אאא

האם ישראל מתחרדת? מנתונים שעולים מדו"ח מרכז טאוב, המתפרסם הבוקר (שלישי), מתברר כי יש מעבר לא קטן של תלמידים בין החינוך החרדי לחינוך הממלכתי והממלכתי דתי ולכן אם מגמה זו תימשך -לפי מחברי הדו"ח - אחוז החרדים שיחיו בישראל בשנת 2059 יהיה קטן באופן משמעותי מהתחזיות שמדאיגות כל כך את השמאל הישראלי.

מחברי הדו"ח כתבו, כי שינוי דמוגרפי מפתיע מאוד ניכר במספר הנרשמים לכיתות א' בזרמי החינוך השונים. לפי הממצאים עולה, כי בעשור הראשון של המאה הנוכחית ניכרו דפוסי השינוי הצפויים: העלייה הגדולה ביותר הייתה בזרם החרדי, ולאחר מכן בחינוך הערבי ובחינוך הממלכתי-דתי, והעלייה הקטנה ביותר הייתה בזרם הממלכתי. בדו"ח נכתב כי שינויים אלו שיקפו את נתוני הפריון בכל מגזר בצורה מדויקת למדי.

אבל במרכז טאוב זיהו שינוי מהותי מאז תחילת העשור הנוכחי בנתונים. לפי הדו"ח, מספר הילדים שנרשמו לכיתה א' בחינוך הערבי הצטמצם מעט, ואילו בקרב יהודים שיעורי הגידול זהים בכל הזרמים, למרות שהיו אמורים לגדול הרבה יותר בקרב החרדים לאור הפריון. מחברי הדו"ח אומרים כי הירידה במגזר הערבי אינה מפתיעה לאור הירידה בפריון של הנשים הערביות, אולם לדבריהם ההתפתחויות במגזר היהודי אינן תואמות את מגמות הפריון.

כדי לבחון את הטענות שהעלו בדו"ח, הושוו תחזיות מספר התלמידים בכיתה א' לפי שיעורי הפריון בכל מגזר, כפי שתועדו שש שנים לפני שנת הבדיקה, למספר הנרשמים בפועל. במרכז טאוב אמרו כי תוצאות ההשוואה תומכות בטענה כי יש מגמה משמעותית של תנועה לכיוון בתי ספר דתיים פחות. עוד נמצא כי אף על פי שאוכלוסיית תלמידי כיתה א' בבתי ספר חרדיים גדלה במידה ניכרת, היא קטנה מהצפוי לפי תחזיות הפריון.

יתרה מכך, אומרים במרכז טאוב, מספר התלמידים במגזר הממלכתי גדל בשיעור גבוה בהרבה מהצפוי לפי התחזיות. חוץ מההצטרפות של תלמידים שהיו צפויים על פי ההערכות ללמוד בזרמים דתיים יותר. מקור נוסף לגידול הוא תלמידים ערבים שנרשמו לבתי ספר יהודיים וילדי מבקשי מקלט.

הסמן השני על פי מכון טאוב, לאפשרות של ירידה ברמת הדתיות הכוללת, כך לפי הדו"ח, הם השינויים במגמות התנועה בין זרמי החינוך השונים בין כיתה א' ל-ח'. השינויים נבחנו באמצעות השוואת זרם החינוך שכל תלמיד השתייך אליו בתחילת לימודיו בבית הספר היסודי לזרם שבו סיים את לימודיו. גם בבדיקה זו נמצא כי התנועה נטו, כלומר מספר המצטרפים בניכוי התלמידים העוזבים, היא לכיוון הזרמים הדתיים פחות. עוד נמצא כי בין השנים 2001 ל-2015 - 9 אחוזים מהבנים ו-4.6 אחוזים מהבנות עברו מהחינוך החרדי לזרמים דתיים פחות בין כיתה א' לכיתה ח'. מהממצאים עולה כי 60% עברו לחינוך הממלכתי לדתי והיתר לחינוך הממלכתי.

במרכז טאוב אמרו כי לאור הממצאים בדבר התנועה לעבר זרמי חינוך דתיים פחות, שככל הנראה מעידה על מגמות של היחלשות בעיקר בקרב החינוך החרדי, הם חישבו את התחזיות מחדש על בסיס ההנחה שבמהלך השנים יהיו מעברים בהיקף של 15 אחוזים מהמגזר החרדי למגזר החילוני.

מחברי דו"ח טאוב כתבו כי התוצאות מראות כי אם מגמות אלו יימשכו, תהיה לכך השפעה רבה מאוד על הרכב האוכלוסייה העתידי. בדו"ח נכתב כי לפי התחזית המקורית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחלופה הבינונית, האוכלוסייה החרדית בשנת 2059 צפויה למנות 4 מיליון איש, כלומר כ-27 אחוזים מהאוכלוסייה, וזאת לעומת 12 אחוזים כיום. אבל, כך מסיקים מחברי הדו"ח, בתחזית הכוללת את מגמות המעבר בין הזרמים צפויה האוכלוסייה החרדית למנות 3.1 מיליון איש, שהם 21 אחוזים מהאוכלוסייה בלבד.