סיפורי הבעש"ט


הסגולה למוצ"ש

מדוע הבעל שם טוב הקדוש החליט לרדוף אחרי דוב בשבת הגדול?

פעם אחת בשבת הגדול הבעל שם טוב הפסיק מתפילתו ויצא לחצר בית הכנסת, שם אירע דבר בלתי שגרתי, מספר אנשים הוליכו דב, והבעל שם טוב הולך אחריהם. הדבר היה תמוה בעיני האנשים והמתינו לראות מה יקרה | צפו בהתרחשות המבעיתה

1
| כיכר השבת |

סיפור למוצאי שבת

מדוע הבעל שם טוב צחק מהחסיד שעשה יום כיפור לבד בשדה

תלמיד הבעל שם טוב, שכב על העגלה, וישן שינה חזקה מאוד. כשניעור משנתו, ראה שהגיע בין השמשות של ערב יום כיפור, והצטער מאוד מאוד, כשהגיע במוצאי יום כיפור לבעל שם טוב, הוא צחק | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

מדוע שמערל הפסיד את כל רכושו לאחר ברכת הבעל שם טוב?

הבעל שם טוב היה מתאכסן אצל רבי שמעריל שהיה לו רק בנות, אך רצה לבקש מהצדיק שיתפלל עבורו שיזכה בבן זכר, והוא התבייש לבקש. לפני שנסע הבעל שם טוב ממנו, אמר לו, "לך תקרא לאשתך!" | מה אמר לה הבעל שם טוב? למה הפסיד רבי שמעריל את כל רכושו? ומה אמר הצדיק לרבי שמעריל כשבא לקחת ממנו קמיע לשמירה? צפו בסיפור למוצ"ש מהרב יצחק ישי בנון (חסידים)

1
| כיכר השבת |

סיפור למוצאי שבת

מה עשה הבעל שם טוב הקדוש כשהמקטרת והסודות נגנבו?

שר אחד ושני אנשי חיל רוכבים על סוסים, נטלו באמצע הדרך את המקטרת של הבעל שם טוב הקדוש והמשיכו בדרכם, וגם הבעל שם טוב הקדוש המשיך לנסוע לדרכו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

לרגל היארצייט | הסגולה למוצ"ש

הגילוי השמיימי שחזה רבי אלימלך מליז'נסק על הבעל שם טוב

רבי אלימלך מליזענסק הצטער מאוד על כך שלא זכה להכיר את הבעל שם טוב. ומחמת השתוקקותו זכה למחזה שמימי שבו ראה את אליהו הנביא והבעל שם טוב מעלים ומתקנים נשמות שהאמינו בבעל שם טוב | צפו במעשה השמימי (חסידים)

2
| כיכר השבת |

סיפור למוצאי שבת

מה עשה הבעל שם טוב הקדוש כאשר ראה 'אוד מוצל מאש'?

הבעל שם טוב הקדוש קפץ לצד, והתרחק ממנו מאוד, ולאחר שהאיש עבר, העביר הבעל שם טוב הקדוש את ידיו על עיניו, ואמר: ראה, מי הוא מי שעבר לפנינו, הוא אוד מוצל מאש | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

שבוע טוב ופורים שמח!

כשהבעש"ט גילה את הסוד והכריח את היהודי להתגלות • צפו

שבוע טוב עם הבעל שם טוב: מהו הכח האדיר של יום הפורים? יהודי טועה שבידו שק כסף המיועד לדבר עבירה. שומע לפתע קול מפתחו של בור. ומתברר לו שזו משפחה יהודית שחייבת כסף לפריץ. האם ישאיר אותם לחסדי הפריץ האכזר, או שיש בו רחמים? מה עשה הבעל שם טוב כשידע את המעשה הזה? ומה אמר החידושי הרי"ם כשסיפר את הסיפור הזה? צפו (פורים שמח)

3
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

מדוע הבעל שם טוב רמז לאנשים לידו להניח כעת תפילין?

שאלו את הבעל שם טוב הקדוש מה זה היה שאמרת לכולם להניח תפילין? וכך ענה להם הבעל שם טוב הקדוש: "נמצא עליו עברה שעשה בקטנותו, וכיון שמדקדקים על צדיקים כחוט השערה, היה מזה קטרוג" (סיפור למוצ"ש)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצאי שבת

האם הבעל שם טוב הצליח לרפא את הילד העיוור באיסטנבול?

כשהגיע הבעל שם טוב הקדוש לקהילה הקדוש באיסטנבול, אמר לאבא שירפא את בנו, שמח האבא מאוד והכניס את הבעל שם טוב הקדוש לביתו בכבוד גדול.

