אאא

העיסוק ביחס לפוגעים העושים מעשים אסורים וצורת הטיפול הנכונה שהתעורר בחודשים האחרונים בעקבות מקרים שזכו לחשיפה תקשורתית רחבה, מגיע גם לבתי המדרש ולדיונים ההלכתיים. מאמר הלכתי שמתפרסם בימים אלה בגיליון 'מבית ההוראה' היוצא לאור על ידי בית ההוראה של כפר חב"ד, פוסק הדיין הרב מאיר רבינוביץ, מדייני בד"צ לממונות בכפר החסידי, כי במקרים רבים מותר ואף מצווה להגיש תלונה למשטרה ולרשויות הממונות.

בפתח מאמרו של הדיין הרב רבינוביץ נכתב, כי מסקנות המאמר נידונו לפני אב בית דין רבני חב"ד הגרי"י ירוסלבסקי, שאישר אותם הלכה למעשה. יצויין, כי בגיליון זה של בית ההוראה של כפר חב"ד, מופיע אף מאמר הלכתי של הגרי"י ירוסלבסקי בנוגע לרפורמת הכשרות.

המאמר דן במספר שאלות שמגיעות לעיתים עד כדי תלונה במשטרה. לצד נזקים כלכליים הנגרמים על ידי אדם שגונב או אדם שנותן צ'קים ללא כיסוי בצורה עקבית, דן הרב רבינוביץ גם בשאלת אדם שפוגע בילדים, האם מותר או צריך לפנות על כך למשטרה.

הגר''י ירוסלבסקי מעיין בגיליון ובו הפסיקה
הגר"י ירוסלבסקי מעיין בגיליון ובו הפסיקה
הגדלה

לאחר התייחסות לדברי הפוסקים בדורות האחרונים בהם גם שולחן ערוך הרב, הרב משה פיינשטיין, הגרי"ש אלישיב וגדולי ישראל אחרים, מסכם הרב רבינוביץ כי לדעת רוב הפוסקים איסור 'מסירה', עוסק במסירת אדם מישראל לרשויות שעלולות להעניש אותו יותר מהמתחייב על פי דיני התורה.

יחד עם זאת קובע הרב רבינוביץ כי במקרה של מניעת המשך הנזק כמו בגניבה, התעללות, מעשי כיעור וכדומה, שבימינו בית הדין אינו יכול לפסוק בעניינים אלו, מותר להגיש תלונה למשטרה ולרשויות הממונות, ולדעת חלק מהפוסקים זאת אף מצווה.

בנוסף, פוסק הרב רבינוביץ כי לאחר שנעשה בירור יסודי - גם עדויות של ילדים יכולות להיות מקור אמין מספיק לשם הגשת תלונה על אדם מסוכן שפוגע באחרים.