אאא

ראב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי משה שטרנבוך, נשאל על ידי הרב של 'הדסה', האם מותר להיכנס בשבת לבית החולים, בעקבות כך, שכל מי שנכנס נאלץ לעבור 'בדיקת חום', הראב"ד ענה תשובה ארוכה ומפורטת התלויה בכמה גורמים.

בשל הנגיף המסוכן, ולאחר הוראת משרד הבריאות למדוד חום בכניסה לחנויות ובתי חולים, הותקנו בחודשים האחרונים בשערי הכניסה לבתי החולים, מערכת מיוחדת הפועלת באמצעות חיישנים מיוחדים המאלתרים את מידת החום של כל דבר שנכנס לטווח הראיה של החיישנים.

המערכת מודדת אוטומטית את טמפרטורת גופו של כל אחד מהנכנסים לשערי בתי החולים, ובמקרה שמידת חומו של אחד הנכנסים גבוה המכשיר מצפצף, והשומר בכניסה מבקש ממנו להידבק ידנית כדי לוודא בוודאות גמורה את מידת חומו.

יצוין כי מדידת החום בשער, נעשית על ידי מצלמת דימות אינפרא-אדום שבתקן צבאי, וטכנולוגיה מתקדמת לעיבוד אותות.

 לפני שבועיים: הראב"ד ניחם את האדמו"ר מתולדות אהרן (י.נ.ק)

בעקבות הנוהל החדש בבתי החולים, התעורר פולמוס הלכתי בעולם ההוראה הנוגעת הלכה למעשה לכל המבקרים בבתי חולים בשבת,  האם מותר בשבת להיכנס לבית החולים – כשאין בדבר פיקוח נפש, או שיש בזה חילול שבת כיון שבעצם כל אחד 'מודד חום' על ידי פעולת כניסתו לבית החולים.

השאלה הסתובבה בין פתחי הרבנים במהלך השבועות האחרונים, והביאה לחילוקי דעות הלכתיים בין הרבנים, כאשר בראש הרבנים האוסרים עמדו הרבנים הגאונים, רבי שריאל רוזנברג ראב"ד בד"ץ בני ברק, ורבי שלום גלבר בעל מחבר ספר "אורחות שבת", ולעומת זאת בראש הרבנים המתירים עמדו הרבנים הגאונים רבי צבי וובר חבר בד"ץ שארית ישראל, והגאון רבי אשר וייס, גאב"ד דרכי תורה, והגאון רבי משה שאול קליין.

מתוך מטרה לקבוע כללים ברורים בבית החולים הדסה בפולמוס ההלכתי שהרעיש את עולם ההוראה, שיגר רב בית החולים הדסה הרב משה קליין, מכתב מיוחד להגר"מ שטרנבוך, ובו הוא מבקש מהגר"מ לקבוע כללים בפולמוס ההלכתי הנוגע לכלל המבקרים בשבת בבית החולים שלא לצורך פיקוח נפש, ולקבל הכרעה הלכתית האם בכלל מותר בשבת להיכנס לבית החולים בעד השערים הללו המודדים חום לכל אחד מהנכנסים.

בנוסף ביקש רב בית חולים הדסה הרב קליין מהגר"מ שטרנבוך, להכריע בשאלה הנוגעת להנהלת בית החולים הדסה, אם עדיף להעמיד גוי שימדוד חום באופן ידני לכל אחד הנכנס, או שעדיף להעמיד את המצלמה הבודקת באופן אוטומטי את מידת חומם של אחד מהנכנסים.  

השאלה של רב 'הדסה'

במכתבו מציג רב בית החולים הדסה הרב קליין את מציאות הדברים וכותב: "לכבוד הגאון הגדול מורנו ורבנו הרב משה שטרנבוך שליט"א. בימים אלה מתבקשים אנו ע"י משרד הבריאות והנהלת בית החולים כפי שנהוג במקומות רבים למדוד את חומו של כל אדם החפץ להיכנס לביה"ח".

"המטרה היא", מוסיף הרב קליין, "למנוע מאנשים חולים בקורונה להיכנס לביה"ח ולהדביק את החולים במחלקות, רופאים ואנשי צוות. בדיקה זו נעשית גם בשבת קודש ללא הפסקה. כשנתפס אדם כשיש לו חום הוא יכול לחזור על הבדיקה בפעם נוספת ואם עדיין יש לו חום הוא לא יוכל להיכנס לביה"ח".

הרב מציין את הקשיים הטכניים: "קשה מאוד להשיג שומר נוכרי שימדוד חום במשמרות השבת: בעבר מדדנו את החום ע"י מדחומים שעובדים בשיטה של אינפרא אדום שכל אחד מדדו לו חום בנפרד ע"י שומר נוכרי. ברצוני לציין לפני כבודו כי קשה מאד להשיג שומר נוכרי ובפרט במשמרות השבת".

