אאא

במהלל הביקור, ביקש הרב ברנדסדורפר, לקבל לידיו את בכתובים את פרטי התכנית והיוזמה, שתכליתה להציל משפחות מקריסה כלכלית, בעת מחלה ח"ו של אחד מבני המשפחה. הרב העלה שאלות ותהיות לגבי פרטי התכנית, והביא אל החדר יועץ שהתמחה בנושא, והוסיף גם הוא לברר וללבן את פרטי היוזמה.

לאחר שליבן ובירר את כל הפרטים הנחוצים בעניין הפוליסה של "ערבים לבריאות", וקיבל את התשובות שהתיישבו על ליבו, ולאחר שהיועץ המיוחד עמד על פרטי הפוליסה, ואישר בפני הרב ברנדסדורפר כי אכן יש בזה תועלת מרובה, שיתף הרב את הנוכחים בלבטים שהיו מנת חלקו  בימים האחרונים, מאז קיבל את פרטי התכנית הוא שקל בדעתו, מחד הוא נחשף למקרים רבים של הימנעות מטיפול רפואי בשל מצב כלכלי קשה, או למקרים שבהם המשפחה קורסת מהעול הכלכלי הכבד של טיפול רפואי יקר. ומאידך, עניין הביטוח היה דעת אביו הרב מאיר ברנדסדורפר  בעל ה"קנה בושם" זיע"א, שביטוח חיים הוא בחינת אל תפתח פה לשטן, מה שאין כן בביטוח רפואי.

ושח הרב ברנדסדורפר כי באמת דבר זה כבר מובא בפוסקים כמובאר בש"ך  ביו"ד סימן רמ"ג, שממנו עולה ברור, שלא רק שאין איסור בזה, אלא חובה ודבר מצווה הוא. שכתב שם בש"ך על מה דאיתא בשו"ע שתלמיד חכם שתורתו אומנותו, אעפ"י שעוסק במלאכתו אם הוא כדי חייו, נקרא ת"ח לעניין שפטור מן המס. וכתב שם הש"ך ס"ק ז' וז"ל: "ודבר פשוט הוא שיבואו על האדם כמה מקרים מחלאים וזולתם שיצטרך בהם להוצאה מרובה". רואים מפה אמר הרב, שחובה על האדם להשתדל שיהיו בידיו צרכי רפואה. והוסיף שהייתה לו קורת רוח מרובה מדברי הש"ך, שלפיהם יש חובה להשתדל בעניין הוצאות בריאות, ופשוט ש"ערבים לבריאות" שמציעים בסכום מוזל להצטרף לביטוח בריאות, חובה על האדם לעשות כן כמשמעות מדבר הש"ך שדבר זה הוא בכלל כדי חייב

בתשובה לשאלת נציגי "ערבים לבריאות" האם אדם שאין בידו כסף לשלם את הביטוח, יכול לשלם אותו מכספי מעשר, השיב הרב ברנדסדורפר כי ראשית יש להפריש את מעשר הכספים, ולאחר שהפריש אם אין בידו לשלם, יכול לקחת מכסף המעשר עבור זה, כך הורה הרב "המנחת יצחק" זיע"א לאברכים שלא גומרים את החודש מהמשכורת שלהם.