אאא

ליארצייט של רבי יעקב יוסף מפולאנה, הקרוי ה'תולדות' – כד' תשרי.

האם 'ענני' הכבוד ילוו אותך למשרד?

איך להפוך עננים שחורים – לענני הכבוד?

רבי יעקב יוסף מפולנאה היה מתלמידיו הראשונים של הבעל שם טוב הקדוש, הוציא את ספר החסידות הראשון 'תולדות יעקב יוסף', ובו כתב את דברי קדשו של הבעש"ט הקדוש.

בחגים חינו את - מציאות ה' ממש!

הרגשנו ש"מלוא כל הארץ כבודו" וידענו בידיעה ברורה:

"הלא את השמים ואת הארץ, אני מלא - נאום ה'"... וזה היה תענוג...

החזרה לשגרה: מה לומר? החזרה לשגרה, אינה דומה לישיבה בסוכה תחת ענני הכבוד... במשרד או בכל מקום עבודה, או סתם בחייך האישיים, יש גם קצת:

עננים שחורים - המינוס בבנק חוגג, הבדיקות לא יצאו חיובית, והבוס רוטן...

האם נוכל להמשיך לחיות בידיעה, ולהרגיש את החיבוק החם ומלטף - "וימינו תחבקני"?

האם נוכל להפוך את ה'עננים' השחורים שבחיינו – לענני הכבוד?

רבי יעקב יוסף ה'תולדות' עונה על השאלה משל שמביא בשם הבעל שם טוב הקדוש, איך נחזור לשגרת החיים, עם מטעני החגים...

משל למלך ששלח שליח:

מלך אחד, שהיה מושל על כמה מדינות קרובות ורחוקות, רצה לבדוק אם בכל המדינות באמת עובדים אותו.

שלח את אחד מעבדיו לאותם המדינות, העבד שינה את בגדיו ולשונו, ואמר כאילו שהוא מלך, והוא רוצה להילחם במלך שלהם.

היו מדינות, שעמדו ונלחמו נגדו, והיו מדינות שאמרו לו, בשביל מה לנו להילחם נגדו, הם יהיו עבדים שלו, יהפכו אותו למלכם...

עד שהגיע השליח לאחת המדינות, שבו היו חכמים גדולים, והם חקרו והבינו את העניין, שזהו סה"כ שליח של המלך...

וכשהשליח הגיע לנסות את האנשים, יצאו אליו החכמים ואמרו לו, שהם מבינים, שהוא רק שליח... וייטב הדבר בעיניו, ופנה לדרכו.

הנמשל מובן: אומר ה'תולדות' שהיצר הרע הוא רק שליח של המלך, לפתות את האדם (ומוזכר בזוהר הקדוש, תרומה קסג, ע"א).

יצר הרע הוא – עבד נאמן למלך!

יצר הרע קצת נמנם בחג, מילא מצברים ו... התעורר לפעולה.

הוא רוצה להשכיח ממך את הדבקות שהרגשת בחגים, ולהכניס אותך, לתודעה של:

הסתרה – הסתרת מציאות ה'.

הוא חרוץ, ועושה את שליחותו בנאמנות:

הוא מעמיד אותך בניסיון, בשביל – הבחירה!

האם תאשים את השליח שנשלח עבורך מהמלך, או תזכור שהקב"ה עומד מאחורי הניסיון, מאחורי ההסתרה?

מטרת הניסיון: הקב"ה מקרב אותנו אליו, ע"י הניסיון, ומטרתו:

שנדע שהוא נמצא איתנו - לא רק בסוכה!

אלא, בכל רגע ורגע, ובכל מקום, ונתפלל אליו, נצעק – ויושיענו!

החיבוק שקיבלנו בחגים מבורא עולם - השאיר ה'רשימו', ולכן:

ענני הכבוד צריכים להמשיך - ללוות אותך בתודעה.

הצער והניסיון הם 'לבוש', שנועד להיות – הסתרה!

רבי יעקב יוסף אומר שקיבל מהבעש"ט הקדוש:

כל צער גשמי או רוחני הוא – רק לבוש, שמסתיר את הקב"ה!

אבל, אם האדם יידע וישים לליבו:

"שגם בזה הצער הוא הש"י  - בעצמו! אלא:

שהוא דרך לבוש... הוסר הלבוש".

התוצאה תהיה: "ונתבטל הצער וכל גזירות רעות".

כמה פשוט – כמה קשה!

הקב"ה מכניס בחיינו, כל מיני 'פרעה'...

פרעה – פה רע... אבל:

פרעה יכול להיות גם – פה ער...

הפה שלך יכול להשתלח - בעקבות הניסיון...

הפה שלך גם יכול להיות 'ער' – עירני לכך, שהקב"ה שלח לך נסיון, ומה שאתה צריך לעשות זה - להתפלל ולצעוק...

כרגע, אתה בנסיון! יתכן שאתה חושב שהקב"ה מסתתר מאיתך עד לחגים בשנה הבאה...

או, שאתה מבין שהוא עומד מאחורי ההסתרה, ורוצה שתסיר את ההסתרה, ואז, הוא יתגלה – יציל אותך...

מה בני ישראל עשו כשפרעה רדף אחריהם?

