אאא

אנו עסוקים באמרתו של ה"בן איש חי" שלמד על חובת לימוד הגאוגרפיה[1] מאמרתו של רבי יוסי ממסכת חגיגה: "אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעין מה הם רואות, עומדות ואינן יודעין על מה הם עומדות", שמפה סבור המחנך הרב טבילה מעל כל ספק על העלבון של יהודי שאינו לומד גאוגרפיה.

שלחתי את הדברים לר"מ דמיר הגר"ש שפיגל, שענה לי שמפרושו של רבינו חננאל מובן שדברי רבי יוסי מכוונים להמשך הגמרא ששם מבואר על סדר כדור העולם, שמחלוקת אמוראים האם כדור הארץ עומד על שנים עשר עמודים, או שבעה, או על עמוד אחד. ואת דברים אלו חובה לדעת, ולא את כל לימודי הגאוגרפיה של כדור העולם כדברי המחנך הרב טבילה.

מוסיף הגר"ש שפיגל בעוקצנות שאם כדברי המחנך הרב טבילה שרבי יוסי סבור שיש ללמוד גאוגרפיה, הרי לא ראינו לרבותינו הראשונים והאחרונים שהקפידו לחשוש לדברי הגמ' הנ"ל, ולמדו היסטוריה וגאוגרפיה, ומדובר על אנשים שחששו לקיים את דברי חז"ל קצת יותר ממשרד החינוך...

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ולכן סבור הגר"ש שפיגל שאין הבן איש חי הקדוש בא לחדש דבר שלא שמענוהו מכל הראשונים והאחרונים, ואדרבא, אולי במשרד החינוך יתחילו ללמוד את הגמ' שם...

הגר"ש שפיגל : "דברי הבן איש חי יכריע"

כמו כן מוסיף הגר"ש שפיגל: שברור ש'הבן איש חי' ביאר את האמרה "אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעין מה הם רואות, עומדות ואינן יודעין על מה הם עומדות" להמשך הדברים כפי שכותב בעצמו שהם כנגד דעתם של חכמי אומות העולם של זמנו שהם סבורים שהם יודעים על כל הנעשה בירח וברחבי הגלובוס, כפי שכתב 'בספרו בן יהוידע' (חגיגה י"ב) וזה העיקר, שכוונת חז"ל לנגח את הפילוסופים שחושבים שהם יודעים מה קורה בירח, ובעוד מקומות, ובאמת כדור העולם הוא כפי תאורו של רבי יוסי "הארץ על מה עומדת על העמודים וכו'", ולא חלילה לכל ילד יהודי טהור שילמד את חכמת הגאוגרפיה בשיעור שלם, אלא בסך הכול סבור הבן איש חי שהאמת הגאוגרפית היא כפי שרבי יוסי מתאר את כדור הארץ[2].

בפרק הבא, מה יענה המחנך הרב טבילה לגר"ש שפיגל על ראיה זו?!


[1] דבריו המלאים של הבן איש חי, וכך לשונו: "יש צורך לידע האדם קצת מן חכמת הטבע... ועוד יש צורך גדול לאדם בלימוד ידיעת געאגראפייה, כי הלא מצינו בדברי רז"ל בגמרא דחגיגה דף י"ב תניא רבי יוסי אומר אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעין מה הם רואות, עומדות ואינן יודעין על מה הם עומדות... נמצא גם ידיעה של תכונת הארץ חייב האדם לידע ולהבין בה.. ועל המשוללים מידיעה זו, קרי עליה רבי יוסי אוי, באומרו "אוי להם לבריות שרואות ואין יודעין מה רואות וכו'" נמצאנו למדין מזה שידיעו האלה וכיוצא בהן צריך האדם לשום לבו עליהם לידע אותם.. גם איך הוא עומד בעיד בגדאד ואינו יודע ארץ ישראל היכן היא, ואינדיא היכן היא ואירופא היכן היא אם לפניו או לאחריו אם לימינו או לשמאלו, ובודאי אדם הוא חסר מידיעות אלו ניכר גנותו וחסרונו גם בעיני עצמו, ואם יהיו כל אישי ישראל שלמים בידיעות אלו יגדל כבודם בעיני כל בריה, והכל יאמרו עליהם עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" (ספר אמרי בינה, דרוש ב' לחנוך מדרש ת"ת עמוד קי).

[2] וכך דבריו של הבן איש חי: "הנה מה שאמר אוי, כיון בזה האוי ואבוי על הפילוסופים שסומכין על השערת שכלם ומראה עיניהם, ובודים דברים מדעתם בענייני השמים וכוכבים ומזלות, וגם מדברים אשר בארץ מתחת כפי השערתם, ועושים דבריהם ליסוד מיוסד ובונים עליו בנין, ומחליטים הדברים לאמת כאלו עלו שמים ובעיניהם ראו ויספרו, וכאשר תמצא בכלל דברי הבל שלהם, שגזרו בהשערת שכלם שהשמש והירח והכוכבים עם עולמות גשמיים ממש, ובהם אשם ובהמה ואילנות ועשבים כמו שיש בעולם הזה, ועל אשר ראו בירח כתמים בגופה, גזרו שהם הרים וגבעות וימים שבה, ועוד יש להם דברים הבלים ושקרים כאלה, שכל אחד בונה במה לעצמו וגוזר איזה ענין שחושבו ומחליטו לאמת על פי השערת שכלו.. ובזה תבין היטב מה שקרא עליהם רבי יוסי אוי ואבוי, שרואין מלמטה למעלה ואינם יודעים מה הם רואים, וגם מלמעלה למטה על הארץ מתחת".

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליציה ובווקבינה, מרצה ומדריך טיולים
    להזמנות סיורים והרצאות, נא לפנות: sisraerl@gmail.com