים.

"והרמב"ן עה"ת שם גורס בירושלמי כגון בית המלך והנשיא, שבידם להקים את התורה מיד מבטליהם, והטעם מבאר רבינו יונה בשערי תשובה (ש"ג י"ט) כי הפועל שנאמן לאדון שלו לא רק שיהי' זהיר במלאכתו, אלא ישגיח על מלאכת הפועלים חבריו לראות אם באמונה הם עושים.

 (צילום: דוד זר)
(צילום: דוד זר)
הגדלה

"הנה אנחנו לא בית המלך והנשיא אבל בידינו לשלוח שליחים לנסות לבטל גזירות על התורה והמצוות, ובעיקר לעשות קידוש ה' להראות שיש ציבור גדול שרוצים להתנהג לפי רצון הבורא, וברוכים יהיו אלו שיקיימו את דברי התורה הזאת".

יצוין כי שעה קלה לפני הכינוס נתלה במקום שלט, כפי הנראה כחלק מפרובוקציה, המבשר על הגעלת כלים שצפויה באזור בשבוע שלאחר מכן, עליו התנוסס שמו של ראש העיר רמי גרינברג. השלט, נתלה מעל בימת הכינוס מתוך מטרה כנראה שיופיע בכל תמונות הכינוס, אך לאחר שח"כ משה גפני סירב שהכינוס יערך בצלו של השלט, הוא הוסר למשך זמן הכינוס והוחזר לאחר מכן.