אאא

האם יש מעלה ללמוד זוהר – בלי להבין?

יצר הרע חושב שהוא - ינצח אותך!

היום, יותר מתמיד... הוא שמח ו'רוקד'!

ו'מיצר' תרוצים... מדוע לא כדאי לך לקרוא בזוהר הקדוש...

הוא משכנע אותך שזה מתאים... למקובלים...

הרי, אתה עדיין לא גמרת את הש"ס מאה פעם...

כלל חשוב - יצר הרע מנסה למנוע ממך:

כל מה שיכול - לקרב את הגאולה...

מדוע יצר הרע 'מתנגד' של  – הזוהר הקודש?

יצר הרע לא רוצה – שישחטו אותו!

הוא יודע, שככל שהגאולה מתקרבת... גזר דינו מתקרב...

הוא יודע שע"י קריאת הזוהר: הגאולה תגיע - בצעדי ענק!

והוא לא מוכן שזה יקרה... המסקנה:

מי שלא רוצה שהגאולה תגיע, ינסה לשכנע אותך:

שלא כדאי לעסוק בתורתו של רשב"י הקדוש...

אבל, אתה מחכה לגאולה?

אז, אל תתן לעצמך לשכנע את עצמך...

 

מהי מעלת לימוד - הזוהר הקדוש?

ע"י התשובות לשאלות אלו, נבין את חשיבות הזוהר הקדוש:

האם שווה ללמוד את הזוהר הקדוש, למרות שלא מבינים?

והאם כדאי ל'גרוס' זוהר, למרות ששוגים באמירת המילים?

באיזה גיל רצוי להתחיל בלימוד?

והאם גם לאשה מותר ל'גרוס' דפי זוהר?

מהם הסגולות והטובות העצומות שניתן לקבל - בזכות הזוהר הקודש?

התייאשו מהתורה? בא לטול - שכר כולם!

מה ממליץ רשב"י הקדוש בירושלמי? ויתכן שהוא התכוון לדורנו, שאמר:

"תני רשב"י אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה מאוד, עמוד והחזק בה, ואתה מקבל שכר כולם מאי טעמא, הפרו תורתך – עת לעשות לה'" (ירושלמי בסוף ברכות).

אילן החיים יוציא מהגלות – ברחמים!

אומר רשב"י הקדוש: "ובגלל שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר הקדוש, יצאו על ידו מן הגלות" (הזוהר, נשא אות צ').

והבטיח רשב"י: "בזהר דא יפקון מן גלותא" - שע"י לימוד ספר הזוהר נצא מהגלות ברחמים.

לימוד הזוהר מטהר אף אם - שוגים באמירתו: אומר ה'פלא יועץ': "לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו אי לא ידע מאי קאמר, ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקב"ה..." (פלא יועץ אות ז', זוהר).

מדגיש האריז"ל: "אף אם אינו מבין בהם, יאמר דברי הזוהר ותיקונים ילמד בספרי קבלה, ואף אם אינו מבין בהם... כי הם מסוגלים לטהר הנשמה".

לימוד נורא ונשגב מאוד - אומר 'נפש החיים': "לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב מאוד הגם דלא ידע מאי קאמר" (נפש חיים, מערכת הז' אות ד')

מרומם על כל לימוד: אומר החיד"א: "לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, בשגם לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו, והוא תיקון גדול לנשמה" ('עבודת הקודש', מורה באצבע סי' מ"ד).

הלומד מהזוהר נמשל לנכנס לחנות בשמים: ר' משה חיים אפרים מסדילקוב, מביא משל נאה:

"לשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה, אף שאינו מבין כלל מה שאומר, כמשל הנכנס לחנות של בושם, אף על פי שלא לקח כלום, מכל מקום - ריח טוב קלט עימו" ('ליקוטים' ד"ה ישקני).

ה'חפץ חיים' – גם בחורים ילמדו בלי הגבלה:

"וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל, בשם רבו החפץ חיים זצ"ל: שעל לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה, כי רובו מדרש, והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים" (ר' יוסף בן שלמה מפוז’ין).

מה ביקש הבעל שם טוב הקדוש מתלמידיו?

ידוע שהבעל שם טוב הקדוש היה פותח בזוהר הקדוש, ורואה מסוף העולם ועד סופו, וכך יכל לדעת צפונות ונסתרות, ומתלמידיו ביקש ללמוד לפני התפילה - מאמר זוהר או חסידות, שמסוגל לטהר את הנשמה.

מבטל את טמטום המוח: אומר 'בעל התניא':  "שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר.

לימוד הזוהר ללא ביאור מקשר - ל'אור' ה'אין' סוף: "שזוהר הקדוש צריך לאומרו בלא ביאור, כי התיבות והדיבור של הזוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברך" (שארית ישראל).

הלימוד מתאים גם למי שלא יודע כלום: "מקובל בידינו שגם מי שלא יודע כלום, לשון הזוהר מסוגל לזכך הנשמה" (מהרצ"א בהגהותיו לספר סור מרע).

האדמו"ר מקמרנא אומר דברים נפלאים:

"על כן בני ואחיי תרגילו עצמכם ללמוד בדברי הזוהר והתיקונים בשקידה, ומי שלא ראה אור הזוהר מתוקים מדבש - לא ראה מאורות מימיו, ולא טעם טעם התורה" (הקדמת ל'עצי עדן' מקאמארנא).