כאן עובר הרב קליין לשאלה המעשית: "עלו שאלות רבות לגבי שבת קודש "הי מנייהו עדיף". ברצוני לציין כי לאדם עצמו אשר נכנס לביה"ח אין שום רצון לדווקא שהמצלמה תצלמו, ואין שום הקלטה של תמונה על גבי דיסק במחשב הצמוד למצלמה. כל הפעולה הינה מדידת חום ולאחר מכן שהאדם עבר תמונתו נעלמת ואינה משתמרת. אין בפעולות אלה שום מגע יד אדם והכל נעשה ע"י מכשור חשמלי. נמתין בתודה לתשובתו של מרן בכל הכבוד הראוי. בברכה יתרה הרב משה קליין, רב המרכזים הרפואיים הדסה".

הראב"ד הגר"מ שטרנבוך, השיב ב'תשובה' הלכתית ארוכה המתפרסת על פני כמה עמודים, שם קבע גדרים הלכתיים מתי מותר להיכנס לבתי החולים בשבת.

את תשובתו פותח הראב"ד בצדדי השאלה, וכותב: "לכבוד הרב משה קליין רב בית חולים הדסה, אודות שאלתו על מה שהתקינו מצלמה בכניסה לבתי חולים שבודק את מידת חומם של כל הנכנסים ומופיע ע"ג המסך תמונתו ומידת חומו של כאו"א שנכנס, ובמקרה שמידת חומו גבוה המכשיר מצפצף והשומר בכניסה מונע ממנו להיכנס".

במכתבו מציין הגר"מ את הפולמוס ההלכתי בין רבני זמנינו: "ונחלקו חכמי דורנו אם מותר להיכנס בשבת, שיש דס"ל שזהו חשש איסור דאורייתא ולא הותר להכנס לבי"ח רק לצורך פיקו"נ, ואינו דומה למה שנתפשט להקל לעבור במקום שיש בו עין אלקטרונית שמצלמת תמונתו ע"ג המסך, דהתם יסוד ההתר הוא משום שהעובר אין לו שום ענין שיצלמוהו ולכן אין המלאכה מתייחסת אליו. אבל כאן הוא רוצה שהמצלמה תבדוק מידת חומו. ויש דס"ל דגם בנד"ד חשיב דאין לו ענין שיצלמוהו, ולדבריהם מותר ליכנס לבי"ח לכל צורך. ושואל לחוו"ד.

לאחר ליבון הנושאים ההלכתיים בגדרי "בונה" ו"כותב" בשבת, קובע זקן הפוסקים מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א כללים הלכתיים להנהלת בתי החולים ולכלל המבקרים בבתי החולים בשבת, וכדלהלן.

הפסק של הגר"מ

א] לכתחילה ראוי להנהלת בית החולים להעמיד נכרי שיבדוק חום באופן ידני במשך כל יום השבת לכל אחד מהנכנסים. ובאופן זה מותר להיכנס לבית החולים שבהנהלת ישראל רק בשביל לצורך מצוה או לצורך מקצת חולי.

ב] במקרה שלא התאפשר להנהלת בית החולים להעמיד נכרי שיבדוק באופן ידני בכל משך השבת, או כשאין יכולים להעמיד הנכרי שיעמוד שם בכל המעל"ע בשבת בלי הפסק לרגע, ואז אם יעזוב הנכרי את משמרתו להפוגה קצרה, יבקש מאחד מאנשי השמירה הישראלים הנמצאים בכניסה לבית החולים שיבדוק במקומו, אין לדרוש מהנהלת בית החולים להעמיד נכרי שיבדוק באופן ידני, ומוטב להעמיד המצלמה האוטומטית.

ג] במקום בו העמידו "מצלמת תרמית" הבודקת באופן אוטומטי את מידת חומם של כל אחד מהנכנסים, יש להקל להיכנס לבית החולים רק כשהוא זקוק לטיפול רפואי, או בשביל לבקר חולה כשהרופא אומר שזהו לטובתו של החולה שיבואו לבקרו בשבת דווקא, אבל רק בשביל מצוות ביקור חולים אין להיכנס.

ד] ראוי שהנהלת בית החולים תעמיד מודעה בכניסה לבית החולים, שבשבת קודש אין להיכנס לבית החולים אלא כשזהו צורך נחוץ שייכנס בשבת, וכנ"ל.

התשובה של הגר"מ שטרנבוך
התשובה של הגר"מ שטרנבוך
התשובה של הגר"מ שטרנבוך
התשובה של הגר"מ שטרנבוך
התשובה של הגר"מ שטרנבוך
התשובה של הגר"מ שטרנבוך