אאא

ליארצייט של דוד המלך – הקרוי כביכול ה'בדחן' של השכינה

דוד המלך הכין 'טילים' שעולים עד - כיסא הכבוד!

אמרו לך הישועה מגיעה רק אם אומרים את כל ספר התהילים? בעמידה? בלי לדבר? הטעו אותך! חבל!

יש משהו שמטלטל אותך?  שלח לו בחזרה טיל – פרק תהילים!

דוד המלך כתב את ספר התהילים ברוח הקודש, והכניס לתוכו את כל הצרות והקשיים, וזה: 'תהילים נגד טילים'.

הלב שלך נשבר? מה הבעיה לומר פרק תהילים בכוונה?

דוד המלך הכין עבורנו 'משגר טילים', שמכוון ו'משגר' את בקשתנו למרומים, הוא בוקע את כל הרקיעים, ומגיע עד - כיסא הכבוד!

יקראני – ואענהו... אראהו ישועתי!

"למנצח בנגינות מזמור לדוד - בקראי ענני".

אמר רבי יהודה: "כל שאמר דוד, כנגדו וכנגד כל ישראל אמרן"!

התחינה של דוד המלך מביאה ישועה – לכל הדורות!

הוא סלל את הדרך לצאת מכל קושי וצרה... 

כל הצרות – והישועות טמונות בתהילים!

דוד המלך עבר בחייו את כל סוגי היסורין, כמו שאמר:

"כל משברך וגליך עלי עברו" ולכן, הוא טמן בספר התהילים תחינות ובקשות לכל סוגי הקשיים והבעיות שיכולים להיות, ומכאן:

הכח העוצמתי שיש לתהילים, לפתור – כל בעיה!

כמה שווים חמישה פרקי תהילים?

יש סגולה לומר את כל ספר התהילים בלי הפסקה, אבל:

הכח של התהילים כל כך עצום ורב, שמחשבה זו היא רק טעות:

ש'גונבת' ומרחיקה אותך - מהגאולה שלך!

אומר רבי יהונתן אייבשיץ שהתהילים הם: "צרי ומזון לכל":

וחמישה שישה פרקים – שווים המון המון!!! כמו שאמר:

"די הוא אם יאמר: חמישה או שישה מזמורים ביום בכוונה".

יצר הרע לא רוצה שתדע שחמישה שישה פרקים – מביאים ישועות!

ממשיך רבי יהונתן אייבשיץ ואומר, שחשוב להבין מה אומרים, שמתוך כך: "יגיע לכוונת הלב" (יערות דבש, דרוש ג'):

"ועיקר שבירת הגלות בעבודת ה' הוא - בדעת דליבאי".

לפי הכוונה והנעימה - מגיעה הישועה!

החיד"א כותב: "להיות זהיר לקרוא את התהילים בנחת, כהוגן וכשורה".

ה'פלא יועץ' מגדיר את אמירת התהילים:

"נפלאות ונשגבות של - אמירת פרקי התהילים".

ואומר ש'רינה' – הוא אחד מלשונות התפילה, שראוי לומר את התהילים:

"בנועם ובשמחה - ובקול רינה".

אמרו רז"ל: "הקורא פסוק בנעימה - מביא גאולה לעולם".

רבי חיים פלאג'י כותב שכפי הכוונה והנעימה:

"באותו השיעור יעשה לו סגולה! וגם ה' יתברך יענהו "

אם קצת להתרכז ולהבין מה אומרים, ותגיד את הפרק מתוך ליבך:

זאת הסגולה הכי טובה - לזכות לישועה!

ועוד הוא מוסיף: "וטוב - מעט בכוונה"...

תגיד פרק תהילים מתוך לב נכנע ונשבר, ותרגיש את הלב מתמלא הנחמה...

תהילים - ממתיקין את הדינים:

בכוחו של דוד המלך להפוך את מידת הדין למידת הרחמים:

וכך זוכים להרים: כוס ישועות! כיצד?

