הרב יצחק ישי בנון


הסגולה למוצ"ש | צפו

עדות התלמיד: כך הבעל שם טוב ידע מה יקרה בסוף השנה

רבי יעקב יוסף מופלנאה תלמידו המובהק של הבעל שם טוב מביא בספרו עדות ששמע מהבעל שם טוב, 'כשהיה הבעש"ט שומע אחד לומד משנה היה יודע מה יקרה בסוף השנה'. ובהקשר לזה סיפר סיפור על רבי גרשון מקיטוב - גיס הבעש"ט, שהיה רבי יעקב יוסף עד לבשורה שצפה לה הבעל שם טוב בתחילת השנה | צפו (חסידים)

כיכר השבת |

הסגולה למוצאי שבת

הנער נשאר בחדר וגילה איך הבעש"ט מכניס לגן עדן • צפו 

כשהגיע הבעל שם טוב להתגורר במעזיבוז, הוא לא היה חשוב בעיני שני רבנים, שהיה להם תלמיד חולה. החולה רצה שיקראו לבעל שם טוב שירפאו, אך רבותיו לא רצו. וכשהיה חלש ביותר הסכימו הרבנים, אך הורו לו שיספר להם את כל מה שיאמר לו הבעל שם טוב. כשבא הבעל שם טוב ציווה שילכו כולם מהבית, אך נער אחד התחבא שם. צפו מה אירע שם (חסידים)

4
| כיכר השבת |

הסגולה למוצאי שבת

כשהבעל שם טוב לימד את רבי מוישה ה'מתנגד' בחלום | צפו

רבי משה קעדס שהיה מלמד, תלמיד חכם גדול, לא הכיר בגדלותו של הבעל שם טוב. פעם אחת התקשה רבי משה להבין את התוספות בגמרא במסכת שבועות. ואז ארע מקרה מפעים: בחלומו הוא נכנס להיכל אחד וראה שם את הבעל שם טוב, שם פנה אליו הבעל שם טוב ואמר לו את הפשט. כשהתעורר רבי משה וזכר את הפשט שראה בחלום, מיד הסתכל בגמרא... | צפו איך הסתיים הסיפור (חסידים)

4
| כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש | צפו

כך הבעל שם טוב לימד את תלמידו 'המוכיח' את שפת העופות

המוכיח מפולנאה תלמידו של הבעל שם טוב, השתוקק מאוד ללמוד את שפת הבהמות, העופות והדקלים. הוא היה סבור שבוודאי רבו ילמדו זאת. לשם כך הצטרף לנסיעה עם רבו. הבעש"ט אמר לו שיודע את סיבת בואו והחל ללמדו סודות נפלאים אלו. עד שהחל לשמוע את הבהמות והעופות משוחחים, צפו איך הסתיים הסיפור

5
| כיכר השבת |

הסגולה למוצאי שבת

מדוע הבעל שם טוב הזהיר לא להיכנס לעיר ויניצא? | צפו

רבי משה יליד מעז'יבוז', סיפר שבצעירותו נתן לו הבעל שם טוב הוראה בלי משמעות, והיא שלא יכנס לעיר ויניצא. ואכן ניזהר על כך מאוד. עד שיום אחד נתפס באנשי החוק שהעלילו עליו שהתעודות שלו אינן כשרות ורצו לקחת אותו למעצר בעיר ויניצא | צפו בהשתלשלות המקרה מפי הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

1
| כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש

מה שאל הבעל שם טוב את 'המתנגד' שרצה להמיתו | צפו

רבי נחמן שהתנגד אליו - ביקש להורגו. תלמידי רבי נחמן ביקשו מרבם, שילך ויבחן את הבעל שם טוב שהרי כולם מפליאים בשבחו. כשנפגשו השניים נכנסו לחדר לבד, אך אחד התחבא שם וסיפר את המעשה המפעים הבא | צפו (חסידים)