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי שבת

מה קרה לבעל שם טוב הקדוש כששתה כוס יין נדיר מאוד | צפו

כשביקר הבעל שם טוב בבית במדינת וואלחיא רצה בעל הבית לכבדו ונתן לו משקה יין קרוש חריף ביותר, שסכנה לשתות ממנו כוס גדולה | צפו מה קרה לבעל שם טוב כששתה מהיין (חסידים)

כיכר השבת |

הסגולה למוצאי שבת

מה עשתה אשתו של הבעל שם טוב הקודש? | סיפור למוצ"ש

כשפתחה אשתו של הבעל שם טוב את הדלת, ראתה שהם רוקדים בעיגול, ואש מלהטטת סביבותיהם כמו חופה, הלכה ולקחה כלים וירדה בעצמה למרתף, והביאה להם יין כפי רצונם | סיפור למוצ"ש (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

מה קרה עם הבעל שם טוב הק' שבועות ספורים לפני פטירתו

כמה שבועות קודם שהסתלק הבעל שם טוב הקדוש, שמעו שאמר שאם לא יבוא הגואל במשך שישים שנה, אני מוכרח לבוא לעולם בחזרה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

מה קרה עם הבעל שם טוב הק' שבועות ספורים לפני פטירתו

כמה שבועות קודם שהסתלק הבעל שם טוב הקדוש, שמעו שאמר שאם לא יבוא הגואל במשך שישים שנה, אני מוכרח לבוא לעולם בחזרה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

עדות התלמיד: כך הבעל שם טוב ידע מה יקרה בסוף השנה

רבי יעקב יוסף מופלנאה תלמידו המובהק של הבעל שם טוב מביא בספרו עדות ששמע מהבעל שם טוב, 'כשהיה הבעש"ט שומע אחד לומד משנה היה יודע מה יקרה בסוף השנה'. ובהקשר לזה סיפר סיפור על רבי גרשון מקיטוב - גיס הבעש"ט, שהיה רבי יעקב יוסף עד לבשורה שצפה לה הבעל שם טוב בתחילת השנה | צפו (חסידים)

4
| כיכר השבת |

סיפור למוצאי שבת

'תתעלף מרוב פחד' | כשהבעל שם טוב הקדוש ראה את העתיד

בחורף הגיע רב ק"ק ברעהין ל'שדה לבן', והראה לרב אגרת שקיבל מהבעל שם טוב הקדוש | הרב אהרון ראובן בסיפור מיוחד למוצאי שבת קדוש מאור שבעת הימים (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

האלמנה והפריץ | מדוע הבעל שם טוב הקדוש הוריד דמעות?

היתה אישה אלמנה שחכרה כפר מהפריץ, ואיש אחד רצה לקחת לה את הכפר, והבעל שם טוב הקדוש הוכיח אותו על כך, והאיש לא הסכים לשמוע בקולו. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

הבעל שם טוב הקדוש כמעט הכה את עבדו והציל יהודי ממות

התחנן העבד לבעל שם טוב הקדוש, ואמר "אדוני, אלך תכף". רגז עליו הבעל שם טוב הקדוש פעם נוספת, ורצה להכותו. והלך העבד והציל את הסוס. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

כך הבעל שם טוב לימד את תלמידו 'המוכיח' את שפת העופות

המוכיח מפולנאה תלמידו של הבעל שם טוב, השתוקק מאוד ללמוד את שפת הבהמות, העופות והדקלים. הוא היה סבור שבוודאי רבו ילמדו זאת. לשם כך הצטרף לנסיעה עם רבו. הבעש"ט אמר לו שיודע את סיבת בואו והחל ללמדו סודות נפלאים אלו. עד שהחל לשמוע את הבהמות והעופות משוחחים, צפו איך הסתיים הסיפור

5
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

האם הסוס שנגנב מהבעש"ט הקדוש לפני התגלותו - חזר?

נכרי אחד הגיע רכוב על סוס, והכה בחלון הבית שהיה בו הבעל שם טוב הקדוש, וביקש שיוציאו לו אש למקטרת ('לוליק'), והבעל שם טוב הקדוש יצא אליו, והכיר את הסוס שלו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

מה הבעל שם טוב הקדוש בחר לבעל האכסניה - בן או עושר?

שאל הבעל שם טוב הקדוש את בעל האכזניה: אשתך ילדה בן? ענה לו: כן. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש שתדע שנתנו לך אפשרות לבחור בין מעות או בן | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר