אאא
לאור דברי קדשו של מרן שר התורה , הצטופפו מאות בני עלייה אברכי כוללי 'רינה של תורה' הלומדים  בלילות כל השנה,  לסדר לימוד של 3 שעות רצופות בבית מדרשו לדרמן, כאשר סמוך לשעת חצות מתקבץ קהל אלפים להיכל בית המדרש וסביבותיו, קומותיו ומבואותיו שהתמלאו עד אפס מקום באלפי ישראל המחלים ומצפים לישועתו, לתפילה וזעקה לחלות פני מלך בראשות מרנן ורבנן , כשמרן עומד ומעתיר כנגדם ממעונו. 
קודם המעמד נשא דברי חיזוק הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, שהגיד אשר עת צרה היא ליעקב וכמה אסונות נוראיים הגיעו לפתח בתי ישראל, לעומת רוב טובו וחסדו עימנו בשפע ניסים ונפלאות, כאשר עניין הכל אחד 'להטות לבבנו אליו', והוא עניין התפילה בשברון לב להכיר במלכותו יתברך ולבקש כעני העומד בפתח.
בהתעוררות אדירה החלה תפילת האלפים כשבראש התפילה עומד ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שרגא נח שטיינמן בתפילה ושוועה בקול חנון, לעורר רחמי אב על בנים ולהחיש ישועה לעמו.
לאחר מכן ניגש הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל כשעימו קהל האלפים, כאשר את פרקי התחינה המסוגלים אמר בבכייה וצעקה הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין , שהרבה בדברי התעוררות וכיבושין שסחפו את קהל האלפים לתחינה ובקשה מעומקא דליבא.
בהתרגשות מיוחדת נערך סדר 'קבלת הרבים' – סגולת המופת שהגיד והורה מרן שר התורה שליט"א לישועתן של ישראל, כאשר לפני התיבה עובר ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שרגא נח שטיינמן, בהתעוררות ורגשת לב שהגיע לשיא בעת הקבלה האישית של קהל האלפים: "ועתה הנני מקבל על עצמי להודות כאשר אזכה לישועה" כשכל אחד מהנאספים אומר את בקשתו בדממה ובסערת לב ונפש. 
שעה ארוכה אחר חצות לילה ננעל המעמד בקבלת עול מלכות שמים ע"י הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין, שבדמעות שליש קרא את פסוקי הייחוד בהתעוררות וקבלת הציבור.
באותה שעה, התקיים מעמד מרטיט ונורא הוד של 'תפילת החשאין' – כהכרעת מרן שר התורה שליט"א, תפילה מיוחדת למצפי ישועה בלי ידיעתם על הזכרת שמם, מעמד ישועה נורא שהפך מופת לאלפים ונזכר כמופת ואות, תפילה מיוחדת על ציון מרנא החזון איש זיע"א והקדוש המופלא ה'סנדלר' הקדוש זיע"א. המעמד המרטיט שלא הותיר עין יבשה, התקיים בשליחות מרן שליט"א בראשות בנו הגאון רבי יצחק שאול שליט"א, כאשר הקהל מזיל דמעות כמים בסערת לב ונפש לעורר רחמים בזכות הקדושים אשר בארץ, מעמד נשגב הכולל סדר תפילה מיוחד כאשר המקום דמה לחרדת אלוקים בעת סדר הבקשה והזכרת כל שם ושם בפרטות בסדר המיוחד.
המעמדות ננעלו בבקשה ובתחינה "תורה הקדושה התחנני בבקשה", בזכות עמל מאות עמלי תורה שע"י "רינה של תורה", ביגיעה ועיון ללא הפסק, לבוא אל המלך להתחנן לו בכח התורה ובכח התפילה, כאשר מרנן ורבנן שליט"א  מפליגים ביקרת ומעלת סגולה מופלאה זו ש'בוודאי תקבל תפילתם ברצון' כאשר תפילה זו מעוטרת בחותמו של כהן גדול – עדותם של מרנן ורבנן שליט"א על כח התפילה וסגולתה לבשר טוב ולזכות בזאת חנוכה לבשורת בזאת השנה בס"ד.