אאא

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקדש.

הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום בישראל, מרן הראש"ל הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול, הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל, אביהם ואהובם של רבני ישראל ושל דייני ישראל, אשר יצא לפניהם ואשר בא לפניהם שנים רבות מאד.

אשר נהג רבנותו ונשיאותו בכבוד ובחן ונעימות כמסורת גדולי חכמי הספרדים מאז ומתמיד, ונשא את צרכי הדור על לבו תמיד, ולא הסיח דעתו מהם, והכל עשה בענות צדק ובשובה ונחת, ודברי חכמים בנחת נשמעים.

שר בתורה וגדול בהוראה באו״ה ובדינים הנדונים בבתי הדין, שר ומנהיג את עם ה׳ בדרך התורה, ושליט ביראת השם.
שר וגבור במלחמתה של תורה, וגדול בהקמת עולה של תורה.

שר בעל מעוף בהנהגת והעמדת תלמידים הרבה, בדעת ותבונה, וגדול בהקמת מוסדות תורה, שלא תשתכח תורה מישראל.

שר וגדול בשקידתו הגדולה בתורת א-ל-הים חיים, ובחיבור ספרים, גדולים ומאירים, לארץ ולדרים, ככוכבים וספירים, בתשובות בהלכה, סדורה וערוכה, בכל ארבעת חלקי השו״ע, בלמדנות עמוקה, ובבקיאות רחבת ידים, ובספריו הנפלאים על התורה ברעיונות מוסריים מקוריים, המושכים לבבות, בנים ואבות, לאלפים ורבבות, במדב׳ר בערבו׳ת, בתורתו שכתב, ושמסר בדרשותיו בכל אתר ואתר בארץ ובפזורה, כדרכה של תורה, וליהודים היתה אורה.

ובכן היה לאין מחמד כל עין, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה׳. ואנחנו מבקשים ממנו שיהיה שליח צבור כעמוד האש שלפני המחנה, להביא צעקתם ומצוקתם של עם ישראל לפני המקום ברוך הוא, ולא ידום ולא ישקוט עד אשר ינחם ה׳ את עמו וישלח משיחו לפדות עמו ונחלתו, ובא לציון גואל בב״ב.

הכותב בלב נשבר ועין דומעת, ובצפיה לישועה.