אאא

 לאור ההיסטריה הפושה ברחבי העולם כולו מנגיף הקורונה הקטלני, ובכפל כפליים לאחר שגם בשערי ארה"ק הופיע בשבוע החולף, פנינו לחתדב"נ הגר"י קולדצקי בעקבות הפרסום האחרון בנוגע להבטחת הגר"ח ש"לא יהיה חולה ולא יהיו חולים בביתו".

"הלכתי לשאול אם מותר לפרסם"

  1. הציבור כולו עומד נפעם מול הדברים הנדירים שאמר רשכבה"ג מרן שר התורה רבינו חיים קניבסקי שמי שתורם סכום שיש בו ממש, לקרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י קופת העיר, יזכה מידה כנגד מידה שלא יהיה חולה ולא יהיו חולים בביתו, מה יש לכבוד רבנו חתנא דבי נשיאה  להוסיף על דברי רשכבה"ג ?

 תשובה:  אין לי מה להוסיף, אלא פרט אחד, אני חששתי שאולי דברים אלו אינם לפרסום, והגם שהכל מבוסס על חז"ל, אבל כיון שיכול לצאת מזה חילול ד' אין לפרסם זאת ברבים, ולא ידעתי אם כוונת מו"ח רשכבה"ג  היא לפרסם זאת ברבים, ולכן הלכתי אליו באופן אישי ושאלתי את דעתו האם לפרסם ברבים את הגזירה הזו של מידה כנגד מידה, ואמר לי בפירוש 'הן', שאפשר לפרסם בשמו.

 

"43 שנים כזאת לא שמעתי"

  1. ומה התגובות בקרב המקורבים ביותר לרשכבה"ג  אודות הברכה הנדירה?

 תשובה:  יראתי בפצותי שיח להתחיל, כבר ארבעים ושלש שנה שאני יוצא ובא בבית מורי חמי רשכבה"ג מרן רבינו שר התורה , וכזאת לא שמעתי, מו"ח רשכבה"ג  גוזר בגזירת מלך כי מי שתורם לקרן זו, סכום שיש בו ממש - לא יהיו חולים בביתו!!!!!!

 "לבנימין הצדיק הוסיפו 22 שנים"

  1. האם ידוע לכם מה המקור לגזירה זו של רשכבה"ג מרן רבינו שה"ת רבי חיים קניבסקי ?

 תשובה:  קטונתי מלתת מקורות לדברי מורי חמי רשכבה"ג , אבל חשבתי מקור מהגמרא בבבא בתרא לגבי בנימין הצדיק- שהחיה אשה ושבעה בניה- ואחר כך חלה ונטה למות- והוסיפו לו בזכות הצדקה עשרים ושתיים שנים על שנותיו, הרי מבואר במפורש בגמרא שמי שמחיה נפשות - מידה כנגד מידה - ניצול ממחלה, וכיון שמדובר שם שהחיה אותה ולא סתם נתן לה צדקה, לכן אולי אמר מו"ח מרן רשכבה"ג  שצריך ליתן סכום שיש בו ממש.

 הכניסו הגנה זו לביתכם>> כנסו >>

"לא יכשל בו זרעו"

  1. לכאורה שם מדובר רק על אותו שהחיה בעצמו, ולא על כל בני ביתו?

 תשובה:  נכון, ולכן חשבתי גם מקור אחר, מהגמרא בבבא קמא לגבי נחוניא חופר שיחין, שדבר שמצטערין בו- לא יכשל בו זרעו ולכן רבי חנינא בן דוסא היה בטוח שבתו של רבי נחוניא לא מתא בבור, ולכן כמו שרבי חנינא בן דוסא אמר בבירור- גם מורי חמי רשכבה"ג  אומר בבירור שמי שמציל חולה- לא יהיו חולים בביתו. ויתכן שמהלשון 'זרעו', דייק מורי חמי מרן שזה כולל כל זרעו גם נכדים, וכמו שאמר לקופת העיר.

 להשתתפות, כנסו>>

"מידה כנגד מידה היא כלל וחוק בטבע"

  1. בגמרא שם כתוב שאף על פי כן מת בנו בצמא...

