אאא

מדוע נשמת הבעל שם טוב הקדוש ירדה לעולם?

תגובה למאמר של ישראל שפירא 'האם הסיפור החסידי הטוב ביותר – המצאה?'

עפר אנו לרגליו של הרבי הריי"צ מליובאוויטש, וסיפור שמובא בשמו, אין אנו שנדון אודותיו, שאם נכתב בספרו או בשמו, אין אנו בדרגה להבין, ואין שום ספק שאין מטרת הסיפור לשנות מההלכה הפסוקה:

מטרת סיפור חסידי אינה להתיר או להקל בגדרי ההלכה.

על מי מספרים את הסיפורים - הכי טובים?

כפי שנכתב, הסיפורים החסידיים - הכי טובים, מסופרים על הבעל שם טוב הקדוש, אין  השגה, ואין מי שיכול להבין את עוצם קדושתו, ולאיזה דרגות הגיע הבעל שם טוב הקדוש, אבל, נאיר קצת מדבריהם של מאורי הדורות.

רבי מנחם מנדל מוויטפסק: "היו היה דבר השם, ביד – בעל שם! ויגזור אומר ויקם, אחד היה! מהקדמונים - לא קם כמוהו, ואחריו - לעפר מי יקום" ('פרי הארץ מכתב י"ט).

אפשר למנות את שבחי הבעל שם טוב הקדוש כפי ששוקלים כל גרם של אבקת יהלומים יקרת ערך, והיה ראוי להפריד בין כל שבח ושבח, ואף לכתוב עליו ספר שלם... אבל, ונביא מעט מן המעט מהדברים:

האדמו"ר מקאמרנא בספרו 'נוצר חסד': "מרן אלוקי קודש קודשים מורנו ורבנו הרב ישראל בן אליעזר שם טוב רישא, בעלה דמטרוניתא, שזכה להעלות המלכות עד - כתר שם טוב רישא דלא אתידע".

"אשר זכה על ידי אמונתו באלוקים ודבקות נפשו - בה' יתברך, לתכלית אמת בלי שום דבר, שנעשו על ידו נסים - כמו לרבי חנינא בן דוסא, אותן דברים מבהילים, לא נראה ולא נשמע - מימות התנאים...".

"והיה מלא חכמה, ויראת חטא, ואמת, וחסידות, וענווה, ושפלות הרוח – 'אין' ממש"!

"ורוח הקודש והשכינה שורה עליו בקביעות, ברגע קטן - צפה בכל ההווה".

והיה ידוע שהיה צופה בזוהר הקדוש מסוף העולם עד סופו...

"והיה לו השגות, עלית נשמה - ועליות פרדס, השגה ממש! של רבי עקיבא וחבריו, וגילוי אליהו".

"והיה מייחד בכל תנועה קטנה - ייחודים נוראים".

"והוא אשר העמיד אותנו על רגל האמת - בלימוד כתבי האר"י".

"ובדרכי השם - ובאמונה, ובכל המידות טובות שבעולם".

ומסיים ה'נוצר חסד': "והלוואי שאזכה להיות עפר ואפר תחת כפות רגליו" ('נוצר חסד', פרק ו' אות ו')

ואם זאת מבקש צדיק קדוש, מה נגיד אנו???

למה הגיע – ילוד אשה?

מהדברים הבאים, נראה שהשגותיו היו כל כך גבוהות ונשגבות, שהיה קשה להאמין שהבעל שם טוב הקדוש ילוד אישה.

אמר בעל התניא: "שלולא שמע מרבו (המגיד ממעזריטש) שרבו הבעש"ט ילוד אישה, לא האמין לזה" (רמ"ח אותיות ס"ק קע"ט).

הרה"ק מלכביץ: אמר לבנו "אצל הבעש"ט בעת אמירתו י"ג שבחים שיש בישתבח, ראו את הדיקנא קדישא - מתחלק לי"ג חלקים, וסיים, אני מספר לך את זה, שתדע מה שיהודי ילוד אשה יכול להשיג" (בית אברהם לשבועות), ויש עוד התבטאויות דומות...

