אאא

שלושת מועצות גדולי וחכמי התורה במכתב משותף נדיר לרגל החזרה לבתי הכנסת לאחר חודשיים וחצי של הפסקה בשל נגיף הקורונה. הם קוראים להתחזק בשמירת וקדושת בית הכנסת ולהימנע מלהחזיק פלאפונים דלוקים בבתי הכנסת.

במכתבם כתבו גדולי התורה: "בעוונותינו הרבים זה למעלה מב' חודשים שנגזר עלינו לסגור דלתי בתי כנסיות ובתי מדרשות ולגלות להתפלל וללמוד באופן עראי . ועתה, ברחמיו המרובים של הבורא ית' אנו זוכים לשוב להתפלל וללמוד בבית מקדש מעט. עדיין לא בשלמות ותחת הגבלות, אבל ב"ה מתחילים לשוב. ועל כן, מתוך הודיה להשי"ת, חובתנו לעת הזאת לתקן בדקי העבר, לחקור דרכינו ולפשפש במעשינו על מה עשה ה' זאת לנו, כאמרם ז"ל (ברכות ה)".

 חזרה לבית כנסת במודיעין עילית (צילום: איתמר קירשבוים)

"והנה צורך גדול לתקן ולחזק גדרי שמירת קדושת בית הכנסת, ובראש ובראש ובראשונה לעורר ולהתעורר על חובת הזהירות מלדבר דברים בטלים בבית הכנסת כדאיתא בשו"ע או"ח קנ"א, דיני קדושת בית הכנסת. ומי יודע אם לא בשלנו הסער הגדול הזה".

באשר להחזקת פלאפונים אמרו גדולי התורה עוד: "זאת ועוד, לדאבון כל לב נמצאת רעה חולה שיש מי שמחזיק  בזמן התפילה והלימוד מכשיר פלאפון דלוק, אשר גורם בזה להוציא עצמו מתוך בית הכנסת בעת עמדו לפני המלך, ועוונו גדול מנשוא רח"ל כדאיתא בזוה"ק".

"ועל כן, קוראים אנו אל אחב"י בקהילות הקודש די בכל אתר ואתר, בעת שחוזרים אנו להתפלל וללמוד בבתי כנסיות, ובבתי מדרשות, לחזק הגדר שלא לדבר דיבורים בטלים בבית הכנסת ובבית המדרש ולתקן תקנה קבועה  שאיסור חמור הוא להחזיק פלאפון שאינו כבוי בכל זמן התפילה והלימוד, ורבני הקהילות והגבאים  בכל מקום  יזהירו את הציבור על כך, (ומי שבידם, יראו לתקן מקום מיוחד להניח הפלאפונים קודם התפילה)".

את מכתבם מסיימים הרבנים: "ובזכות הזהירות בבתי מקדש מעט ירחם עלינו הבורא ית' , שנזכה למי שברך, שתיקן בעל התוי"ט שכל מי ששומר פיו ולשונו בעת התפילה וקריאת התורה הקב"ה ישמרהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ויחולו עליו כל הברכות הכתובות בתורה ובנביאים ובכתובים ויזכה לראות בנים חיים וקיימים לתורה ולחופה ומעשים טובים ויעבוד את ה' אלוקינו תמיד באמת ובתמים ונאמר אמן. ונזכה במהרה לישועה וגאולה שלימה בבניין בית תפארתנו אכי"ר".