אאא

בעקבות כוונת שר התקשורת יועז הנדל לבצע שינויים בקומה הכשרה, יצאו הערב (חמישי) רבני 'העדה החרדית' בראשות הגאב"ד הרב טוביה ווייס במכתב מחאה חריף שבו קראו לפתוח בתפילה ובמלחמה כדי לבטל את הגזירה.

"ידוע בשער בת רבים הסכנה האיומה של התקשורת הקלוקלת אשר הביאה בכנפיה חורבן נורא והרס לבית ישראל, כאשר גדולי ישראל קבעו גדרים וסייגים, ובסייעתא דשמיא הרוצה לשמור עצמו מן הכיעור נשמרים בתקשורת נקיה", נפתח מכתב המחאה.

"כעת בהוראת משרד התקשורת בשלטון הכופר בארה"ק הוא מכריז כי עלה הכורת על ההסדר שהיה עד עתה, ורצונו בכפיה לקלקל ולהרוס את החומה".

מכתבם של רבני העדה
מכתבם של רבני העדה
הגדלה

עוד כותבים רבני העדה החרדית כי "על יראי ה' להתארגן בתשועה ברוב יועץ איך לקדם את פני הרעה הגדולה הזאת כי היהדות החרדית תעשה ככל אשר לאל ידה בתפלה ובמלחמה להמשיך את המצב שהיה בשנים האחרונות לבלתי תת למשחית לחדור אל בתינו ואל נפשנו ונפש צאצאינו היקרים לנו מכל, במסירות נפש לשמור על כרם בית ישראל בטהרה".

בשלב הזה הכריזו רבני העדה: "אנו מכריזים באזני השלטונות ומשרד התקשורת, רבים עמדו עלינו לכלותינו בגוף ובנפש והקב" ה הצילנו מידם, המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד".

הרבנים אף פנו במכתבם אל הציבור וכתבו: "אל אחינו בני ישראל עם קדוש: עמדו הכן על המשמר להתאחד ולהתארגן תחת דגלם של עסקני קהילות הקודש הי"ו בעצה ותושייה בעושה ובמעשה, למנוע מן הקלקלה הגדולה הזאת, כי בנפשנו ובנפש דורותינו הוא, והקב"ה יעזרנו".