היסטוריה ואקטואליה

המשגיח שגער בתלמידים המתפלפלים; "דער אמת ליגט אופן ארט"

בישיבת חכמי לובלין בפולין, בעוד שראש הישיבה הגאון ר' מאיר שפירא, היה ידוע כעוקר הרים ושעוריו וספריו בנויים על פלפולים חריפים - משגיח הישיבה, התנגד בתוקף ובחריפות לשיטת הפלפול (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
ישיבת חכמי לובלין (צילום: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Archiwum Dokumentacji Mechanicznej)

פרק י"ב: הדים רבים ותגובות רבות מכל העולם ממאות אלפי גולשי 'כיכר השבת' על פרסום סדרת הכתבות אודות שיטת הלימוד והפלפול אצל גאוני ליטא, הגר"ח מבריסק, הגר"ש שקופ ותלמידיהם.

הפרקים הקודמים >>

אחד מהגולשים היקרים שעוקב אחר המדור, שלח לי מאמר מדהים שכתב גאון אחד בנושא דרך הלימוד החריף של גג על גג, ממנו ליקטנו את הפולמוס שפרץ בישיבת חכמי לובלין.

בישיבת חכמי לובלין בפולין, בעוד שראש הישיבה הגאון ר' מאיר שפירא, היה ידוע בעיקר כעוקר הרים ושעוריו וספריו בנויים על פלפולים חריפים גג על גג - משגיח הישיבה הגאון ר' שמעון מזעליחוב, התנגד בתוקף ובחריפות לשיטת הפלפול, ושלל לימוד זה מכל וכל, וכמו שמאריך בכתביו (נהרי אש מאמר א') נגד שיטת הפלפול בדברים חריפים ביותר:

"אין שם על לב ליקח דעת ותבונה לאמר: הבה נברחה מהלימוד הרגל הטבעי אשר עד הנה להתחכם בתוה"ק כמו בחכמות חוץ, ולצפצף בה כל העולה על רוחו, ולטשטש צורתה האמיתית"…

ובהמשך כותב מהו דרך הלימוד הנכון:

"ה' הטוב והמטיב אשר חלק מחכמתו ליראיו חנני אלוקים לזכות אל עמקות לבוא לעומקה של הלכה להתעמק בסוגיא ולבררה כסולת נקיה על פי כל דברי הראשונים, אשר בה לפרוש שמלה מלובנה לפני התלמידים בעומק הבנת הלב, לברר בלימוד הגמרא כל הלכות התורה היוצאים לפי פירושם של הראשונים בגמ' זו, לפי פירוש ושיטה זו הדין כך, לפי פירוש אחר מן הראשונים הדין לפעמים להיפך מן שיטה אחרת... הכל לברר הלכות התורה לאמיתן מתוך דברי הגמרא ופירושן של הראשונים... ומי שרוצה ביגיעת התורה יבין מלימודי עמקות שקשה ללמוד מתוך הספרים כי לברר הלכות התורה מתוך הגמ' והראשונים צריך להבין כל ענין לעומק איך נבנה ונתייסד"...

מרן הגר"ש וואזנר בעל ה'שבט הלוי', תלמיד ר' שמעון מזעליחוב סיפר אודותיו:

"מו"ר ר' שמעון לא אהב פלפולים, רק בירור העניינים בבהירות יתירה עפ"י האמת, ואמר לי כי יש לומדים הבונים גג על גג ומשווים ממסכתא אחת לשניה, ממסכת ביצה למסכת חגיגה ויש שמפלפלים עוד יותר ומשווים אף מברכות לבבא בתרא ומפסחים ליבמות, אבל עיקר הלימוד האמיתי הוא בתוך הסוגיא להבין היטב את הגמ' והראשונים ולירד לעומק הדבר".

