אאא

יהודי מיוצאי מדינות חבר העמים, קרא למוהל שימול את בנו, ולאחר הברית סיפר האב למוהל, כמשיח לפי תומו, שאף על פי שאמו של התינוק אינה יהודיה - מכל מקום התינוק יהודי כמותו ולכן הוא מל אותו.

המוהל אמר בתגובה לאב כי בנו הוא גוי גמור מאחר ואמו אינה יהודיה, מיד גילה האב את דעתו שברצונו לגיירו לאלתר כדת וכדין. 

בעקבות כך נולד הספק האם הברית שעשו לו הועילה לו ואינו צריך כעת רק טבילה וקבלת עול מצות כשיגדל, או שהברית לא עלתה לו מכיון שהמוהל לא נתכיון בה לשם גירות ועליו לעשות שוב הטפת דם ברית.

את השאלה הפנה המוהל לגדולי הדור, כפי שמופיע בעלון 'וישמע משה', מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי הורה כי אין צריך הטפת דם ברית, הגר"מ גרוס פסק שאין צריך והוסיף כי מקרה מעין זה התרחש אצל הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל וכך פסק, וכן שמע ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

אולם הגאון רבי נפתלי נוסבוים והגאון רבי שמאי גרוס פסקו כי ראוי לכתחילה לחזור ולעשות הטפת דם ברית דאין בכך כל הפסד.