 תשובה:  נכון, ואכן זה כפי הנראה המקור, שהגם שיש חוק של מידה כנגד מידה, וכמו שבמבואר בגמרא שם בפירוש שדבר שנצטער אותו צדיק לא יכשל בו זרעו- ורבי חנינא בן דוסא אמר את זה בבירור ובפשיטות, בכל אופן לפעמים יש איזה עברה גדולה או מעשה רשע שנעשה אחר הזכות, וזה גורם לביטול הזכות, ולכאורה זה הפשט בגמרא שהקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה ולכן איזה נדנוד של עבירה שהיה לו, בטל את הזכות, אבל זה לא מבטל את הכלל והחוק, שמי שעוזר לחולים – לא יהיה חולים בביתו.

 

"קופת העיר זו צדקה בטוחה"

  1. אם כך מה חידש בעצם מרן רשכבה"ג ?

 תשובה:  אכן כמו בכל הדברים מו"ח מרן רשכבה"ג  אינו מחדש כלום מעצמו, אלא רק לוקח דבריו מחז"ל הקדושים, אבל החידוש הוא, שאצל מו"ח מרן רשכבה"ג , הדרך להציל חולים, היא לתרום לקרן "והסירותי" שעל ידי קופת העיר, ובעצם גם זה לא חידוש, כי כבר ידועים בכל העולם דברי  מו"ח רשכבה"ג שנאמנים עליו גבאי קופת העיר כרבי חנניה בן תרדיון, וממילא הנותן לקופת העיר זה צדקה גמורה ובטוחה, ולכן קיים הכלל של מידה כנגד מידה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 "הסטייפלר כבר אמר כהאי גוונא"

  1. האם שמענו בדורותינו אנו גם כן כזו גזירה שמי שנותן לחולה לא יהיו חולים בביתו?

 תשובה:  זכורני שמוח"ז מרן בעל הקהלות יעקב זצוק"ל, בא לפניו מרן הגר"ח קרייזוירט זצ"ל כשהיה חולה אנוש, ומרן זצ"ל אמר לו לעסוק בגמילות חסדים ולהנצל. ויתכן שמזה הוציא מרן רשכבה"ג  שהחוק של מידה כנגד מידה יתכן שעוזר גם לחולים, שהרי בגמרא בבבא בתרא ובבבא קמא מבואר רק שניצלו כשנתנו קודם שיחלו, ולכן אמר זה רק בדרך אפשר, וברוך היודע.

 

"החפץ חיים כבר רמז לזה"

  1. מה מצאנו אצל צדיקי הדורות הקודמים שאמרו כעין זה?

 תשובה:  מבואר בחפץ חיים שמה יעשה אדם וינצל- יעסוק בגמילות חסדים- אומר החפץ חיים, שכתוב כאן בגמרא- א. שאין אפשרות אחרת להינצל. ב. שזה עוזר!!

 

"אין אמא יהודיה שלא תורמת לקרן"

  1. מה ההנהגה למעשה?

 תשובה:  אין כאן שאלה, דבר ברור שכל אמא יהודיה ששומעת את דברי רבן של כל בני הגולה מרן רבינו שר התורה מורי רבי וחמי , שדבריו קודש קדשים וככל היוצא מפיו ייעשה, ושנאמרו בבית הקדוש שכבר חמישים שנה סופג כל שנה מחדש את כל התורה כולה, בי"ד של גדולי הדור מרנן הגר"י זילברשטיין והגר"ש בעדני , שאין לך "צדיק גוזר והקב"ה מקיים" יותר מזה- אם כן כל אמא יהודיה רוצה וחייבת לרוץ עכשיו ולתרום סכום זה שהוא הגנה ברורה עליה ועל כל בני ביתה שלא יהיו חולים, ואינני מאמין שיש עוד אמא שעדיין לא תרמה לקרן זו, אחר שמורי חמי אומר בבהירות שלא יהיו חולים בביתו, וכנ"ל שגם אישר לפרסם!!!

 דואגים מהקורונה? כנסו והשתתפו >>