אאא

מעשה שהיה עם הרב רבי אברהם המלאך בן רבי דב בער המגיד הגדול ממעזריטש, שנעשה למגיד מישרים בק"ק חווסטוב (= פאסטוב, שם נקבר).

המתווך שהציע לקבלו למגיד בקהילה היה, רבי מנחם נחום החסיד המפורסם דק"ק טשרנוביל.

שמעתי מרבי יואל מפרטהור שהיה חוגג חג הסוכות אצל רבי מנחם נחום הנ"ל בק"ק פאהריבשץ, שהגיע שליח לרבי מנחם נחום, למחרת יום הכיפור מרבי אברהם המלאך, שהודיע שהוא נחלש מאוד ביום הכפור, ובעת תפילת הנעילה - הפסיק לדבר.

ושאלו אותו אנשי קהילתו, האם לשלוח להודיע לרבי מנחם נחום את מצבו כדי שיתפלל עליו? והרכין את ראשו לאות 'הן', ושלחו להודיע - ובתוך כך נפטר.

רבי מנחם נחום מטשערנוביל הלך למקווה, כי אמר: אתפלל במקומי עבורו. ולפני יום טוב של חג הסוכות שמעו שנפטר רבי אברהם המלאך. רק לרבי מנחם נחום לא סיפרו את הדבר.

בחול המועד איש אחד גילה את הדבר לרבי מנחם נחום לפי תומו, ורבי מנחם נחום התחיל להכות את ראשו בכותל, ובכה בכייה גדולה בערך שתי שעות, ולא יכלו להשתיקו.

עד שלקחו את רבי מנחם נחום על זרועם, ונשאו אותו והכניסו אותו לסוכה, ואמרו לו: רבי, זכרו כי היום יום טוב! והפסיק את בכייתו, והתחיל לספר בשבחיו.

וסיפר: פעם אחת הייתי בקהילת אניפולי, ושאלתי את רבי אברהם המלאך אם הוא רואה את אביו, המגיד הגדול ממעזרטש לאחר שהסתלק מהעולם, ואמר: הן! ושאלתי אותו, האם הוא רואה אותו בחלום או בהקיץ?

והשיב: בא אלי בחלום ומדבר עמי, ואחר כך אני נעור משנתי, ומדבר עמי בהקיץ.

וסיפר רבי אברהם המלאך לרבי מנחם נחום מטשערנוביל, שהיה נגיד אחד שציער אותו כמה פעמים, ולא רצה לפרסם את שמו של הנגיד הלז.

רבי אברהם המלאך סיפר לאביו את הדבר, וענה לו המגיד הקדוש: אני אשלח לקרוא אותו. ושאלתי את אבי: להיכן תקרא אותו?

אמר לו: לבית המדרש שלך.

המגיד הגדול ממעזריטש התגלה לרבי פילט שהיה משרתו בחייו, ושלח אותו אל אותו נגיד, והנ"ל בא לבית הנגיד, הכה בדלת ואמר: פתחו לי!

הנגיד הנ"ל הכיר את קולו של רבי פילט, ותמה על שהגיע אליו.

ונתן לו שלום בשמחה רבה ושאלו זה לזה לשלום, ואח"כ אמר רבי פילט: אין העת להאריך, כי הרב המגיד הקדוש קורא אותך.

ואמר לו: מה אתה מדבר? הלוא רבינו כבר מת ונפטר לעולמו!

אמר לו רבי פילט: אעפ"י כן קורא אותך, והלך עימו.

כשבא הנגיד לבית המדרש של רבי אברהם המלאך, ראה שהמגיד הקדוש יושב בראש השולחן לבוש בבגדים, כמו שהיה בחיים.

אמר לו המגיד: אתה סבור שאיני כאן, ואתה עושה מה שליבך חפץ, על כן אני מראה לך שאני יושב כאן!

התחיל הנגיד לתרץ את עצמו לפני, בכל מיני תרוצים,  ולא רצה המגיד הקדוש לשמוע זאת.

אמר לו: לך מעלי! לך מעלי! וגער וציווה: פילט, הולך אותו לביתו!

והוליכו לביתו. וכשהגיע סמוך לביתו, אמר אליו רבי פילט:

לך לביתך לשלום, כי צריך אני לחזור לרבי.

כשנכנס הנגיד לביתו התעלף, והייתה צעקה גדולה, עד שהתאספו שכניו והעירו אותו. שאלו אותו מפני מה הוא התעלף? וספר לפניהם את המעשה.

אמרו לו: נלך לרבי אברהם המלאך, וכולם הלכו אליו ביחד.

