הרב אהרון ראובן


סיפור למוצאי שבת

"תתעלף מרוב פחד" | כשהבעל שם טוב הקדוש ראה את העתיד

בחורף הגיע רב ק"ק ברעהין ל'שדה לבן', והראה לרב אגרת שקיבל מהבעל שם טוב הקדוש | הרב אהרון ראובן בסיפור מיוחד למוצאי שבת קדוש מאור שבעת הימים (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

האלמנה והפריץ | מדוע הבעל שם טוב הקדוש הוריד דמעות?

היתה אישה אלמנה שחכרה כפר מהפריץ, ואיש אחד רצה לקחת לה את הכפר, והבעל שם טוב הקדוש הוכיח אותו על כך, והאיש לא הסכים לשמוע בקולו. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

הבעל שם טוב הקדוש כמעט הכה את עבדו והציל יהודי ממות

התחנן העבד לבעל שם טוב הקדוש, ואמר "אדוני, אלך תכף". רגז עליו הבעל שם טוב הקדוש פעם נוספת, ורצה להכותו. והלך העבד והציל את הסוס. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

האם הסוס שנגנב מהבעש"ט הקדוש לפני התגלותו - חזר?

נכרי אחד הגיע רכוב על סוס, והכה בחלון הבית שהיה בו הבעל שם טוב הקדוש, וביקש שיוציאו לו אש למקטרת ('לוליק'), והבעל שם טוב הקדוש יצא אליו, והכיר את הסוס שלו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

מה הבעל שם טוב הקדוש בחר לבעל האכסניה - בן או עושר?

שאל הבעל שם טוב הקדוש את בעל האכזניה: אשתך ילדה בן? ענה לו: כן. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש שתדע שנתנו לך אפשרות לבחור בין מעות או בן | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

איך הבעל שם טוב הציל את מי שנתן לו קמח ודגן בהקפה

אמר הבעל שם טוב הקדוש לחוכר: יגיעו אליך שליחים מהמושלת, והיא תבקש שתחתום על חוזה חכירה, אל תלך עם השליחים אפילו אם הם יבואו אליך כמה פעמים, עד שהם יגיעו אליך עם עגלה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצאי שבת

רגע לפני שהבעש"ט נפטר, נשמתו של המת הגיעה אליו

שעות לפני שהבעל שם טוב הקדוש הלך לעולמו בחג השבועות, הוא ראה את מלאך המוות, והתפלא שהמשרת אינו רואה אותו. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כשהבעש"ט הבטיח להורי בעל התניא: עוד שנה יהיה לכם בן

בסעודת יום ההולדת אמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי ברוך, למועד הזה ממש אתם חובקים בן.בדיוק לאחר שנה בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

הבעש"ט הקדוש ענה על השאלה - מתי הוא יפטר מהעולם?

כששמע את התשובה רבי יעקב יוסף מאותו יהודי, נזכר מיד בדבריו של הבעל שם טוב הקדוש... והבין כי הגיע עת פטירתו מהעולם. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כך הבעל שם טוב דרש מהעגלון לעצור ולהתפלל ביער הקפוא

הדבר היה בימי החורף, באותו היום היה קור גדול מאוד, אמר הבעל שם טוב הקדוש: "נתפלל מנחה במקום פלוני", והמקום היה מרוחק מהם כמה פרסאות. סיפור חסידי למוצאי שבת (שבוע טוב)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כיצד השלהבת הקטנה של רבי ברוך הראתה את הדרך לסוס?

לפתע השלהבת הקטנה התחילה לרקד בעצבנות עד שנעלמה. תלמידיו של רבי ברוך נדהמו, הם רצו לראות מה יגיב הרבי, אך רבי ברוך ממעז'יבוז שקע בהרהורים | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

הבעש"ט סיפר: השר של יוון חזר בחרי אף, והבנתי שבאה צרה

שמעתי מהרב ק"ק פולנאה, כשהייתה בימיו מלחמה בין יון ובין הישמעאל, ואמר הבעל שם טוב הקדוש: ראיתי בשמים שני שרים נלחמים, והשר של יון והשר של ישמעאל, וראיתי שהשר של יון חוזר בחרון אף, והבנתי מזה שתהיה לישראל צרה גדולה ח"ו | סיפור חסידי למוצ"ש (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור חסידי למוצ"ש

צום וסיגופים | כך התקרב המגיד ממעזריטש לבעל שם טוב הק'

המגיד היה מתמיד גדול בלימוד, ולכן, יום יומיים לאחר שיצא לדרך, התחרט מאוד על הנסיעה, כי הטלטלה בדרכים לא אפשרה לו להתמיד בלימוד, והדבר גרם לו לעוגמת נפש רבה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

3
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כך הבעל שם טוב הקדוש הציל יהודים שבויים מהחוטפים

יום אחד נעלמו מקהילת מז'יבוז' שני יהודים חשובים, יהודי מז'יבוז' חיפשו את היהודים בכל מקום ולא מצאו, מה עשה הבעל שם טוב? סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצאי השבת

כשתלמידי הבעש"ט אספו כסף לפדיון שבויים

ידוע שהבעל שם טוב הקדוש עסק רבות בפדיון שבויים, והיה פודה חוכרים יהודים שהפריצים אסרו בעקבות חוב כספי, והיה לבעש"ט הקדוש שטרי חובות רבות עבור מצוה יקרה זו, וממשיכי דרכו נהגו כמוהו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כשרבי צבי הירש, בנו של הבעש"ט ראה את אביו בחלום

רבי צבי הירש, ראה את אביו בחלום, ובאותו הזמן היה לו צער גדול, כי היה בעל חוב לפריצים, ולא היה לו איך לשלם להם, ושאל רבי צבי את אביו: ידעת בצערי? | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

מה עשה הבעל שם טוב הקדוש עם המכשף שהציק ליהודים?

פעם אחת, הכומר לחץ מאוד את בני העיר, ובאו לבעל שם טוב בצעקה ובקובלנא רבה, שיעשה משהו בענין | הרב אהרון ראובן בסיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

הבעל שם טוב הקדוש אישר לרבי זאב לעלות לארץ ישראל?

כשרבי זאב וולף קיציס רצה לעלות לארץ ישראל, הוא הלך לבקש את הסכמתו של הבעל שם טוב הקדוש, וקיבל ממנו אישור לנסוע, אך, אמר לו הבעש"ט הקדוש, זכור ותזהר בדבריך - "ודע מה שתשיב"! | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

איך ניצל הבעל שם טוב הקדוש – מסכנת הרג באמצע היער?

ביער מסוים נהרגו יהודים כמה פעמים, על כן, החליט הבעל שם טוב הקדוש ללון בלילה ביער, כדי להבריח את הקליפה של רציחה מהיער | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

עצה אקטואלית של הבעש"ט - איך ישראל יגאלו ויזכו למשיח?

סיפור לפני 256 שנים - הרלוונטי לימינו אנו - בקיץ תקי"ז, היה ויכוח גדול בין כת הפרנקיסטים לבין הרבנים, שהוביל לבסוף לשריפת התלמוד בקמניץ | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר