אאא

מספר בעל 'דגל מחנה אפרים', שפעם אחת במוצאי ראש השנה הוא עמד ליד הבעל שם טוב הקדוש, והוא סיפר איך מתנהגים בשמים בראש השנה.

עומדים לפני מלך המשפט אבות העולם, והוא לא זכר אם הבעל שם טוב הקדוש אמר שכל שבעת הרועים, או רק סיפר את הדבר על האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב.

בראש השנה האבות הקדושים מגישים לפני מלך העולם את הזכויות של ישראל, ומשה רבינו עליו השלום גם עומד שם, והוא נוהג כמו סרסור פונה אנה ואנה ומכניס את זכויותיהם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, וכל הזמן הוא רואה בחכמה ובמחוג, שירבו הזכויות כדי שלא יבואו ויגברו המקטרגים והעוונות חס ושלום, וזה היה תוכן דבריו של הבעל שם טוב הקדוש.

ואף על פי ששינה לשונו הטהור מעט, ואח"כ שאל אותי הבעל שם טוב הקדוש, אם מעשה יפה הוא - מה שסיפר (דגל מחנה אפרים).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

"קרבה אל נפשי גאלה" אומר בעל 'תולדות יעקב יוסף' ששמע מהבעל שם טוב הקדוש, שכל אדם צריך להתפלל ובפרט בחודש אלול שהוא מאוד מסוגל, על שהקב"ה יגאל את נפשו מיצר הרע, כי "לולא ה' עוזרו – לא יכול לו".

נשמת האדם נמצאת בגלות, ישנם שני סוגי גלויות: הגלות הראשונה היא הגלות הגשמית של ישראל בין האומות, והגלות השניה היא יצר הרע הרוחני שיש לאדם, הנשמה נמצאת בגלות אצל יצר הרע ורע ומר לה שם.

הבעל שם טוב הקדוש אומר, שהאדם צריך להתפלל על גאולת נפשו הפרטי מידי יצר הרע, שכך יהיה לו סיעתא דשמיא מעל הטבע להינצל מיצרו.

ה'שפת אמת' (ר"ה תרמ"ו) אומר על כך, כי תשרי הוא זמן הגאולה, והראיה, שבראש השנה יוסף הצדיק יצא מבית האסורים, גאולת הנפש של האדם היא אם הוא יוצא מהשעבוד הגוף, שהוא שולט על גופו, וכך הוא מולך על יצריו.

יהי רצון שננצל את שפע הרחמים הרבים שהקב"ה מוריד לנו בחודש אלול נתחבר אליו, ונעשה רצונו מתוך אהבה ושמחה, אמן.