מה המקור להרהורי תשובה - לכל הדורות?

כמה מילים על חשיבות פנימיות התורה שגילה הבעל שם טוב הקדוש:

רבי לוי יצחק מברדיטש'ב: "איש אלוקים, קדוש ישראל רשכבה"ג אשר אור תורתו זורח, מסוף העולם ועד סופו מו"ה ישראל בעש"ט זללה"ה (מההסכמות לספר הקדוש 'דגל מחנה אפרים').

הרה"ק רבי פנחס מקוריץ: העיד שאמר בעל 'תולדות יעקב יוסף' שבכל דיבור של הבעל שם טוב הקדוש: "ניתן להחיות מתים" (ליקוטי אמרי פנחס, שער התורה).

היכן מגיעים הרהורי תשובה: "אנו מאמינים שעד ביאת הגואל במהרה בימינו, כל אנחה שיאנח איש אחד מישראל, וישבור ליבו בהרהורי תשובה, הכל הוא מכח הבעל שם טוב" (מפעולות הצדיקים בשם המגיד מטשערנאביל זיע"א).

מה הערך של לספר על הבעל שם טוב הקדוש?

הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימאנוב אומר:

"וכן נהגו חסידים ואנשי מעשה בכל מוצאי שבת קודש, לספר משבחיו ומתהלוכותיו של הבעש"ט, וזהו סגולה:

להצלחה בכל השבוע - בכל הענינים, הן בגוף והן בנפש" ('בארות המים' יקוו המים – סגולות).

התבטא כ"ק אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש: "וכשמספרים סיפור המעשה של הסבא [הבעש"ט], הרי זה סגולה:

לאריכות ימים ופרנסה בשפע" (ספר השיחות תרצ"ו עמ' 79).

ואמר הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא בפה קודשו:

"כשמדברים במוצאי שבת קודש מהבעל שם טוב, זה הוא מסוגל להנפש" (סיפורי צדיקים סיפור ע"ט) אולי כדאי ל'אמץ' תרופה זו, אחרי הקורונה?...

"במוצש"ק מצוה לספר איזה סיפור משלושת גדולי עולם, מהבעש"ט הק' מסוגל לבנים..." והוסיף שם באופן כללי:

"סיפורי צדיקים מסוגל ליראת שמים ולהמתקת הדינים"

('ליקוטי מאיר' באנעט, סימן ה' אות קלה).

כתב החתם סופר: "הקורא סיפורי צדיקים, כאילו - עוסק במעשי מרכבה" (שו"ת חתם סופר, ח"ו סי' נ"ט).

אתה מספר סיפורי צדיקים – אתה עוסק במעשה מרכבה: ועוד אמר כי מעשיות הצדיקים הוא מעשה מרכבה, כי הצדיקים הם המרכבה.

חשוב כאמירת תהילים: בשמו של הרה"ק מרימינוב זי"ע נאמר:

"לספר עובדות מצדיקים, יש בכוחם לפעול כמו אמירת תהילים, ובמיוחד ממרן הבעש"ט... (ילקוט מנחם ח"א עמ' רסד),

הרה"ק מוואלברוז זי"ע: אומר בשם רבותיו, ש"כל סיפור וסיפור מהצדיק:

חשוב בעיני המקום כאמירת תהילים" (אוהל יששכר).

מובא שם שפעם היה חולה בסכנה ממשית, ובני משפחתו וחסידיו כבר ניצבו ליד מיטתו, והנה פתאום פקח הצדיק את עיניו וביקש לשמוע סיפורי צדיקים, ונתמלאה בקשתו מיד, ותוך כדי כך ניכר בו - שחלה הטבה רבה במצבו.