4
| כיכר השבת |

הסגולה למוצאי שבת

מה קרה למכשפה ששלחה שד להזיק לבעל שם טוב? | צפו

טרם התגלות הבעל שם טוב, בעיירתו התגוררה מכשפה שהיה לה שד שדרכו פעלה הרס והיזק לעיר. הבעל שם טוב הקדוש בתפילתו הזכה קילקל את כשפיה. וכשהמכשפה ידעה על כך שלחה לו איומים | צפו בהרב יצחק ישי בנון מסביר איך הסתיים הסיפור (חסידים)

11
| כיכר השבת |

הסכולה למוצ"ש • צפו

מדוע הפסיק הבעל שם טוב מתפילתו בשביל לקנות מגוי?

הבעל שם טוב הקדוש עמד לפני התיבה, ולפתע סגר את סידורו ויצא מבית הכנסת כדי לקנות עצים מגוי. | למה הפסיק הבעל שם טוב מתפילתו בשביל לקנות עצים? מה ביקש הבעש"ט מתלמידיו לתת לגוי? ומה אמר הגוי על אלוקי היהודים? | הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת (חסידים)

2
| כיכר השבת |

הסגולה למוצאי השבת

איזה דבר איום גילה הבעש"ט כשבדק דופק לרופא הגוי? צפו

רופא גוי מפורסם הגיע לדוכסית שבעירו של הבעש"ט. והדוכסית סיפרה על גדלותו של הבעש"ט. הרופא התעניין וביקש לראותו. כשנפגשו, שאל הרופא את הבעש"ט היכן וממי למד רפואה? ואז הציע הבעש"ט שכל אחד יבדוק את הדופק של חברו. כשבדק הבעש"ט את הדופק של הגוי, גילה הבעש"ט לפני כולם, מי הוא בדיוק אותו רופא שפל... במעשה זה נעשה קידוש ה' גדול | צפו במסר של הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

2
| כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש | צפו

מה האישה רצתה מהבעש"ט ואיך הציל יהודי חולה מקטרוג?

כשהבעל שם טוב הגיע לקהילת סנטוב ראה אור גדול על אשה אחת. וביקש מאנשי המקום שיקראו לה, אך השיבו לו שהיא בוודאי תבוא מעצמה | מה רצתה האישה הצדקת מהבעש"ט? | למה שוב הגיעה האישה אל הבעש"ט? | ואיך הבעל שם טוב הציל יהודי חולה מקטרוג? | צפו (חסידים)

4
| כיכר השבת |

הסגולה למוצאי שבת

מה סיפור המופת שסיפר הבעל שם טוב לילד מעז'יבוז'י? | צפו

הבעש"ט הודיע שמי שרוצה שתפילתו תתקבל שיתפלל עמו מילה במילה. ילד מעז'יבוז'י עשה כן, ופעם אחת כשלא הבין מדוע חזר הבעש"ט על פסוק מסויים, הפסיק להתפלל עמו. עד שפגש בו הבעש"ט וחשף בפניו סיפור מפעים אודות סיבת החזרה על אותו פסוק | צפו (שבוע טוב)

2
| כיכר השבת |

הסגולה למוצאי השבת

מה גילה הבעל שם טוב הקדוש לרבי מיכל מזלאטשוב? | צפו

כשרבי מיכל מזלאטשוב היה ביום שישי אצל רבו הבעש"ט, ציוה אותו הבעש"ט לנסוע לביתו לשבת. אך רבי מיכל השיב בשלילה, כי לא הייתה לו עגלה לנסוע לביתו. הבעל שם טוב אמר לו שיהיה לו עגלה לנסוע וכך היה. אך לפני שיצא גילה לו הבעש"ט דבר מה | צפו בגילוי המדהים (חסידים)

1
| כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש | צפו

מדוע ביקש הבעל שם טוב הקדוש לעקור את המנורה?

