סיפור למוצ"ש

האם הסוס שנגנב מהבעש"ט הקדוש לפני התגלותו - חזר?

נכרי אחד הגיע רכוב על סוס, והכה בחלון הבית שהיה בו הבעל שם טוב הקדוש, וביקש שיוציאו לו אש למקטרת ('לוליק'), והבעל שם טוב הקדוש יצא אליו, והכיר את הסוס שלו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן | כיכר השבת |
ציון הבעל שם טוב הקדוש זי"ע (צילום: מענדי הכטמן, פלאש 90)

פעם אחת, עוד לפני התגלות הבעל שם טוב הקדוש, נגנב ממנו סוס אחד, ולרבי גרשון היה קשה הדבר. פעם אחת אמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי גרשון: הסוס יחזיר לי - הסוס עוד יחזור אלי.

רבי גרשון לא חשב שכך יקרה, והיה שואל מידי פעם: האם הסוס הוחזר אליך? ובערך שנה הסוס לא הוחזר.

בסוף הגיע נכרי אחד רכוב על סוס הנ"ל, והכה בחלון הבית שהיה בו הבעל שם טוב הקדוש, וביקש שיוציאו לו אש למקטרת ('לוליק'), והבעל שם טוב הקדוש יצא אליו, והכיר את הסוס שלו, ואמר: הלוא הסוס - שלי הוא! ותיכף ירד הנכרי מהסוס והחזיר לו את הסוס.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

השבת קראנו על קבלת התורה, וידוע:

קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד הוא! הקב"ה, ישראל והתורה הם אחד, ומחיבור שלושתם באהבה נוצרת שלמות אחת:

אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל – מאירים באחדותם את אור ה' בעולם!

ידוע הבעש"ט הקדוש אמר שהגיע לעולם, לגלות את החיבור בין שלוש אהבות:

התורה - שהיא עצמות ה', שמחברת את האדם - לקב"ה, ומביא - לאהבת ישראל.

איפה הקב"ה נמצא? כל אחד מכיר את יסודות האמונה, שהקב"ה נמצא:

בכל מקום – למעלה ולמטה ובארבע כנפות הארץ.

ידוע הסיפור שמיוחס לגאון מוילנא כילד, שאמרו לו, אם תענה היכן נמצא הקב"ה תקבל סוכריה, ענה הגאון מוילנא, אם תענה לי היכן הקב"ה לא נמצא, אתן לך חבילת סוכריות, אם כן: מה החידוש של תורת החסידות?

גילוי פנימיות התורה מימי רשב"י הקדוש: רשב"י וחבריו היו הראשונים שגילו סודות מאוד גדולים בתורה בהעלמה גדולה. האריז"ל המשיך את דרכם, אבל, תורתו עדיין נשארה אורות גבוהים עליונים שמתאימים רק לבודדים.

תורת הבעש"ט הקדוש – גילוי פנימיות התורה לכלל ישראל: הבעש"ט הקדוש הוריד את פנימיות התורה לכלל ישראל, ואמר, שכיון שהקב"ה נמצא בכל מקום, זה אומר:

שאין בעולם שום מציאות – חוץ מה' יתברך!

או כפי שמבארים שתורת החסידות היא - בשתי אופנים שהם אחד:

הכל הוא - אלוקות, ואלוקות - זה הכל! (הוספות לכתר שם טוב).

חוץ מהקב"ה - אין עוד מציאות בעולם: נביא דוגמא שתסביר את הדברים, האדם יושב על כיסא, הקב"ה נמצא בכל ארבעת צדדי הכיסא, למעלה ולמטה, עד כאן – אין חידוש. אבל, מכיון שאין בעולם עוד מציאות חוץ מה' יתברך, גם הכיסא עצמו הוא – חלק מהמציאות אלוקית! במילים אחרות:

כל מה שקיים בעולם הוא מציאות אלוקית, ואין לשום דבר - ממשות עצמית.

בכל דבר גשמי מצוי אור אלוקי: הבעש"ט הקדוש גילה שבכל דבר גשמי מצוי יש אור אלוקי, אבל:

יש כמה אפשרויות למציאות האור האלוקי, או בגלוי או בהסתרה.

וגם למציאות האור בהסתרה יש - כמה רמות.

האור האלוקי מצוי בתורה ובמצות מאיר - בצורה גלויה, אך בדברים גשמיים קשה יותר להרגיש את האור האלוקי, את האלוקות, ונקשה:

האם האלוקות מצויה גם במקום שנוגד או סותר את רצון הבורא?

אכן, הקב"ה נמצא גם במקום טומאה או אסור, רק – שהוא מצוי בהסתרה ובהעלם גדול, כמו שכתוב: "השוכן איתם בתוך טומאתם".

אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה  נמצא ה' יתברך: תורת הבעש"ט הקדוש מגלה שהחיות אלוקית נמצאת בכל מחשבה דיבור ותנועה של כל האדם, ואין שום: תנועה או דיבור שאין בו ייחודים נוראים נפלאים!