ואח"כ סח לסובבים: "דעו לכם כי נתגלה לי משמים: שסיפור משבחי הבעש"ט הוא סגולה לישועה, שדברי הבעש"ט הוא החלק השני מספר התהילים, ועצתי אמת לכל הדורות - כשיחלה ח"ו אדם מישראל, הרי אם הוא לבדו וכו', לקרוא סיפורי צדיקים מה טוב, ואם לאו יקראו לפניו פרק בבוקר ופרק בערב"

וכן עשו אצל הרה"ק מוואלברוז זי"ע עד שהחלים לגמרי מחוליו (מגילת סדרים הילברון עמ' עד', אוהל ישכר פרק ח').

הבעל שם טוב הקדוש – התחנן להושיע אותך בזכות סיפורים אודותיו!

וכותב ה'ישועת ישראל' במעשה י"ב:  

"פעם בכה הבעש"ט ואח"כ התחיל לשמח מאד, ושאלוהו תלמידיו על פשר דבר והשיב: ישבתי והתבוננתי, שאני ואליהו הנביא - למדנו אצל רבי אחד אחיה השילוני, וכאשר אומרים שמו של אליהו, אומרים אחר שמו - זכור לטוב, ואחרי שמי - יספרו מעשה, לכן בכיתי והתחנני לפני ה':

שאם יספר איש ישראל סיפור ממני ברוחניות - תהיה לו ישועה ברוחניות, ואם יספר ממני סיפור של גשמיות - תהיה לו ישועה בגשמיות".

ומה נפלאים הדברים... המשיך ואמר הבעל שם טוב הקדוש:

"ושמעתי כרוז יוצא מן השמים שאומר: אשרי מי שיאמין בישראל בן שרה, שכל עבודתו היה: בעד ישראל בכלל ובפרט"... והבן!

וכאן מגיעה הבטחה אדירה מהבעל שם טוב הקדוש, שדיבור מדבריו הוא הבטחה להתחלה טובה באותו שבוע, חודש ושנה, ואמר:

"ומי שידבר ממני בתחילת שבוע - יהיה לו שבוע טוב,

בתחילת חודש יהיה  לו - חודש טוב,

בתחילת שנה תהיה לו - שנה טובה, ומזה נעשיתי - מלא שמחה"...

מהבעל שם טוב הקדוש לא הסתפק בהבטחה שקיבל משמים, ומאהבתו הרבה לכל יהודי, זכה להבטחה נוספת:

"שאף כשכבר שאהיה - בעולם האמת: יושעו בני ישראל על ידי", והבן...

רוצה ישועה? כל הרוצה – יבוא ויטול!

הישועה שלך – תלויה בך, כי הבעל שם טוב הקדוש המשיך ואמר:

"ושמעתי כרוז יוצא מן השמים שאומר:

אשרי מי שיאמין בישראל בן שרה - שכל עבודתו היה - בעד ישראל בכלל ובפרט, וידבר ממנו בתחילת שבוע יהיה לו שבוע טוב...".

כרוז מכריז משמים, שכל עבודת הבעל שם טוב הקדוש, היא בעד כלל ישראל, אתה רק צריך להאמין...

והבטחה זו שרירה וקיימת, עד - ביאת גואל!

הבטחת הבעל שם טוב הקדוש עם 'קבלות' בשמו – תספר ותוושע!

'אני' חכם, 'מייבין' ו'בעל' השגה, ש'אני' אהיה - 'פתי'?

לפני פטירתו אמר הבעל שם טוב הקדוש: "אני מסלק כל השגות שהשגתי, ובער אנוכי ולא אדע, רק מאמין אני" (ישמח ישראל, פר' לך לך).

למרות כל ההשגות והמדרגות שהשיג הבעל שם טוב הקדוש בעבודת ה', הוא אומר שהוא מסתפק באמונה פשוטה ותמימה.