אומר הבעש"ט הקדוש:

ה' אלפין – (חמישה פעמים האות א') מר אוייב, ארדוף אשיג אחלק שלל..."

בתוכם - "מסתתר אלופו של עולם – הוא נמצא כאן – בהסתרה!

אומר ה'תולדות' כש'פרעה' רודף אחריך, ולא משנה - איזה 'פרעה':

"ויצעקו אל ה'" – כאשר תצעק – הקב"ה יושיע!

יראת העונש ויראת האהבה: הבעל שם טוב הקדוש אומר לבנו הקדוש צבי הירש באגרת שכתב לו, שיש שתי סוגי יראות:

יראת העונש - יראה חיצונית, שדרכה הקב"ה גורם לנו לעצור לבדוק את מעשינו לחזור בתשובה, והיא שמעוררת את:

יראת האהבה - יראה פנימית, כשהיא הופכת לקנין אצלנו, לא צריך את יראת העונש...

משל לשליח המלך: שליח המלך מגיע לאדם, ואומר לו שהמלך קורא לו לבוא אליו, והאדם כועס ומפחד מה יהיה איתו, אין לירא מהשליח!

שהרי, הוא רק שליח של המלך! אין לו ממשות עצמית!

ולכן, אם הוא מפחד מהשליח -  הוא טיפש!

מה הוא צריך לעשות? ללכת למלך ולרצותו...

ובדיוק ההפך, אם השליח מגיע לאדם, ואומר לו שהמלך קורא לו, לדבר טוב,  האם הוא יתענג על השליח?

אומר הבעל שם טוב הקודש:

"באהבה - טיפש מתענג עם שלוח. וחכם - תופס השורש!"

המלך כועס? תלך אליו לרצותו, ויתכן שהייתה כוונת הבעל שם טוב הקדוש במילה לרצותו, מלשון: רצון וכיסופין – להתקרב ולרצות את המלך, לחזור ולהתקרב אליו, וחכם – מיד תופס את ה'שורש':

שהשליח הוא רק - שליח, והקב"ה, הוא המשלח, הוא - 'שורש' הכל!

משל לאשה יולדת: ממשיך הבעל שם טוב הקדוש באגרת ואומר, משל לאשה  יולדת, שיש לה צירי לידה:

האם היא תלך למקום אחר, כדי להיפטר מהצער של צירי הלידה?

שאם היא תלך, הצער ילך עימה... וואי...

והעצה היעוצה - שיתפלל לה' יתברך ויפטר מהצער!

וזה מה שכתוב: "מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה".

וזה מה שהיה עם בני ישראל: "והנה מצרים נוסע אחריהם".

אז הבינו זה! לכן: "ויצעקו - בני ישראל אל ה'"!

ותוצאות הצעקה?

"כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם"!

ולכן, כתוב: "פרעה הקריב" – מפרשים:

פרעה קירב את בני ישראל לאביהם שבשמים...

כל 'פרעה' שיש בחיינו, הוא רק:

שליח של ההשגחה העליונה, לקרב אותנו לאבינו שבשמים...

ה'תולדות' ממשיך ואומר - דבר מדהים:

האויב - הופך לאוהב!

דווקא האויב שלך הופך להיות... האוהב שלך!

כי בזכותו אתה מתפלל לה'...

בזכותו אתה מתקרב לה'...

ובזכותו אתה נושע...

ובסוף, בזכותו אתה אומר שירה...

כל מה שרודף אחריך, הסוף הוא, שבזכותו – אתה עוד תאמר שירה...

כמו שבני ישראל אמרו את שירת הים...

ובלשון קודשו של ה'תולדות': "שהיו סוברים בגלות מצרים שהוא אויב, ועכשיו, שהרגישו שהוא עצם יתברך, נעשה מן אויב - אוהב, וזהו - עצמות הגאולה, והוא: בכל אדם ובכל זמן".

סוד גלות מצרים – כל אדם בכל זמן:

אומר רבי יעקב יוסף, ש'מצרים' רודפים אחרי - כל אדם ובכל זמן:

כל קושי והסתרה, הם - גלות 'מצרים' עבורך!

אתה נמצא במצב של 'הסתרה', ויש רק פתרון אחד:

"מן המיצר קראתי יה" – תצעק!

והתוצאה? "ובצר הרחבת לי"!

הגאולה תגיע - דווקא מהצר, מהצרה – עצמה!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

יש לך צר? תקבל הרחבה!

מי שהצר אותך, ובגללו - הרגשת בגלות:

הוא זה שיוצר לך את - שירת חייך!

הגלות יוצרת – שירה! וכך יהיה עד ימות משיח!

אומר ה'תולדות' (תולדות יעקב יוסף, פר' ויקהל):

"שזהו - הגאולה עצמו, והבן"!

אז, אתה כבר יודע מה לעשות - כש'מצרים' רודפים אחריך...

אתה כבר יודע, איך להפוך עננים שחורים - לענני הכבוד...

סוד הגאולה - בהצלחה!

לע"נ ה'תולדות' - רבי יעקב יוסף מפולאנה זכותו תגן על כל עם ישראל, ונזכה לשנה טובה ומבורכת, וכל הברכות והישועות, אמן!