וכשראה רבי אברהם המלאך שהם הגיעו בבהלה - צחק, אמר: מסתמא אבי קרא אותו.

אמרו לו: מנין אתם יודעים זאת? השיב: כי אבי אמר לי שיקרא אותו.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך 

לכבוד י"ט כסלו היארצייט של רבי דב בער המגיד ממעזריטש, נחדד מהו החידוש הבסיסי של תורת החסידות, שהפיץ הבעל שם טוב הקדוש: 

כל היקום מלא - נוכחות ההוויה האלוקית.

זהו היסוד והבסיס לפנימיות התורה, ולכן, היא מתבטאת הרבה בכל תורת החסידות.

הדברים מבוססים על תיקוני הזוהר הקדוש:

"לית אתר פנוי מיניה" (קכב, ע"ב).

מציאות ה' – נמצאת בכל רגע בחיינו:

על פי תורת החסידות,המציאות של העולם, וכל פרט בבריאה מלא וספוג בנוכחות הבורא. הדברים הנ"ל אינם חידוש, מכיוון ששורשם הוא בחכמת הקבלה, ובתורתו של האריז"ל בפרט.

בתורת החסידות הדברים קיבלו עומק חדש, ומשמעות מעשית. הם הובהרו, הוסברו וחודדו בתורתו של הבעש"ט הקדוש זיע"א ותלמידיו, ובהמשך, ע"י מנהיגי החסידות לדורותיהם.

כיצד הדברים מתקשרים  לחיי היום יום?

ההשפעהשל הדברים על חיי היום יום, מתבטא בכך שהאדם 'תופס' את העולם, ואת מציאות החיים בצורה אחרת ושונה, מהמציאות הנתפסת בעיני שכלו, של כל אדם, שלא נחשף לתורה זאת.

הדבר מתבטא במיוחד בכך, שהוא מרגיש בצורה מוחשית ממש! כיצד בורא עולם נמצא איתו עימו ואצלו, בכל רגע ורגע במהלך היום, ובכל מקום שהוא נמצא.

נוכחות הבורא כל כך ברורה לאדם, עד שהוא חש איך מציאות זאת חודרת עד עמקי נשמתו, ומרגיש בכל מצב ובכל רגע, איך הוא: "כגמול עלי אימו".

בסיס תורת החסידות - ברשב"י הקדוש

תחושה זו מהווה קשר פנימי בין היהודי לבוראו, חיבור ואהבה עצמית שאינם תלויים באף סיבה, ניתן לחדד את הדברים:

אמר על כך הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע:

"זה כתב מורי הרב הגאון הצדיק מק"ק סעקעלהיד, כשביקשו ממנו שיכתוב איזה דברים מרבינו הבעש"ט זי"ע:

תלמידי הבעש"ט ז"ל איך לית אתר פנוי מיני' דאפילו במ"ז יש ניצוץ אשר האדם יכול להעלותו ואינו מזיק לו, אלא, אדרבה מתקנהו".

שאל אחד הגאונים את המוהר"ר צבי מזידיטשוב:

מה ענין של הבעש"ט זי"ע? והוסיף, שאינו מבין מה הוא חידש ומה דרכו?

השיב לו הרב הקדוש מוהר"ר צבי ז"ל כי:

"התנא רשב"י הראה להעולם, כי יש בורא עולם,

האר"י זלה"ה לימד איך יגיע האדם לבורא עולם,

והבעש"ט לימד והסביר להעולם,

שאינך צריך לילך ולהעתיק ממקומך כי - במקומך תמצאנו".

כיצד האדם ירגיש את הנוכחות האלוקית?

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עבודת האדם בעולמו היא להתחבר ולחוש את הנקודה של הנשמה האלוקית שמצויה בתוכו.

לגעת ולהרגיש את התלות המוחלטת של האדם בבורא עולם, וכך, להאיר את ה'אור' האלוקי בכל רבדי הנפש – מחשבה, דיבור ומעשה.

דרכי הבעש"ט הקדוש נתפשטו בעולם, ופתחו צוהר לחיבור אלוקי נפלא, רק צריך לאפשר ל'אור' לחדור לעולמנו, ולהאיר את חיינו:

"אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו".

יהי רצון שנרגיש את המציאות האלוקית חודרת לחיינו, וממלאת אותנו באהבה ושמחה, אמן!

לע"נ ממשיך דרכו של הבעל שם טוב הקודש רבי דב בער המגיד הגדול ממעזריטש,  זכותו תגן עלינו, אמן.