 הגר"א - אין יצר הרע יכול להתגבר: "פנימיות התורה הם חיים - לפנימיות הגוף, שהוא הנפש... והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם, ומוסיף:

"הגאולה לא תהיה רק על ידי לימוד התורה, ועיקר הגאולה בלימוד הקבלה" (אבן שלמה פרק י"א).

מאיזה גיל הוא ממליץ להתחיל ללמוד? ומדוע?

"אם דורי היה שומע בקולי, היה לומד כבר מגיל תשע ספר הזוהר, וכך היה רוכש יראת שמים במקום - חכמה חיצונית" ('נוצר חסד').

לימוד הזוהר מביא 'חשק' ללמוד עוד - מהתורה הקדושה:

אומר רבי נחמן מברסלב: "ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד, ודע שעל ידי לימוד הזוהר, נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך (שיחות הר"ן, ק"ח).

כל 'אות' ו'אות' היא - תיקון גדול לנשמה:

אומר האדמו"ר מקמרנא: "כל אות ואות של ספר הזוהר, וכתבי מר"ן של הרב חיים ויטאל... הם: תיקונים גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים" ('נוצר חסד', פרק ד' משנה כ').

 ה'חזון איש' - לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל:

"לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי חז"ל" ( בספרו 'מעשה איש').

גם כשלא מבינים, מתלהבים מקריאתן מאוד מאוד:

אומר ה'בן איש חי': "וקבלו היהודים קהל עדת ישראל, להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר, יחיד ורבים מנער ועד זקן" ('בן איש חי').

מסוגל לפרנסה: אמר רבי פנחס מקוריץ לאדם שלא היה לו פרנסה:

"נמסר בשמו שיאמר זוהר בכל יום, ויהיה לו פרנסה", ועוד אמר:

"הזוהר הביאני לחיי העולם הבא" (מדרש פנחס).

מבטל פורענויות וגזרות: "כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות" (רבני ירושלים, שנת תרפ"א).

מלמד לירא את הקב"ה: אמר ה'שארית ישראל': "ספר הזוהר אנחנו לומדים איך לירא את השי"ת" (שער ההתקשרות).

הזוהר הוא ה'בית' שלך: אומר רבי אליהו מני: "בי"ת ראשי תיבות: י'רבה ת'למודו ב'זוהר" (הנהגות צדיקים).

ה'שומר אמונים' – תיקון גדול לנפש, ולמיתוק הדינים:

"ואני מצווה לכל אחד מהאברכים, לומר איזה דפים תיקוני זוהר בכל יום המסוגל מאוד לנפש, ולא להתרשל מזה חלילה, כי אין לשער גודל ועוצם הטובה הנצמח מזה וימתקו הדינים (אגרות ש' אמונים, א' ט"ו).

החיוב כדי לא לעכב את הגאולה, ואף לימוד של שעה - עושה נפלאות:

"כמה גדול חיוב על תלמיד חכם ללמוד קבלה, ועונשם כמה גדול אם אינם לומדים קבלה, וגורם אורך גלותא כי הם מעכבים הגאולה רח"ל, כי יעשה בשעה אחת בלימוד הקבלה, מה שלא נעשה כלימוד חודש ימים בפשטי התורה, כי גדול כוחה לקרב הגאולה, ומוסיף במקום אחר:

"ומובטח לו שהוא בן עולם הבא, מבני היכלא דמלכא ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה - במלכותא דרקיעא".

לדורנו, לימוד הזוהר - סם יקר:

"ועכשיו בעיקבא דמשיחא נשמות נמוכים, וגם התגברות החיצונים רח"ל, אי אפשר לטהר נשמתם רק בסמים יקרים - היינו בזוהר הקדוש"!

וממשיך: "אפילו פטפוט ולגלוג של זוהר שומר את האדם: "כי לשון הזוהר מסוגל לזה - אפילו בפטפוט לחוד ואפילו בלגלוג".

ומסיים: "ובזה יהיה נשמר מכל רע מיצר הרע, וממקרים רעים בעולם הזה החומרי, וגם בעולם הבא הרוחני" (כסא אליהו, שער ד' אות י"ח).

האם גם לנשים מותר - ל'גרוס' דף זוהר?

ללימוד ו'גריסת' ספר הזוהר מעלות רבות, פרטנו רק חלק קטן מהם...

הדף יכלה והם לא יכלו...

והם שיקרבו ויביאו את הגאולה ברחמים, נסכם בכמה מילים:

לימוד הזוהר הקדוש הוא - נורא ונשגב, ומרומם מעל כל לימוד.

מזכך ומטהר את הנפש והנשמה - ומקשר ל'אור' ה'אין' סוף.

אין יצר הרע יכול להתגרות בלומד, ואף מבטל את - טמטום המח.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מומלץ שילמדו אותו בחורים, ואף ילדים מגיל תשע.

אף אם לא מבינים מה קוראים, ושוגים במילים – מעלתו גדולה.

מבטל פורענויות וגזרות קשות, ונמתקין הדינין...

אפשר לאסוף מהמאמר עוד מעלות וסגולות ב'גריסה' ולימוד הזוהר הקדוש...

האם מותר לנשים 'לגרוס' דפי זוהר?

לא נמצא בכתובים תשובה לכאן או לכאן...

ויתכן, שיש בקריאה מעלה לנשים, לזיכוך וטיהור נשמתן - ותבוא הברכה לביתן...

האם משהו מצא מקור - שאסור לנשים ל'גרוס' דף זוהר?

ותן לחכם ויחכם...

תורתו מגן לנו – היא מאירת עינינו...

הוא ימליץ טוב בעדנו – אדוננו בר יוחאי, אמן!