סיפור מהבעש"ט המסוגל לפרנסה והצלחה, והשבוע, הרב יצחק ישי בנון מספר: כשהבעש"ט הגיע לקהילת שדה לבן וביקש מהגבאי להוריד את מנורת 'למנצח בנגינות'. מה עמד מאחורי הבקשה? איך פעל רב בית הכנסת כשראה שנעקרה המנורה? ומה המאורע העומד מאחורי המנורה? | צפו (חסידים)

2
| כיכר השבת |

סיפור המסוגל להצלחה ופרנסה

כשהבעל שם טוב הקודש הבטיח בשנת בצורת: היום ירד גשם!

כמידי מוצאי שבת קודש, סיפור על הבעל שם טוב המסוגל להצלחה ופרנסה בשפע, והשבוע: בעיירתו של הבעל שם טוב חורף אחד גשמים לא ירדו. כיצד פעל הבעש"ט שירד גשם? ומה המסר ששלח הבעש"ט לגוי שגיחך על תפילתם היהודים להורדת גשם?

כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש

מה הבעש"ט בחר - שיגזלו את כספו או שיחלה בקדחת? • צפו

כמידי מוצאי שבת הסגולה לפרנסה והצלחה, והשבוע הרב יצחק ישי בנון בסיפור על הבעל שם טוב ששמע כרוז משמיים שעליו לבחור, או שיגזלו את ממונו או שיחלה בקדחת. במה בחר הבעש"ט ומדוע? | צפו (חסידים)

5
| כיכר השבת |

סגולת הסיפור למוצ"ש

מה הבעש"ט ציווה להביא לדרשן שנעשה משותק?

כמידי מוצ"ש פותחים את השבוע עם סגולת הסיפור מהבעל שם טוב. והשבוע: על הדרשן שנעשה משותק וחסר יכולת דיבור. וכשהגיע הבעש"ט ציווה להביא מים שתוקים ואפר כירה, קרא עליהם את פרשת מצורע ואז ארע המופת המדהים. צפו בסיפור למוצ"ש מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

1
| כיכר השבת |

צפו בסיפור למוצ"ש

הבעש"ט ראה בליל שבת את גיסו בחו"ל ובשבת בארץ ישראל

כמידי מוצ"ש הרב יצחק ישי בנון בסגולת הסיפור לפרנסה והצלחה. והשבוע על כוחו הרוחני של הבעל שם טוב, שראה בליל שבת קודש שגיסו נמצא בחו"ל וביום שבת בבוקר ראה שנמצא בארץ ישראל | צפו (חסידים)

3
| כיכר השבת |

הסגולה למוצאי השבת

הנס שאירוע בשבת כשהבעש"ט הציל את בני העיר | צפו

כמדי מוצאי שבת קודש סגולת הסיפור השבועי מהבעל שם טוב | והשבוע על נס ההצלה שאירע בשבת קודש - בעיירה שבה התגורר הבעל שם טוב | צפו בסיפור של הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

3
| כיכר השבת |

סיפור למוצאי שבת

כשהבעל שם טוב גילה למשרת מי היהודי שייקבר לידו | צפו

כשהבעל שם טוב היה בקהילת פולנאה ראה עמוד אש גדול על אחד הקברים ושלח את המשרת לבדוק מי קבור שם. לאחר שהמשרת חזר עם הפרטים, אז גילה הבעל שם טוב מי יקבר לידו. כעשרים שנה לאחר מכן מתחוללת סגירת מעגל. הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצאי שבת (חסידים)

4
| כיכר השבת |

הסגולה השבועית | צפו

סיפור למוצ"ש: איך נגסה הבהמה המתה את ידו של השוחט?

סגולת הסיפור השבועי מהבעל שם טוב: והשבוע על השוחט שלא בדק ריאה מעולם, ודרכו המרטיטה של הבעל של טוב לעוררו על חטאיו | שבוע טוב ובשורות טובות (חסידים)

כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר