אאא

בימים האחרונים כתבנו על תנועת המקור של רסיסי המפלגות הימניות, ('הבית היהודי', 'איחוד הלאומי', 'הימין החדש', ויסלחו לי מי ששכחתי כיון שיש רבים...) הלא היא 'המזרחי' מיסודו של הגאון רבי יצחק יעקב ריינס זצ"ל ותמיכתו בהצעתו של הרצל להקים את מדינת היהודים באוגנדה. היום נעסוק ביחס של גדולי ישראל החרדים לנשיאה הרוחני של תנועת המזרחי הרב ריינס.

לפני 118 שנים, בחודש אדר שנת תרס"ב (1902), הוקמה תנועת 'המזרחי', בראשות התנועה עמד הגאון רבי יצחק יעקב ריינס שהיה מיוחס לדוד המלך, והוחזק לת"ח וכאחד מגדולי ליטא. חיבר ספרים רבים, ביניהם 'ראשית ביכורים' ו'שותא דינוקא' שהרעישו את יהדות ליטא בגאנותו הרבה, מכתביו אוגדו בשו"ת 'עדות ביעקב' שהתפרסם עד למאד.

 (באדיבות אוריאל לביא)
(באדיבות אוריאל לביא)
הגדלה

גאונותו של הרב ריינס אינה ניתנת לוויכוח, את זאת אנו למדים מהספדו המרטיט של גאב"ד העדה החרדית מהרי"צ דושינסקי, שהספידו ואמר עליו את המילים הבאות: "הלך מאיתנו בשנה זו הרב הגאון הגדול מהו"ר יצחק יעקב ריינעס ז"ל רב אב"ד שק"ק לידא, הכרתיו כבר בנערותי אשר בגדלות תורתו דרך לו דרך חדש בש"ס ופוסקים שהיו מונחים בליבו כמאן דמנח בקופסא, ואף כי לא הסכימו חכמי הדור לכל דעותיו כוונתו זכה וטובה הייתה מכל מקום". (להלן צילום של הספר בו הובא ההספד)

 (באדיבות אוריאל לביא)
(באדיבות אוריאל לביא)

בין רבני תנועת המזרחי היו גדולי עולם כגון רבי לייב הכהן פופקא בנו של החפץ חיים, רבי חנוך הניך אייגש בעל ספר המרחשת, (עליו התבטא הגרח"ע גרוזינסקי "נקי דעת וירא שמים"), רבי שלמה פּולְיַצֶ'ק המכונה 'העילוי ממיציט', (אשר גדולי ראשי הישיבות כהגר"א ווסרמן והגראי"י פינקל כתבו מכתבי הספד כאובים לאחר פטירתו הפתאומית), ורבי אברהם יעקב הכהן רבה של וילנה בנו של החשק שלמה (ואביו של ר' שלמה כהן מקורבו של החזו"א).

הגר''י ריינס (מתוך ויקיפדיה)
הגר"י ריינס (מתוך ויקיפדיה)
הגדלה

• • •

אומנם יש גאונים שתנועת ה'מזרחי' מנכסת לעצמה כגון רבי שמואל מוהליבר רבי צבי הירש קלישר ורבי אליהו גוטמכר (עליו העיד הגרי"ז סולובייצ'יק מבריסק שעשה מופתים רבים) גאונים אלו בשל חיבתם לארץ ישראל והפרחת החקלאות בה בימים שהיו פוסקים שסברו שאין מצות ישוב ארץ ישראל (כגון רבי שלמה קלוגר - המהרש"ק המפורסם) הרי ששלושת אלו קראו להמונים לעשות כך, והתבטאו שחקלאות בארץ ישראל - היא זאת שתביא את הגאולה, הרי שתנועת 'המזרחי' הסתמכה עליהם בשיטתם.

מהרי''ץ דושינסקיא (מתוך ויקיפדיה)
מהרי"ץ דושינסקיא (מתוך ויקיפדיה)

השיא היה כשרבי אליהו גוטמכר הידוע בכינוי "הצדיק מגרידיץ" כתב: "ואצלי כבר ברור שאם יקיימו ישראל שיתחילו לעבוד אדמת הקודש בסך 130 משפחות שיהיה התחלת הגאולה גם כשלא יהיו ישראל ראויים לכך". אמרה זו שגאולת ישראל תגיע ע"י חקלאות בארץ ישראל היא אמרה ציונית למהדרין שאיננה נחלתם של גדולי ישראל כדוגמת הגרי"ז סולובייצ'יק מבריסק (שכאמור התבטא על הרב גוטמכר שהוא צדיק גדול ובעל מופתים).

ובאמת הגאון המפורסם רבי אליקים שלזינגר, ראש ישיבת הרמא בלונדון, ממקורביו של הגרי"ז סולוביי'ציק מבריסק, מביא עדות נדירה מהרב מבריסק ששלושת הגאונים הנ"ל חזרו בהם מהשקפותיהם הציונית!

רבי אליקים שלזינגר (באדיבות המצלם)
רבי אליקים שלזינגר (באדיבות המצלם)
הגדלה

להלן העדות כלשונה כפי שמובאת בספרו הדור והתקופה (עמוד לה): "שאלתי פעם את מרן ז"ל הרי אומרים שהג"ר אליהו גוטמאכר זצ"ל נתן יד לציונים, אמר לי מרן ז"ל בריתא "חלילה", זהו לעז של הציונים, גם הגר"ש מוהליבער לא היה עמהם,  והגר"צ קלישער חזר בו, רק [הרב] ריינעס הלך עמהם, והוא היה קיילקער".

 (צילום: ישראל שפירא)
(צילום: ישראל שפירא)

לכאורה עדותו של הרב שלזינגר מהגרי"ז מבריסק שהרב ריינס היה קיילקער (באידיש: מקולקל) סותרת את הנכתב בשמו של מהרי"ץ דושינסקי: "הרב הגאון הגדול.. גדלות תורתו.. ש"ס ופוסקים שהיו מונחים בליבו".

אם כן, לכאורה ישנה מחלוקת בין הגאונים זצ"ל? אה"נ, אך חכמי 'פורום אוצר החכמה' ציטטו עדות שלישית מאת הגאון רבי דוד שמידל שטען כי הוברר אצלו שדברי "הדור והתקופה "אינם מוסמכים".

• • •

נספח: את ההספד של מהרי"ץ דושינסקי על הרב ריינס קראתי בספר שיצא בשנת תרע"ו (1916) עמוד מו שאינו זמין באוצרות הממוחשבים. לאחר ששמעתי שבשנים האחרונות יצא ספר 'דרשות מהרי"ץ דושינסקי' רצתי לאוצר הספרים לראות האם עורכי המהדורה החדשה צנזרו את ביטויי השבח לרב ריינס, כמקובל...

ואכן בספר החדש מהדורת תשס"ג דרוש י דף רט, נכתב בפסקנות: "אך באמת לא הודו לו חכמי הדור בכל דעותיו", ומאידך במהדורה המקורית נכתב בסגנון רגוע: "ואף כי לא הסכימו חכמי הדור לכל דעותיו כוונתו זכה וטובה הייתה מכל מקום", כמובן שהמשפט החותם "כוונתו זכה וטובה היתה מכל מקום" הושמט. כמו כן הושמט התואר "מוה"ר".

הספר' מהדורת תשס''ג (באדיבות אוריאל לביא)
הספר, מהדורת תשס"ג (באדיבות אוריאל לביא)
הגדלה

אומנם בהערה א' נכתב על ספריו הלמדנים של הרב ריינס: 'ראשית ביכורים' ו'שותא דינוקא' בהם העלה חידושים נפלאים, וכן את כהונתו באב בית דין בעיר לידה ועל הישיבה הגדולה שהוא הקים.

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון ועורך תורני, חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליצייה ובוקובינה, מרצה ומדריך טיולים בארץ ובעולם
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]