"ליית אתר פנוי מיניה" - בכל דבר גשמי יש כח אלוקי טמיר שגנוז ונעלם בו!

ולכן, האדם צריך לקשר את עצמו בכל דבר גשמי בדבקות לה' יתברך, ולראות את: ה' יתברך לנגד עיניו - בצורה תמידית (דברי צדיקים).

הסוס – גילוי האלוקות המביא ליראת חטא: ידוע הסיפור על הבעש"ט הקדוש, שפעם אחת נסע לק"ק ברוד, וחלם בלילה את רבו אחיה השילוני, ושאל אותו: מי יותר טוב, אתה או אברהם אבינו עליו השלום?

ושאל הבעש"ט הקדוש: מה זה מהות השאלה?

וענה לו: אתה תבוא לק"ק ברוד ויעשו לך כבוד גדול, אם ח"ו לא תתחזק, תאבד כל מה שהיה עד הנה.

והבעש"ט הקדוש נחרד מאוד משאלה זו, וכשבא לק"ק ברוד:

הגיעו הנגידים להקביל פניו במלבושי כבוד, והוא התחיל לשחק עם הסוסים, ולהחליק אותם, ולהכות אותם בידיו, כדרך המשחקים עם הסוסים.

עתה דע לך, עד היכן מגעת - יראת חטא של הבעש"ט הקדוש.

"כבודי לאחר לא אתן" - הבעש"ט הקדוש מלמד בסיפור, שכל הכבוד מגיע למלך העולם, כי: "מלוא כל הארץ כבודו", ולכן, לא רצה לקבל כבוד לעצמו, ושיחק עם הסוסים, כי:

כל המציאות של העולם הזה, היא – צחוק אחד גדול!

וכל כבוד שאדם מקבל בעולם הזה, הוא - שקר אחד גדול, כי הקב"ה אומר:

"וכבודי לאחר לא אתן" – ומי יעז לקחת לעצמו את כבודו של מלך העולם?

כשהבעש"ט הקדוש שיחק עם הסוסים, הוא הוכיח את יראתו הגדולה מה' יתברך, והצחוק שצחקו עליו - ביטל את כל הכבוד שרצו לתת לו, וכך הוא:

החזיר את הכבוד בחזרה למלך הכבוד - הקדוש ברוך הוא!

מה הקב"ה רומז? כל דבר שהאדם רואה או שומע גשמי או רוחני, יש איזה רמז שהקב"ה שולח לו כדי שיתקרב אליו, רק צריך לפתוח את העיניים והלב, ולהסתכל במבט יותר עמוק ופנימי, ולנסות להבין מה הקב"ה מרמז בדבר זה.

ה'סוס' בסיפורי הבעש"ט הקדוש: הסוס מוזכר פעמים רבות בסיפורי הבעש"ט הקדוש, ויתכן שהוא מסמל יסוד חשוב בתורת הבעש"ט הקדוש.

כל אותיות המילה 'סוס' - בגימטריא קטנה - 666.

המספר 6 מסמל שהקב"ה נמצא בכל העולם:

למעלה ולמטה, ובארבע כנפות הארץ – צפון דרום מזרח מערב!

וכפי שנכתב בתחילת המאמר, שהבעש"ט הקדוש הגיע לעולם ללמד שלוש אהבות – אהבת ה', התורה ואהבת ישראל, וגם הסוס הוא שלוש פעמים – 666! ללמד:

שאין שום מציאות בעולם חוץ מה' יתברך - והכל אחדות אחת!

מתי יבוא המשיח? בר"ה תק"ז עשה הבעש"ט הקדוש עלית נשמה, והגיע להיכלו של המשיח, ושאל אותו: "אימתי אתי מר"? והשיב:

בזאת תדע בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם, ויפוצו מעיינותך חוצה...".

הסוס מוכיח שכל מטרת העולם הגשמי, היא לגלות:

שכל העולם מלא אלוקות, ואין לחומריות – שום חשיבות בפני עצמה!

אם נשכיל לגלות את האלוקות בתוך הגשמיות:

נזכה במהרה לקבל פני משיח.

המשיח – רכוב על חמור: אם כן, מדוע המשיח ירכב על חמור, ולא על סוס?

הבעש"ט הקדוש ביקש "ויפוצו מעיינותך החוצה" - להפיץ את תורתו כדי לזרז את ביאת המשיח, ואם נפנים את המסר שמרמז הסוס,  נזכה כולנו לקפיצת הדרך:

לקבלת פני משיח רכוב - על חמור!

כשנרגיש את האור האלוקי בחומריות מלשון: חמור – תתגלה האלוקות לעולם!

תורת החסידות משתמשת: 'בסיפורים כמטאפורה להבנת עניינים עמוקים שבחסידות', ואולי ה'סוס' הוא אחד מהם...

"ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד" – ביחד נקבל את התורה:

נעלה על ה'סוס'  נדהר - לקבל פני משיח ברחמים, במהרה אמן!

יהי רצון שלכלל ישראל יהיה שבוע טוב ומבורך, הצלחה בגשמיות וברוחניות, רפואה ופרנסה, בריאות וכל הישועות, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר