אאא

הגאון רבי עמרם פריד, המשמש כרב קהילת נצח ישראל בבני ברק ומוכר בקרב חוגים רבים כפוסק הלכה נמרץ למרות גילו הצעיר יחסית, פרסם לתלמידיו את דעתו על הדרוש שיפור ברמה הרוחנית, בעקבות החזרה לבתי הכנסת עם שוך משבר הקורונה.

הרב, שאת עיקר תשובותיו ההלכתיות מעביר לשואליו באמצעות מערכת טלפונית פעילה ומסועפת, בחר להעביר את המסר הנוכחי שלו באמצעות מכתב מפורט.

"לאחר זמן רב שלא זכינו להתפלל בבית הכנסת, ואין איתנו יודע על מה עשה השם ככה לנו", כתב הגר"ע פריד, "באתי לחזור בזה על דברים הידועים בענין שיחת חולין בבית הכנסת. ואף שלא מצוי המכשול בזה אצלנו, מכל מקום: אין מזרזין אלא למזורזין".

והרב ממשיך: "מבואר בשולחן ערוך (או"ח סימן קכ"ד סעיף ז'), 'לא ישיח שיחת חולין בשעה ששליח ציבור חוזר התפילה. ואם שח, הוא חוטא, וגדול עוונו מנשוא, וגוערים בו'. מבואר, שגוערים בו אף בציבור, ומותר להלבין פניו ברבים בשביל עוון חמור זה".

"והטעם שהותר הלבנת פנים בזה", מבאר ר' עמרם, "בגלל שאין לך ביזוי המלך גדול מזה, ומראים בעצמם שאין להם חלק באלוקי ישראל (כדלהלן מהזוהר), שבמקום בו עומדים ומתחננים בתפילה לפני הקב"ה שיקבל תפילתנו, תוך כדי כך מדברים דברים אחרים. וברור שתפילות במקום כזה לא מתקבלות ולא עולות למעלה".

 דברי הגר"ע פריד, בשיא המגיפה (#חרדים_מקורונה בשיתוף מטה ההסברה למגזר החרדי, במשרד הבריאות)

כאן עובר הרב פריד לשני ציטוטים רלוונטיים: "ומצינו בסמ"ק (מצוה יא) שכתב: ואם כן, אוי להם למדברים דברים בטלים וכו', כי יש לנו לעשות קל וחומר בעצמינו מעובדי אלילים, אשר אינם מאמינים ועומדים כאלמים בבית חרפותם. כל שכן אנו, העומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וכו'. על כן, כל אחד יתן אל לבו להיות ירא וחרד לפני בוראו, ולא ידבר בשעה שהחזן אומר שמונה עשרה לכל הפחות. עכ"ל.

"וכתב בדרושי הצלח (דרוש ד'): ...על שיחה בטילה בבית הכנסת, ובפרט בעת חזרת הש"ץ, ומעונש המבואר על זה ליצלן רחמנא וכו', ואני מקיים בעצמי 'עוצם עיני מראות ברע והמה גורמים רעה לנפשם', אוי להם דלית להו חולקא באלקי ישראל, כמבואר בזוהר הקדוש (פרשת תרומה), ומי ביקש זאת מהם רמוס חצרות קודש. וכבר הוכחתי על זה אשתקד, שהוא דומה למנשה שהעמיד צלם בהיכל, כן המה בוראים משחית ומחבל בבית הכנסת וכו'. עד כאן".

ובפניה ישירה לקהלו, כותב הגר"ע: "מי שאינו יכול להתאפק מלדבר בזמן התפילה בבית הכנסת, שיתפלל בביתו ולא יבוא לבית הכנסת".

"וכתב המשנה ברורה (סימן קכ"ד ס"ק כז): ויש למנות אנשים ידועים להשגיח על זה. ועל ידי שנקפיד על זה ונשמור על כבוד בית השם כראוי, נזכה שיתקבלו תפילותינו לרצון, ונזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב", מסיים רבי עמרם פריד את מכתבו.