אאא

ליארצייט של משה רבנו – ז' אדר

תהיה חכם! תיסע אחרי – האמבולנס!

הצדיק הוא כמו 'אמבולנס' – כשהצדיק עובר:

כל המקטרגים יראים מפניו, וזזים הצידה!

ומי ש'נצמד' לצדיק – ודבק בו, יכול להבריח ממנו את כל המקטרגים, ולעבור עם הצדיק:

ולהגיע לכל יעד שירצה, בקלות ובמהירות - וללא תקלות!

וזה: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" – מי שמתחבר ומאמין בצדיק:

יכול להכרית את המקטרגים, ולעשות תשובה - ויתכפרו כל עוונותיו!

וזוהי דרך – הרבה יותר קלה ומהירה להגיע ליעד, כי:

הצדיק כבר סלל את הדרך - עבורך!

וזה גם מה שכתוב על רבי חנינה: "כל העולם ניזון בשביל חנינה בני".

לרבי חנינה בן דוסא יש - שביל, וכל העולם עובר בשביל שלו, ועל כן - ניזון בזכותו, והוא מסתפק בקב חרובים...

מה פרוש לנסוע אחרי הצדיק?

משה רבנו וצדיקי הדורות, סללו דרך שניתן בקלות לפסוע בה, ולהתקרב  לקב"ה, והדרך כתובה ומוסברת:

בתוך תורתם ועצותיהם, שהם – דרכים קלות ובטוחות, בדוקות ויעילות.

הצדיקים התעלו בעבודת ה', ולכן, יש להם ניסיון איך עושים זאת:

וכל רצונם ותשוקתם, ללמד את דרכם המיוחדת, לכל מי - שרק רוצה!

חשוך לך? לך לאורו של הצדיק!

סוד ההצלחה הוא - שגם בימים הקשים והחשוכים:

צריך להמשיך להיות צמודים - ודבוקים בצדיק!

וכך, רגעי החושך – נגמר יותר מהר! וניתן לצלוח כל - קושי וניסיון!

הצדיק פותח ומראה את השביל, ואם תדבק בו, בתורתו ועצותיו, ובכל יעד ותחום של חייך, תצליח להגיע לכל יעד שתרצה, וזהו:

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" - כי החיבור לצדיק:

מעלה את האדם - למדרגה של צדיק.

במה נבחנת  מנהיגותו של הצדיק?

לא כל אחד יכול להיות מנהיג, כי מנהיג צריך להצליח למצוא בכל אחד שתחת פיקודו דברים טובים, ולאהוב אותו, עד שיוכל:

להתפלל עליו, עד כדי - מסירות נפש בצורה תמידית!

ולא משנה עד כמה התרחק מהדרך הנכונה, או 'סרח'.

"ויקרא אל משה" – בכל דור יש לעם ישראל מנהיג, שהוא בבחינת רועה, כמו שהיה - משה רבנו, והוא – יוכל ללמד עליך זכות, ולהיטיב עימך.

מהי הדרך בעבודת ה' שמגלה המנהיג?

מנהיג מוצא את הטוב שיש בכל אחד, ומלמד עליו זכות, ואפילו אם הוא חוטא בעבודה זרה – כחטא העגל (ליקוטי הלכות, ערובי תחומין, ו', ו').

והוא מלמד דרך בעבודת ה', שתעזור לכל אחד:

להתמיד בעבודת ה' בשמחה – למרות הכישלונות!

ע"י שתראה תמיד את הטוב שבך, ותלמד זכות - על עצמך!

האם ניתן ללמד זכות, גם על החוטא הכי גדול? אומר מוהרנ"ת:

"אם יש עליו מלאך: מליץ אחד - מני אלף להגיד לאדם ישרו". 

משה רבנו מלמד, שאם יש לאדם תשע מאות תשעים ותשע דברים לא טובים, ויש בו דבר אחד טוב, ואפילו – אם הטוב שבו בכלל לא מושלם – ומלא אינטרסים ופניות, אעפ"י כן:

אתה יכול להפוך את דינו של האדם, ולהוציא אותו - בכף חובה לכף זכות.

בדרך זו, משה רבנו לימד זכות על עם ישראל, והקב"ה אמר: "סלחתי כדברך".

היכן קבור משה רבנו – ולמה?

משה רבנו נקבר מחוץ לא"י מול 'בית פעור', בית - עבודה זרה.

למה דווקא שם? כי גם אחרי מותו, הוא ממשיך למסור נפש עבור – עם ישראל, ובאמת:

משה רבנו ממשיך את בשליחותו - לימוד זכות, עד - ביאת המשיח!