והוסיף ואמר, אפילו שכתוב: "פתי מאמין לכל דבר" אולם, אעפ"י כן, הוא מוכן לכך, כי "שומר פתאים ה'" (מאמר מרדכי במכתב מרן בעל יסוד העבודה, דף ל"א).

הבעל שם טוב הקדוש מסכים להרגיש 'פתי', חסר השגה – מה איתך?

להיקרא 'פתי' – לזכות לישועות בגשמיות וברוחניות, שווה?

תדמיין לעצמך, שלהבדיל מבטיחים לך שאם תמלא לוטו בתחנה מסויימת, תשעים אחוז שאתה זוכה במיליון ₪, האם היית ממלא?

תשקיע כמה רגעי מחשבה, ותקרא את הבטחת הבעל שם טוב הקדוש: שמי שיספר בשבחו, בגשמיות או ברוחניות, בתחילת שבוע, חודש ושנה – מובטח לו לראות רק טוב...

הבטחת הבעל שם טוב הקדוש – שרירא וקיימת, לדורי דורות, כפי שאמר: "שאף כשכבר שאהיה בעולם האמת: יושעו בני ישראל על ידי".

וגם אם קשה לך להאמין, לא כדי לך:

לזכות לישועות, קרי – להסכים להיות קצת 'פתי'?

האם אתה בעל השגה גבוהה יותר מהבעל שם טוב הקדוש?

והמשכיל ישכיל, והחכם יחכים...

תורת ה' תמימה – משיבת נפש ומחכימת 'פתי'

זאת הדרגה שרצוי לשאוף אליה בהתקדש חג השבועות:

"עדות ה' נאמנה מחכימת פתי" - לקבל את התורה כ'פתי' - כ'חוקה', תגיד: אני מקבל על עצמי להיות 'פתי' ולקבל את התורה, כפי שעשו אבותי במעמד הר סיני, שאמרו - נעשה ונשמע!

אני מוכן להתקדם עוד צעד בדרך התורה, לקיים את ציווי ה' - בלי לשאול שאלות, בלי השגות שכליות גבוהות, כמו ששאף הבעל שם טוב הקדוש...

וזאת מתנה שניתן לקבל בימים הקרובים, שהרי, בחג שבועות חל היארצייט של הבעל שם טוב הקדוש, וניתן לדבק בהנהגתו ובתורתו.

אפיקורס לא מאמין – בניסי וסיפורי צדיקים!

ובאשר לשאלה, האם כל סיפורי הצדיקים אמת, כבר אמרו גדולי הדורות שמי שלא מאמין בסיפורי הבעל שם טוב הקדוש, הוא – אפיקורס! מדוע?

אם אינך מאמין שהקב"ה עושה ניסים לצדיקים:

אינך מאמין בכוחו וגבורתו של - הקב"ה!

הקב"ה ברא את הטבע, ואין לו שום מגבלה - לשנות עבורם את סדרי בראשית, כי אצלו:

טבע ומעל הטבע הוא - אותו דבר!

גדול כח הצדיקים: הצדיקים קשורים ומאוחדים עם הקב"ה, ולכן:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בכוחם לעשות ישועות וניסים - מעל הטבע!

כי אחדותם עם ה' יתברך, מעלה אותם 'מעל' הטבע:

והדברים אינם צריכים ראיה...

אם אתה צריך ישועה, אתה כבר יודע מה לעשות...

ואם פתחת את האתר במוצ"ש, כדי שתדע:

בכל מוצ"ש יש שני סיפורים על הבעל שם טוב הקדוש...

והבחירה בידך – וישועתך קרובה לבוא...

לע"נ הבעל שם טוב הקדוש רבי ישראל בן רבי אליעזר, ואימו הצדקת שרה, ובזכות הבטחת המשיח לבעל שם טוב הקדוש שיבוא כאשר "יפוצו מעיינותיך החוצה" נזכה בקרוב להיגאל ברחמים, אמן!