אאא

עד היכן גדולתו של רבי אברהם המלאך? 

השבת, יב' תשרי היארצייט של רבי אברהם המלאך, בנו היחיד של המגיד ממעזריטש, ונספר קצת על גדולותו של רבי אברהם המלאך, שהיה נקרא מלאך מפני שטהרתו וקדושתו העצומה כמלאך אלוקים צבקות.

מעשה שהיה עם הרב רבי אברהם המלאך מגיד מישרים בק"ק פאסטוב, (נקבר בעיירה זאת, ציונו שופץ בשנים האחרונות, וריח גן עדן מצוי שם...).

רבי יואל מפרטהור היה נוהג לחגוג את חג הסוכות אצל רבי מנחם נחום מטשערנוביל, וסיפר שאחרי יום הכיפורים, הגיע שליח לרבי מנחם נחום שסיפר רבי אברהם המלאך מאוד נחלש, ובעת תפילת נעילה הפסיק לדבר.

שאלו אנשי הקהילה, האם להודיע את הדבר לרבי מנחם נחום את מצבו של רבי אברהם המלאך כדי שיתפלל עליו? והרכין השליח ראשו לאות 'הן', ושלחו להודיע לרבי מנחם נחום, ובתוך כך נפטר רבי אברהם המלאך.

רבי מנחם נחום מטשערנוביל הלך למקווה, ואמר: אתפלל במקומי עבורו.

ולפני כניסת חג הסוכות שמעו שנפטר רבי אברהם המלאך.

ורק לרבי מנחם נחום לא סיפרו את הדבר.

בחול המועד אחד האנשים השיח לפי תומו, וגילה את הדבר לרבי מנחם נחום.

התחיל רבי מנחם נחום להכות את ראשו בכותל, ובכה בכייה גדולה בערך שתי שעות, ולא יכלו להשתיקו.

עד שנשאו את רבי מנחם מנדל על זרועם, ולקחו אותו אל הסוכה, ואמרו לו: רבי, זכרו כי היום - יום טוב! והפסיק את בכייתו, והתחיל לספר בשבחיו.

וסיפר: פעם אחת הייתי בקהילת אניפולי, ושאלתי את רבי אברהם המלאך האם הוא רואה את אביו, המגיד הגדול ממעזרטש לאחר שהסתלק מהעולם, ואמר: הן! ושאלתי אותו, האם הוא רואה אותו בחלום או בהקיץ?

והשיב רבי אברהם המלאך: בא אלי בחלום ומדבר עמי, ואחר כך, אני נעור משנתי, ומדבר עמי בהקיץ.

וסיפר רבי אברהם המלאך לרבי מנחם נחום מטשערנוביל, סיפור שהיה עם נגיד אחד: נגיד אחד ציער אותו כמה פעמים, ולא רצה לפרסם את שם הנגיד.

וסיפר רבי אברהם המלאך את הדבר לאביו, וענה לו המגיד הקדוש: אני אשלח לקרוא אותו. ושאלתי את אבי: להיכן תקרא אותו?

ואמר לו: לבית המדרש שלך.

התגלה המגיד הגדול ממעזריטש למשרת ששירתו בחייו רבי פילט, ושלח אותו  לבית הנגיד לקרוא לו, הלך רבי פילט לנגיד והכה על דלת ביתו, ואמר: פתחו לי!

הנגיד הכיר את קולו של רבי פילט, ותמה על שהגיע אליו.

ונתן לו שלום בשמחה רבה ושאלו זה לזה לשלום, ואמר רבי פילט: אין העת להאריך, כי הרב המגיד הקדוש קורא אותך.

ואמר לו: מה אתה מדבר? הלוא רבינו כבר מת ונפטר לעולמו!

אמר לו רבי פילט: אעפ"י כן - קורא אותך, והלך עימו.

כשבא הנגיד לבית המדרש של רבי אברהם המלאך, ראה שהמגיד הקדוש יושב בראש השולחן לבוש בבגדים, כמו שהיה בחיים.

אמר לו המגיד: אתה סבור שאיני כאן, ואתה עושה מה שליבך חפץ, על כן אני מראה לך שאני יושב כאן!

התחיל הנגיד לתרץ את עצמו בכל מיני תירוצים, ולא רצה המגיד הקדוש לשמוע זאת.

ואמר לו: לך מעלי! לך מעלי! וגער וציווה: פילט, הולך אותו לביתו!

והוליכו לביתו. וכשהגיע סמוך לביתו, אמר רבי פילט:

לך לביתך לשלום, כי צריך אני לחזור לרבי.

