אאא

לקראת הבחירות המקומיות שוגרו הנחיות מחמירות לעובדי עיריית ירושלים ועוזרי חברי המועצה מצד המחלקה המשפטית של העירייה. את ההנחיות המפורטות הכין עו"ד דן בן טל, ראש צוות בכיר ייעוץ לאגפים בעיריית ירושלים.

עו"ד בן טל הבהיר כי "תפקיד עוזר לחבר מועצה בכל הנוגע לבחירות הנו מאתגר במיוחד. שכן, מחד, מדובר בעובד עירייה שאסור לו להיות מעורב פוליטית. מאידך, מדובר בעובד שעובד צמוד עם גורם פוליטי, כשיש היבטים פוליטיים רבים בעבודתו".

'כיכר השבת' מיפה את ההחלטות החשובות עבור עובדי העירייה:

1. במסגרת זו נאסר על נבחרי ציבור ועל עובדי הרשות לעשות שימוש במשאבי הרשות המקומית לצורכי תעמולת בחירות דבר העלול לעלות לכדי עבירה פלילית וחיוב אישי בהוצאות. 

2.  על עובד הרשות המקומית לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטרלית,  שאינה משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת, ולהקפיד שמעשיו או התנהגותו לא יתפרשו כאילו נועדו לקדם אינטרס של רשימה כלשהי או מועמד מסוים. 

3. עוזרים לחברי מועצה הם עוזרים מקצועיים ולא עוזרים פוליטיים ולכן אסור להם להיות מעורבים בכל פעילות פוליטית שהיא. 

4. הלכה פסוקה היא כי על עובד הציבור, ובכלל זאת על עובד הרשות המקומית, לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטרלית, שאינה משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת. הלכה זו נובעת מהמבנה הא-פוליטי של השירות הציבורי בישראל, והיא מאושיות המדינה.

5. המסגרת הנורמטיבית החלה על עובדי ציבור מחייבת להיזהר מפני מעורבות בעניינים פוליטיים ולנהוג בהתאם למגבלות בעניין פעילות פוליטית של עובד הציבור. לעניין זה קבע בית-המשפט העליון, כי דרך כלל היא שהתנהגות שאינה הולמת את התפקיד של עובד מדינה, אף אינה הולמת את התפקיד של עובד הרשות המקומית.

6. לגבי השתתפות בתעמולת בחירות לכנסת או בתעמולת בחירות בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות, נקבע, בין היתר, איסור פלילי קונקרטי על עובד מדינה או עובד רשות מקומית, שהוא בעל סמכות מינהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לקחת חלק בתעמולת בחירות.

7. יודגש, כי איסור זה חל על כל עובדי המדינה ועל כל עובדי הרשות המקומית ללא הבדל דרגה, שהם בעלי סמכות מינהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל. לעניין זה יובהר, כי המונח "סמכות מינהלית" כולל, לצד סמכויות על-פי דין, כל סמכות שיש עמה הכוח להכריע הכרעות כלפי אנשים מן הציבור, ובכלל זה סמכותם של הממונים על בעלי סמכויות מינהליות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

8. המונח תעמולת בחירות אינו מוגדר בחוק, והוא מתפרש לפי מכלול הנסיבות, לרבות עיתויה ותכנה של הפעילות. כך, למשל, עובדי מדינה ועובדי רשות מקומית עליהם חל החוק אינם רשאים להרצות או לארגן חוגי בית לקראת הבחירות

9. עוד יודגש בהיבט הפלילי, כי תעמולת בחירות המתבצעת בשעות העבודה ותוך שימוש בנכסים או בכספים של משרד הממשלתי או הרשות המקומית, עלולה להוות גם עבירה פלילית. לצד האיסורים שהפרתם גוררת אחריה אחריות פלילית כאמור לעיל, חלות על עובדי המדינה הוראות שהפרתן היא בגדר עבירת משמעת.

10. איסור חמור מוטל על שימוש בעובדי המדינה ועובדי הרשות המקומית לצרכים פוליטיים במסגרת שעות עבודה. שימוש מעין זה עלול להוות עבירה פלילית. בנוסף, נראה כי שימוש מעין זה, כאשר הוא נעשה בקשר עם תעמולת בחירות, יכול שייכלל במסגרת האיסור לחוק דרכי תעמולה, לעשות שימוש "בכספים של גוף מבוקר". 

לצד האמור ובנוסף לו, על עובדי מדינה ועל עובדי הרשויות המקומיות, וכן על הדרג הנבחר, להימנע מלפנות לכפופים להם בבקשה שיתנדבו או יטלו חלק בפעילות פוליטית, וזאת בין אם מדובר בפעילות שבמסגרת העבודה ובין אם מדובר בפעילות שאינה במסגרת העבודה או בפעילות התנדבותית. כך לדוגמא יש להימנע מלשתף עובדי מדינה או עובדי רשויות מקומיות בסיורים שעורך הדרג הנבחר במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות, אם הסיור נערך במסגרת מערכת הבחירות.