המהרש"א אומר דבר נפלא, הקב"ה יעשה לעתיד לבוא סעודה לצדיקים... ויאמר לדוד המלך לפני ברכת המזון: "טול כוס של ברכת המזון וברך"

ודוד ויאמר: "אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר:

"כוס ישועות אשא - ובשם ה' אקרא".

המהרש"א פירש: שהמילה כוס היא כדוגמת שם אלוקים.

אלוקים – מידת הדין, וכשדוד המלך נושא את ה'כוס ישועות' בידיו, הוא אומר: "כי בשם ה' אקרא" – ה' – מידת הרחמים! (מס' פסחים קיט עב).

זהו הכח ש'טמן' דוד המלך בתהילים: להפוך כל דין – לרחמים!

המחשבה והלב שותפים? יש מיתוק הדינים!

שר בית הזוהר מוהרצ"א זיע"א מז'ידיטשוב מדגיש את:

"גודל המתקת הדינים ע"י אמירת תהילים".

הקב"ה מבקש מכל אחד רק כפי כוחו ויכולתו! הוא מוסיף:

"וכל אחד לפי כח, כוונתו ועומק מחשבתו, וקירות לבו...".

והוא מסיים: וכל הדינים והמקטרגים - יתהפכו למליצי יושר!

ומשיג מבוקשו - במהרה בקרוב, וכל טוב ורצון, אמן ואמן! ('עטרת צבי' פר' ויחי).

עבודת דוד המלך – כביכול הבדחן של השכינה!

מובא במאמרי הזוהר, שדוד המלך תיקן כלי זמר בשמונה מינין כפי שכתוב: "למנצח על השמינית..." ומדהים לראות, איך דוד המלך מוגדר במאמרי הזוהגר הקדוש:

"והיה כביכול, הבדחן של השכינה - לשמחה תמיד!"

מה הייתה אומנותו של דוד המלך? לשמח את המלך!

הוא היה השליח מהתחתונים על העליונים – להעלות את תפילות ישראל!

"ומי הוא החכם כדוד המלך לבקש בקשה מאת המלך, היודע להעלות תפילתו דרך הפתחים של מעלה, עד שיגיעו לפני המלך ב"ה"

פרקי התהילים הם - משגר טילים מקורעים את הרקיעים, מגיעים עד כיסא הכבוד!

מדוע זכה להיות רגל רביעי למרכבה?

דוד המלך נבחר להיות רגל רביעית לשכינה הקדושה:

מכיוון שהיה חכם גדול, והיה רועה צאן כראוי, לפיכך:

"עשהו הקב"ה מלך על כל ישראל, ומרכבה קדושה להיות רגל הרביעית לשכינה (הקדושה) העליונה".

ולמה זכה בכך? שתמיד היה כל טורחו, רק - לתקן את השכינה!

אומנותו ועבודתו של דוד המלך היתה:

להשפיל עצמו לכבוד ה' יתברך! הוא מעולם לא חשב על כבוד עצמו:

רק כבודו של ה' יתברך - עמד מול עיניו!

ולמה הוא זכה? הקב"ה הגביהו על כל!

ובחר בו בעולם הזה ובעולם הבא! ושיהיה המלך לעתיד!

וכאשר תעלה השכינה הקדושה למקום הרם, אז: "גם דוד!"

וכל מי שהשפיל עצמו לפני השכינה - יעלה עימה וישישו וישמחו בה".

תרגיש את צער השכינה, ובזכותה – יוסר צערך!

אתה  מרגיש שתפילתך לא נענה? יש עצה איך לבקוע את שערי השמים:

"רבי אלעזר הקפר אומר (מס' ברכות, דף ס"ג):

"כל המשתף שם שמים בצערו - כופלין לו פרנסתו"!

המהרש"א מסביר, השכינה שוכנת בתוך האדם, כפי שנאמר:

"ושכנתי בתוכם" כאשר יש לאדם צער או קושי, השכינה מצטערת ביחד איתו בצערו, כמו שכתוב: "עמו אנכי בצרה".

