אאא

דו"חות הבנקים, המסכמים את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019, מצביעים על מגמה ברורה של ביקושי שיא למשכנתאות לרכישת דירה. בהנחה שבחודש דצמבר לא ישתנה קצב לקיחת הלוואות המשכנתא, יקבע השנה שיא חדש של היקף משכנתאות לרכישת דירה בשנה אחת.

במספרים: היקף הלוואות הדיור שהועמדו בחודשים האחרונים נאמד בכ- 5.5 מיליארד ₪, בממוצע בכל חודש. סכום זה מהווה גידול של כ-15% ביחס לשנה הקודמת וכ- 25% ביחס לשנת 2017. לפי נתוני בנק ישראל, מראשית השנה ועד נובמבר נלקחו משכנתאות בכ-60 מיליארד ₪. ע"פ הקצב הממוצע, עתידה שנת 2019 לקבוע שיא חדש של היקף משכנתאות, כאשר השיא הקודם נרשם בשנת 2015 ונאמד בכ- 64.7 מיליארד ₪.

איך זה קרה?

הגידול המשמעותי בביקוש למשכנתאות, מתקשר ישירות לגידול מקביל בביקוש לרכישת דירות בישראל בשנה האחרונה. בשמונה החודשים הראשונים של השנה, הגיע מספר העסקאות לרכישת דירה ל- 73 אלף, רמה זו משקפת גידול של כ-10% לעומת מספר העסקאות בשנה הקודמת.

ההתעניינות הרבה בשוק הדיור ובמשכנתאות, נובעת השנה ממספר גורמים: חשש מפני עליה נוספת במחירי הדירות, שיעורי הריבית הנמוכים להלוואות מחד ותשואה נמוכה בחלופות ההשקעה מאידך, יחד עם הבשלת פרויקטים רבים של מחיר למשתכן בכל רחבי הארץ.

גורמים אלה, הכניסו למעגל הביקוש לדירות צעירים רבים, אשר מיהרו לרכוש את דירתם הראשונה ומהווים כ-50% מרוכשי הדירות השנה. לצידם, חוזרים רוכשי הדירות למטרת השקעה, שחרף המיסוי הגבוה, בוחרים באפיק השקעה זה, בהיעדר חלופת השקעה סולידית הנושאת תשואה משמעותית בסביבת הריבית הנמוכה השוררת כיום.

ומה קורה במגזר החרדי?

הביקוש המוגבר לדיור ולמשכנתאות בשנה החולפת, בא לידי ביטוי גם אצל רוכשי דירה ובעלי דירות בציבור החרדי. בשנה האחרונה, נהנו משפחות צעירות חרדיות מרכישה של דירות מוזלות בפרויקטים של מחיר למשתכן . רכישות נרשמו בעיקר בערי הפריפריה בהן ריכוזים של ישוב חרדי בדרום הארץ, בצפונה ובערי המרכז, דוגמת לוד ובית שמש. אפיק ההשקעה של רכישת דירות אשר התמעט בשנתיים האחרונות, זוכה שוב להתעניינות בקרב המשקיעים החרדים הבוחרים לרכוש דירות קטנות ומוזלות, לצורך השכרה בטווח הקצר ומגורים אפשריים לילדים שיינשאו בעתיד.

לדברי דודי מייזליק, הגורמים להתעניינות הרבה בשוק הדיור למגורים נותרו ללא שינוי, גם בפתחה של שנת 2020. שיעורי ריבית נמוכים בכל מסלולי ההלוואות, הבשלה של פרויקטים במחיר למשתכן, חוסר הוודאות הפוליטית וההשלכות על העדר צעדים משמעותיים של הממשלה בשוק הדיור, כל אלה מהווים סביבה אשר תורמת להמשך של ביקוש לדירות ולמשכנתאות גם בחודשים הקרובים והמשך מגמת העלייה במחירי הדירות.