משה רבנו נקבר מול בעל פעור, כי משם הוא ממשיך:

למצוא טוב בכל אחד מישראל – לבקש עליו רחמים, ולסנגר עליו.

וע"י זה, גם מי שחטא בחטאים הכי גדולים כע"ז, יכול לשוב בחזרה ולהתקרב לה' יתברך.

מדוע הקב"ה לא נתן למשה רבנו להיקבר בא"י?

"אעברה נא" - אומר ה'מגיד מישרים' בפר' ואתחנן, שאם משה רבנו היה נכנס לא"י: נשמתו היתה עולה - למעלה ממדרגת ה"בינה".

כי צדיק שנקבר בא"י - דרגתו גבוהה, אין לו שייכות ודבקות - לעולם הזה.

אבל, הקב"ה רצה שעם ישראל ימשיך להתקיים - גם בגלות, ולכן:

הוא לא נתן למשה רבנו להיקבר בא"י – אלא במדבר.

ועל זה, אמר משה רבנו: "ויתעבר ה' בי למענכם".

משה רבנו נקבר במדבר, ומשם, הוא:

מתפלל על עם ישראל, בכל צרה - שתהיה להם! וזהו שנאמר:

"ויתעבר ה' בי למענכם – להנאתכם ולטובתכם".

גדלות הצדיקים שנקברו מחוץ לא"י

דווקא לצדיקים שנקברו בחוץ לארץ, יש אפשרות יותר גדולה, לעזור לכל אחד מישראל, לצאת מהמקום השפל שהוא נמצא, ולעשות תשובה.

וזה עושה לקב"ה נחת רוח גדולה – וזוהי גדולתם!

מה שגורם לקב"ה תענוג ושעשוע מאוד גדולים, כי הוא:

מלמד זכות על בניו אהוביו, ומחזיר אותם אליו...

איך נגיע להתפלל על קברו של משה רבנו

"משה רבנו – לא נודע מקום קבורתו", ואם כן, איך נתפלל על קברו?

אומר מוהרנ"ת: עיקר הצדיק הוא – פנימיות כוונת תורתו הקדושה!

התורה של הצדיק - היא עצמותו, היא - הצדיק בעצמו!

ולכן, אפשר להגיע לציון הצדיק, ע"י:

שלומדים את תורתו, על מנת – ללמוד, לשמור ולקיים.

ומכיון שלא יודע היכן קבור משה רבנו, נוהגים ללכת לציונו של רשב"י, ואם לא לציונו של האריז"ל ששניהם ניצוצות של משה רבנו.

הצדיק – לא הסתלק לגמרי מהעולם!

יש שלא מבינים, מדוע אנשים נוהגים לפקוד קברי צדיקים, אבל:

הצדיק, גם אחרי מיתתו - לא מסתלק ח"ו לגמרי מן העולם.

בקברו של הצדיק, שורה נפשו הקדושה, כפי שמבאר האר"י הקדוש.

אומר מוהרנ"ת: "כי עדיין נשאר בהעלם - חיות נפלא בתוך גופו הקדוש והנורא, כי הצדיקים במיתתם קרויים חיים" (אבות י"ח).

ולכן, הוא ממשיך לעסוק בתיקון נפשות ישראל - במותו, עוד יותר - מבחייו!

והצדיק, לאחר שעוזר לאדם לתקן את עצמו, גם הוא זוכה:

להמשיך לעלות במדרגות נפלאות ונשגבות – בעולם הבא!

משה רבנו – צדיק יסוד עולם!

נהוג ללמוד את ספר דברים שכתב משה רבנו, שהוא:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

תמצית התורה הקדושה, שקיבל במעמד הר סיני.

כי משה רבנו הוא - צדיק יסוד עולם, שיודע:

לעורר רחמים גדולים על עם ישראל - למעלה מהטבע!

רחמים שמוחקים, ומוחלים כל - דין ומשפט!

וזה מה שמשה רבנו עשה - בחייו, וממשיך לעשות גם - לאחר מותו.

וגם עבור דורנו, עד – ביאת המשיח...

משה אמת – ותורתו אמת!

ואמת הם – הדברים!

לע"נ משה רבנו רעיא מהימנא יהי רצון שיעמוד לפני כיסא הכבוד, וילמד זכות, ויבקש רחמים על עם ישראל, שסובלים בגלות ומחכים לראות את בית המקדש יורד בהודו ותפארתו, במהרה ממש, אמן!

לע"נ אימנו מורתנו רחל בת ריינה מלכה.