(צילום: יהודה פרקוביץ)
אאא

משגיח ישיבת 'אורחות תורה', הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי, יצא השבוע בשיחתו השבועית למתקפה חריפה נגד חלק מקווי הנייעס שלדבריו מבזים את גדולי ישראל.

"יש היום בטלפון קווים מסוימים שמבזים תלמידי חכמים באופן מגעיל ובראשם ענקי הרוח גדולי ישראל שכל בית ישראל נשען עליהם", פתח המשגיח את דבריו.

עוד הוסיף המשגיח: "ועל זה כבר הזהיר מרן ראש ישיבת פוניבז' שליט"א על זה כתוב שאני מינות דמשכא, זה מההשכלה, המשך של המשכילים מגרמניה".

"לא נדבר האיסור החמור שכתוב על זה בחז"ל: המבזה ת"ח אין רפואה למכתו, רק איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה, הפחד! לדבר על גדולים?".

המשגיח הוסיף ואמר: ""את ה' אלוקיך תירא שמעון העמסוני פירש, את הקדוש ברוך הוא פה אין למי לדמות, עד שבא רבי עקיבא ודרש לרבות תלמידי חכמים, הם היחידים שצריכים לפחד ליד הקב"ה, בבת עינו של הקב"ה, איך לא מפחדים? ואיך לא יראתם לדבר בעבדי במשה, זה מפחיד לשמוע שיש בכלל כאלו אנשים, פחד, פחד, פחד מוות".