אאא

במהלך 'זמן חורף' האחרון יצא לאור קונטרס 'יגיעת ערב' על מסכת בבא קמא, המכיל את תמצית שיעוריו של ראש ישיבת פוניבז', מרן הגרא"מ שך זצ"ל שנערכו ע"י הרב מאיר הרשקוביץ, מחשובי האברכים בכולל פוניבז'.

הרב הרשקוביץ נכנס במהלך החורף אל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי והביא לו את חוברת השיעורים. הבן, הרב יצחק שאול קנייבסקי, הראה לאביו שבעמוד קע"ז הובאה שאלה עצומה שהקשה מרן הגרא"מ שך זצ"ל, ובסיומה אמר מרן זצ"ל שמי שיאמר תירוץ על שאלה זו 'זהו סגולה צו ווערן א-חתן' (זו סגולה להפוך לחתן).

למשמע הדברים, הפטיר מרן הגר"ח קניבסקי ואמר 'כיון דנפק מפומיה דמר'... דהיינו, כיון שיצאו הדברים מפיו של מרן הגרא"מ שך, הם יתקיימו.


והנה, אחד מחשובי הבחורים בישיבת 'ארחות תורה', שהגיע לגיל 28 ושמע על ההבטחה של מרנן הרב שך והגר"ח, הכין 'חבורה' על הסוגיה האמורה, והציע לפני חבריו שני תירוצים ליישב את קושייתו של הגרא"מ שך, כפי שהובאה בקונטרס 'יגיעת ערב'.

שבועיים לאחר מכן זכה הבחור להתארס עב"ג - על אף גילו המבוגר .

האברכים בכולל פוניבז' אמרו בהתפעלות, שמלבד עצם ההתרגשות שאחזה בהם על קיום ההבטחה של מרן הגרא"מ שך באופן מיידי, אפשר לראות בכך הסכמה של מרן ראש הישיבה זצ"ל על עצם התירוצים של הבחור שהם נכונים,שהרי בוודאי מרן זצ"ל לא התכוון שה'סגולה' תתקיים גם אם התירוץ לא ישביע את רצונו.

הסיפור המופתי לא הסתיים בכך, שהרי הבחור הציע שני תירוצים על השאלה. ובכן, מספר ימים לאחר אירוסיו, גם אחותו - שהגיעה לגיל מבוגר מאוד - התארסה.

מי שסיפר את הסיפור הוא חבר 'המועצת' ורבה של 'רמת אלחנן' הגר"י זילברשטיין בשיעורו, ושאל מהיכן לקוחה הסגולה שהאומר תירוץ על שאלה נהיה חתן.

"יש להסתפק הרי מרן הגרא"מ שך, כל דבריו שקולים ומדודים, ואם אמר שתירוץ על קושיא זו היא סגולה להתארס הרי שיש לזה מקור, מה הוא המקור שאמירת חידושי תורה, תירוץ חדש על קושיא מציקה, היא סגולה להוושע באירוסין?", תהה הרב.

אחד ההסברים שהביא הגר"י זילברשטיין הוא ממסכת פסחים (דף מט ע"ב ) "תורה צוה לנו משה מורשה" אל תקרי מורשה אלא מאורסה, שהתורה היא מאורסה לעם ישראל, ואם כן מי שלומד שמוסיף תורה, זוכה מדה כנגד מדה להתארס.