 

בכל צער שיש לך, תתפלל על - צער השכינה! והמשך הפסוק:

"אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אשביעהו - ואראהו בישועתי"!

אם תבקש - לא למענך! אלא, על צער השכינה – תבוא הישועה!

ככה הקב"ה מחלץ אותך מכל צרה, והמהרש"א מוסיף הבטחה מדהימה:

"יכפילו לו את פרנסתו"!

על מה מדברים מזמורי התהילים?

על מה לא? נזכיר שכתוב:

"האומר תהילים מקבל שכר כאילו עסק בלימוד עומק התורה"

"מי שחשקה נפשו לדבקה בו יתברך ובשבחיו, ידביק עצמו בספר תהילים".

מזמורי התהילים – כוללים את כל חיי האדם, יש:

מזמורי – שבח והודיה לה' יתברך.

מזמורי בקשת ישועה והצלה – מכל צרה.

מזמורי בקשת - מחילה וסליחה.

מזמורים שגורמים - להתעוררות תשובה, ועוד...

אמרת תהילים? כאילו למדת את עומק התורה

דוד המלך ביקש שמי שיאמר תהילים בלב נשבר, יחשב לו כאילו הוא עוסק:

"בעומק התורה - כנגעים ואהלות" וע"י זה:

"ימחול לו הקב"ה על עוונותיו, ויתוקן בכל הצריך לו" (השל"ה הקדוש).

מזמורי התהילים – זומרים ומכריתין כל המקטרגין!

בעל ה'יסוד יוסף' רבו של בעל ה'קב הישר' אומר:

"אל יהי קל בעיניך, לומר שיעור קבוע תהילים בכל יום", כי על כן:

"נקראים מזמורים - שמכריתין ומזמנין ומחתכין הקליפות":

והם גורמים שלא יהיה קטרוג על קבלת תפילתך.

"ועל  ידי אמירת תהילים באים הרבה הצלחות לעולם".

סגולה לישועה מעל הטבע: לומר מזמור ק' – "מזמור לתודה" שמונה פעמים, המספר שמונה - מעל הטבע 'הראנו נפלאות' – בדוק ומנוסה!

רוצה ישועה פלאית – כל ספר התהילים!

יש קבלה מצדיקים לומר את:

"כל ספר תהילים בלי הפסק - והוא סגולה לכל דבר".

הרב הקדוש מוה''מ מסאווראן אומר, שחושבים שלומר תהילים 'בלי הפסק' הכוונה, שלא להספיק בדיבור בין הפרקים.

אבל, אני אומר שהפירוש - בלי הפסק, הוא:

"שלא יהיה שום הפסק כלל - מליבו לפיו, ויהיו שווים בעת אמירתו כל מזמורי תהילים, וזוהי סגולה נפלאה לכל דבר" ('אסיפת מאמרים').

רוצה לקבל שכר כאילו התענית שבוע שלם?

יש קבלה מדהימה מרבי אלימלך זיע"א:

"שכל האומר שלוש פעמים תהילים ביום אחד - חשוב לו כתענית משבת לשבת ושכרו גדול" (קונט' האשל בתהילים, מקדש מעט).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לב נשבר ונכנע אלוקים – לא תבזה!

כל הקשיים והצרות עברו על דוד המלך... כל הביזיונות הבושות...

כל הרדיפות מבית ומחוץ... והכל הוא כתב ברוח קודשו עבורנו, ועבור כל הדורות עד ביאת משיח צדקנו במהרה...

יהי רצון שהקב"ה יאמר די לצרותינו, ונזכה במהרה לשמוע את קולו הנעים והערב את דוד המלך, בקריאתו:

"כוס ישועות אשא – ובשם ה' אקרא"!

הבו גודל לאלוקינו... אמן!

"והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהי ה' אחד ושמו אחד".

לע"נ דוד המלך נעים זמירות ישראל, שבמהרה יבוא ויגאלנו, אמן!