כשהנגיד נכנס לביתו הוא התעלף, והייתה צעקה גדולה, עד שהשכנים התאספו והעירו אותו. ובררו מפני מה התעלף? וסיפר להם את המעשה.

אמרו לו: נלך לרבי אברהם המלאך, והלכו אליו כולם ביחד.

כשראה רבי אברהם המלאך שכולם הגיעו בבהלה - צחק, אמר:

מסתמא אבי קרא אותו.

אמרו לו: מנין אתם יודעים זאת? השיב: כי אבי אמר לי שיקרא אותו.

וזהו רק מעט מהמעט שניתן לספר על איש האלוקים.

לע"נ רבי אברהם המלאך בן רבי דב בער ממעזרטש ואימו הצדקת קיילא, זכותו תגן עלינו, אמן!

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

היסוד והבסיס לתורת הבעל שם טוב הקדוש היא הרגשת נוכחות ה' בכל רגע ורגע בחיינו, וזה אומר:

המלך הקדוש לא נשאר במחזור של ראש השנה ויום הכיפור שכבר סגרנו, והעלנו לארון הספרים לשנה הבאה, הוא מצוי כאן - בכל רגע ורגע!

שורש הדברים בתורת הקבלה, ובתורת האריז"ל, ומבוסס על תיקוני הזוהר הקדוש: "לית אתר פנוי מיניה" (קכב, ע"ב).

מציאות ה' – חייה, קיימת ונושמת איתנו בכל רגע:

הבעל שם טוב הקדוש חידד בתורתו את המציאות שכל פרט בבריאה מלא בנוכחות הבורא, כפי הפסוק: "הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה'".

המציאות האלוקית התמידית משפיעה על חיינו: כשאדם יודע שהקב"ה:

נמצא תמיד איתו עימו ואצלו בכל רגע ממש, הוא מרגיש את הנוכחות האלוקית חודרת לעומק נפשו, היא משרה בליבו הרגשת רוגע ושלווה, כמו תינוק שלא דואג ותמיד שמח, כי הוא: "כגמול עלי אימו - כגמול עלי נפשי" 

הנשמה מתחננת להרגיש את האלוקות: הנשמה מרגישה בצורה תמידית את מציאות ה' התמידית - היא 'חלק אלוק ממעל'.

רק שלאדם קשה 'לשחרר' ולהשתחרר מהמציאות הנראית לעין, ולתת לנשמה להתחבר ולהיות מוארת מניצוץ האלוקות שבתוכה.

לגעת בשמים ולהישאר בארץ: לגעת בשמים, ולחיות בארץ תוך הרגשת תלות מוחלטת בבורא עולם, זה ההבדל בין לחיות בגן עדן או בגיהנום.

החדרת האור האלוקי לחלקי הנפש: כשמרגישים את האור האלוקי, ומאפשרים לו לחדור למקומות ולמצבים הנמוכים של חלקי הנפש – מחשבה, דיבור ומעשה, הוא מאיר מקומות חשוכים.

החיבור לאור האלוקי מגלה את אהבתו הרבה של  לה' יתברך אלינו, וכך הכוחות האדירים שטמונים בנו מתגלים, ועל ידם, ניתן להתמודד בהצלחה עם אתגרי החיים.

אפילו בהסתרה נמצא אלופו של עולם: אומר הבעל שם טוב הקדוש שאם האדם יאמין וידע שבכל תנועה:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בכל קושי והסתרה, נמצא אלופו של עולם – חיות אלוקית, ע"י ידיעה זו, הוסרה ההסתרה, ואין הסתרה כלל, מיד "יתפרדו פועלי און" הרע נופל למטה, ונתגלה האור וחיות אלוקות (לקט אמרי פנינים).

במקומך ממקומך - תמצאנו: פעם אחת שאל אחד הגאונים את המוהר"ר צבי מזידיטשוב: מה ענין של הבעש"ט הקדוש זי"ע? מה חידש? ומה דרכו?

השיב לו: "התנא רשב"י הראה להעולם, כי יש בורא עולם,

האר"י זלה"ה לימד איך יגיע האדם לבורא עולם, והבעש"ט לימד והסביר להעולם, שאינך צריך לילך ולהעתיק ממקומך, כי - במקומך תמצאנו".

הקב"ה נמצא איתך כאן, ואם תחדיר את המציאות האלוקית, תזכה:

"קומי אורי כי בא אורך, וכבוד ה' עליך זרח".

יהי רצון שנזכה להרגיש את מציאות ה' מאירה את חיינו, אמן!