אאא

הסערה ב'פלג הירושלמי': כפי שפורסם ב'כיכר השבת', לאחרונה פרצה מחלוקת קשה בין הנהלת תלמודי התורה 'תפארת יעקב' של 'הפלג הירושלמי' לבין חלק מההורים, וזאת עם תום מגבית המצ'ינג שגייסה מיליוני שקלים לטובת המוסדות שהקים הגר"ש אוירבך זצ"ל.

מי שעמדו בראש המגבית ויצאו לחו"ל לגיוס הכספים הם הגר"ע אוירבך, הגר"א דויטש ואחיו הגרב"ש דויטש, הכסף הועבר למוסדות ובין היתר גם לרשת 'תפארת יעקב', אך כאשר שלושת הרבנים, חברי הנהגת 'הפלג', דרשו כמה שינויים בהנהלת הת"ת, לאור טענות שהעלו הורים ודרשו להקים 'ועד הנהלה' ו'ועד הורים', הם נתקלו בסירוב מוחלט מצד הנהלת הת"ת.

בעקבות כך, חלק מההורים החלו להעביר את שכר הלימוד החודשי לגורם שלישי שישמור את הכסף עד שהנהלת הת"ת תבצע את השינויים שהם דורשים. 

כפי שפורסם ב'כיכר השבת', המהלך החד צדדי של ההורים, זכה לביקורת חריפה מצד הגר"צ פרידמן, חבר המועצת של 'הפלג הירושלמי', שהעניק מכתב גיבוי למנהל התלמודי תורה, הרב אליהו טומבק, ואסר על ההורים להפסיק לשלם את הוראות הקבע. אל הגר"צ הצטרפו הגר"ש מרקוביץ, הגרב"צ בורדיאנסקי, הגר"ש שינקר, הגר"י ארנברג, ועוד מחברי מועצת רבני הפלג. 

מכתב הגר''א דויטש והגר''ע אוירבך
מכתב הגר"א דויטש והגר"ע אוירבך

הבוקר (רביעי) חושף 'כיכר השבת' מכתב חריף של הגאון רבי אשר הכהן דויטש והגאון רבי עזריאל אוירבך, המעניקים גיבוי מוחלט להורים תוך שהם מעבירים ביקורת חריפה על הנהלת התלמודי תורה. 

"אם יהין מנהל הת"ת לשלוח אפילו ילד אחד מהת"ת, יהי' ראוי להושיב בי"ד להעבירו ממשמרתו, וגם בלאו הכי היה מקום לדונו על כל מעשיו עד כה", כותבים הגאונים רבי אשר הכהן דויטש ורבי עזריאל אוירבך במכתבם, תוך הענקת גיבוי להורים שהפסיקו את תשלום הוראות קבע וחוששים כי ילדיהם יסולקו בשל כך. 

הגאון רבי עזריאל אוירבך שנחשב לסמכות הלכתית בכירה הוסיף בכתב ידו כי "אין כאן שום איסור להמשיך כפי רצון ההורים, ואין שום היתר לפגוע בשום ילד ולשלוח אותו".

וזה נוסח המכתב החריף של הגר"א דויטש והגר"ע אוירבך: 

"אשר שאלת בשם הורים שביטלו הוראת הקבע לת"ת תפארת יעקב ובדעתם לשלם שכר הת"ת ע"י שליח נאמן שיתן הוראת קבע תחתיהם לת"ת וישלם מדי חודש בחודשו בעיתו ובזמנו, וכוונתכם רצויה כדי שעי"ז יעתר מנהל הת"ת לדרישותיכם הצודקות.

"ידוע ליודעי ומכירי שאיני נזקק להורות, אבל בענין זה פשוט שאין שאלה כלל, וגם אם נתחייבתם לשלם לת"ת עד סוף השנה זכותכם לשלם ע"י שליח. והנה זכותו של מנהל לקבוע סדרי התשלום, אבל מ"מ גם מי שאינו מקבל הנחיותיו אין בן הפרת התחייבות לת"ת כלל, אלא שאילו הייתה טובת הת"ת בסדרי התשלום שקבע, הייתה זכותו שלא לקבל לת"ת מי שלא יעשה כן, אבל פשוט שאין לו רשות ואיסור גמור הוא לפגוע משום כך בתלמידי הת"ת היקרים ואצ"ל בענייננו שטובת הת"ת להיענות לדרישותיכם.

מכתב הגר''צ פרידמן
מכתב הגר"צ פרידמן
הגדלה
מכתב הגר''צ פרידמן וחברי 'מועצת הפלג'
מכתב הגר"צ פרידמן וחברי 'מועצת הפלג'
הגדלה

"ואם יהין מנהל הת"ת לשלוח אפילו ילד אחד מהת"ת, יהי' ראוי להושיב בי"ד להעבירו ממשמרתו, וגם בלאו הכי היה מקום לדונו על כל מעשיו עד כה.

"ועצור במילין לא אכול וחובתי למחות על אשר הוסיפו רשע על פשע להוציא שם רע באופן איום ונורא על שני אברכים ת"ח יקרים מאוד, ואין כאן המקום להאריך בשבחיהם ובגודל פעולותיהם שעשו עפ"י מרן זצוק"ל, ודבקו בו ובכל הוראותיו במסירות נפש. ובענין לא ידעתי למה לא מיחו בזה חכמים בפרהסיא.

"ואשר אמרתם שידידי הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א, הורה שעד סוף השנה אסור לבטל את הוראת הקבע, פשיטא דדיינא דנחית לעומקא דדינא כמותו לא הורה על ביטול באופן כזה שאין שום צד וסברא בעולם לאוסרו, וההוראה הייתה על אופן אחר, וכן העיד לי עד נאמן ששמע מפיו כן. 

"ומ"מ הריני כופל הדברים שאין כאן שום חשש איסור, וגם אם יעתר מנהל הת"ת לכל דרישותיכם אתם יכולים להמשיך לשלם באופן זה עד שיתברר ויתאמת לכם שהנ"ל עומד בדיבורו. [ובאמת גם אילו היה חשש כל שהוא, מאחר שעשיתם מעשיכם עפ"י שאלת חכם הבקי בהוראה ורב גוברי' והורה לכם להיתר וגם אתם לא קטלי קני' באגמא וביניכם ת"ח מובהקים וקים לכו שמותר לעשות כן, ואתם מחזיקים בממונכם אינכם צריכים לחוש להוראה הסותרת שבאה לאחר זמן, אלא אם ירצה מנהל הת"ת יכול לתבוע לדין תורה ויתברר הענין עפ"י ד"ת, ואין כאן כל פגיעה בכבוד התורה שכך דרכה של תורה - חילוקי דעות בהלכה אינם בגדר מחלוקת האסורה].

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"והנה ידעתי שאין כוונתכם לרדוף מאן דהוא, אלא להעמיד ניהול החיידר באופן נאות וכרצונו של רבינו מרן הדרכי שמואל זצוק"ל, ואדרבא אין הרעה מכבה את הטובה והזכרתם במכתבכם שאתם מכירים טובה על פעולותיו הגדולות של מנהל הת"ת, בביסוס הת"ת והחזקתו במסירות נפש ועמל רב.

"ותקוותי וברכתי - ברכת כהן הדיוט שתזכו לס"ד בכל מעשיכם והאמת והשלום אהבו ויעמוד הת"ת על מתכונתו לשם ולתפארת, אשר הכהן דויטש".

הגאון רבי עזריאל אויערבך הוסיף וכתב: "על פי המכתב הקודם וכפי האמור לעיל במכתב זה, אין כאן שום איסור להמשיך כפי רצון ההורים, ואין שום היתר לפגוע בשום ילד ולשלוח אותו".

מאמצי "כיכר השבת" להשיג את תגובת הרב אליהו טומבק - עד לפרסום הידיעה, לא צלחו. לכשתתקבל תגובתו, נפרסמה לאלתר.