אאא

גני הילדים ישובו לפעילות הדרגתית ככל הנראה החל מיום ראשון הקרוב. רגע לפני, פוסק הגאון רבי אשר וייס, אב"ד דרכי תורה, כמה צריכים לשלם לגננות עבור התקופה בה לא עבדו.

בשיעור מנומק שנשא, ובפסק הלכה ארוך שפרסם כותב הרב וייס, "לשאלת הציבור כולו, כאשר לפי הוראות רשויות הבריאות נסגרו כל גני הילדים בין אלה המתוקצבים והמסובסדים מטעם המדינה ובין הגנים הפרטיים, וכך גם מטפלות ששבתו ממלאכתם על פי התקנות הנ"ל, האם ההורים צריכים להמשיך לשלם את שכרם, או שמא פטורים הם מכל תשלום".

הרב וייס מאריך בדין פועל שנאנס ואין בידו לעשות מלאכה, בשאלה אם זה נחשב למכת מדינה, ובסופו של דבר פוסק כי יש לשלם לגננות 45% מהמשכורת, גם אם הגננות קיבלו דמי אבטלה.

"אין לנכות מן הגננות וכדו' אלא מעט יותר ממחצית שכרן, דהיינו לנכות כחמישים וחמש אחוז. וגם אם קיבלו פיצוי כלשהו מהמדינה זכה להם ואין זה משנה בדברינו הנ"ל".

בתוך הפסק כותב הרב וייס, "נראה בדרך פשרה הקרובה לדין שיש לשלם לגננות ולמטפלות קרוב לחמישים אחוז משכרן. וכל זאת רק כל עוד נבצר מהן לעבוד משום תקנות משרד הבריאות. אבל כאשר הרשויות יאפשרו את פעילותן של הגנים וכדו', והורים יעדיפו להחזיק את הילדים בבית כדי למנוע מהן כל חשש מחלה, יש לעיין אם יצטרכו לשלם לגננות ולמטפלות את שכרן המלא".

"ונראה לענ"ד דכיון דבאמת מחלה זו עדיין שכיחה בינינו ולא עברה לחלוטין מן העולם ובאמת היא מדבקת עד מאוד, אלא שהשלטונות החליטו לאפשר את פתיחת הגנים כדי לאפשר להורים לצאת ולעבוד, וגם כדי לאפשר לגננות להתפרנס, עדיין הוי בכלל מכת מדינה".

"ומשום כן הורים שיחליטו לשלוח את ילדיהם לגן פשוט שישלמו שכר שלם, אך אלה שיחששו וימנעו מלשלוח את ילדיהם לגן יש לדון בהם עדיין דין מכת מדינה לפי כל המבואר לעיל".

"ובתקופת הביניים שהרשויות איפשרו לגננות לקבל רק קבוצות של שלש ילדים, הכל תלוי בכמות הילדים שבגן, וההורים שישלחו את ילדיהם לגן ישלמו באופן יחסי לפי זמן שהות ילדיהם בגן. והורים שיחליטו שלא כדאי להם לשלוח את ילדיהם לגן למחצה לשליש ולרביע, זכותן להחליט כן, ואין להשית עליהם כל תוספת תשלום מעבר לתשלום הנ"ל שמגיע לגננות תוך השבתה מלאה של הגן".

פסק הדין המלא: