אאא

בעיצומם של ימי השמחה הפתיע האדמו"ר מויז'ניץ את לומדי כולל "עתים לתורה" לעמלי יום באלעד - ופניו קרנו באושר מהתקנה עליה הכריז בנעילת חג השבועות לפתיחת מסגרות כוללים בכל הערים לאלו העמלים על פרנסתם.

את פני האדמו"ר קידמו רב קהל 'אהבת שלום' רבי שלמה, ראש הכולל רבי יצחק דוד קלויזנר והעסקן יעקב צבי גרין, מראשי רשת כוללי "עיתים לתורה" שפרסו בפני האדמו"ר את תכנית הלימודים כאשר כעת נלמדים הלכות שבת בעיון עד לאסוקי הלכתא, עם כל הפוסקים והשיטות הנהוגים הלכה למעשה.

האדמו"ר עמד והתבונן רבות במחזה המרנין של עמלי התורה כשפניו קרנו בנחת.

בנעילת חג השבועות, אמר האדמו"ר כי "בחסדי השי"ת הוחדר הדבר ונתייסדו באחרונה מסגרות לימוד עבור עלו העמלים לפרנסתם, ויש לעודד ולהמריץ מסגרות אלו עוד ועוד, השפעה רבה יש לכך על כל הילוך ימיו של האדם, וכבר אמרו לי מכמה בתי אב שראש המשפחה נתעלה להיות כאדם אחר לגמרי בעליל, עם משמעות אחרת ונעלית ביותר, מאז החל להקדיש את זמנו הפנוי לתורה ולפקוד בקביעות את הכולל, הן דבר נשגב הוא".