אאא

גייסטיגע הילף נאָך די אומגליק. מיר זענען פֿאַר אייך ״בר יוחאי'ס״ ניגון בדבקות אויפ׳ן בארג מירון איז אין אײן רגע צעשאסען געוואָרן. א שװערע חורבן האט אנגעקלאפט אויף אונזערע פענצטער. "כיכר" איז דאָ פֿאַר געבען אן עצה מיט די שרעקליכע סצענעס און אומפארשטענדליכע מספר פון קרבנות.