מה היה מתבטא המשגיח ר' שמעון מזעליחוב כשראה ת"חים מתפלפלים? ממשיך מרן הרב וואזנר ומספר:

"כשהיה רואה אנשים מפלפלים אמר "דער אמת ליגט אופן ארט" האמת נמצאת במקומה, ועפ"א בהיותי בלובלין בהיכל הישיבה ולמדתי בספר ע"ד הפלפול, ולפתע נכנס ר"ש להיכל וכשראה הספר שלמדתי, גער בי, אל תלמד בספרים כאלו, אלא תלמד בספרים ע"ד הפשט כמו טורי אבן ופני יהושע, ושפת אמת, וכן הביע בפני רבינו את אי שביעות רצונו מהגה"ק ר' מאיר יחיאל מאוסטרובצה זצ"ל בעל מאיר עיני חכמים, מפלפוליו החריפים".

בשיחותיו היה רגיל הגר"ש וואזנר לדבר נגד דרך לימוד הפלפול, וכך דבריו:

"ובדורות האחרונים התפשט מאוד דרך הלימוד בשיטת החילוקים והפלפולים, והגדולים האמתיים וביניהם המהר"ל מפראג יצאו חוצץ נגד הפלפולים האלו שאינם לאמיתה של תורה וכן השל"ה הק' כותב דברים חריפים ביותר נגד זה... ובודאי צריך לשמוע בקולם ולהתנהג בדרך הלימוד האמיתי. והיה רבינו אומר שלא ניחא ליה דרכם ופלפולם של חריפי פולין, וגליציה".

אך לעומת זאת הגר"מ שפירא, עודד את לימוד ע"ד הפלפול ובמכתב לר' שמעון כותב שרוב גדולי התורה ובפרט בישיבות הכי נודעות בעולם כולם עשו את הפלפול לעטרה בראשיהם, וכך דבריו:

"כי יודע אני דרך כבוד תורתו שיחיה כי מדחה הפלפול היותר נעים לחיך אם איננו על מאה אחוזים של אמת, ולתלמידים מפלפלים רוח אחרת אתם ורוב ספרי הפלפול בנויים להטות מה מקו האמת ובלבד שיהיה פלפול מתוק בנוי על הקדמות חדשות מהראשונים כי בזה שונה תשובה להלכה מפלפול של חריפות, ואם כי היה מגדולי האחרונים שצעקו ככרוכיא על דרך החילוקים אבל לעומת זה רוב גדולי התורה ובפרטות הישיבות הכי נודעות בעולם, כישיבות הגאונים מהר"י פולק הר"א בורדא הר"ר יונתן הנודע ביהודה וכו' כולם עשו את הפלפול לזר לתלמידיהם ולעטרה בראשיהם" (ישורון טו).

בנוסף יש לציין את המהפך של גאב"ד העדה החרדית הגר"י וייס, כפי שכותב בנו בהקדמה, בשו"ת מנחת יצחק חלק י' על קונטרס עם פלפולים על כל אמרות רשב"י בכל הש"ס, שגנז בתור אברך צעיר, וזה לשונו:

"בחידושיו הנפלאים אשר חנן ה' אותו, ולבד מה ששימש את גדולי ודייני עירו החשובים, עמד בקשרי מכתבים, עם גאונים וצדיקים רבים, כהגה"ק בעל חקל יצחק מספיקנא זצוק"ל הי"ד, הגאון האדיר שר התורה רבי יוסף ראזין מרודאטשוב זצוק"ל אשר כנראה מתשובותיו אל אאמו"ר החשיבו שלא כהרגלו... כח מיוחד הי' לו בפלפולים ישרים, קושר נימא בנימא עוקר הרים, משדד עמקים ומיישר הדורים, ועוד יש תח"י קונטרס שלם שכתב בצעירותו, בענינא דרבי שמעון לשיטתו, בכל מקום שנזכר בש"ס מימרתו, כך ערך מערכות שלימות בתקפו וגבורתו, אמנם לא זאת היתה עיקר משנתו, וגם לא הדפיסם אלא גנזם במחיצתו, כי זה האיש אאמו"ר חתירה אל האמת היתה שאיפתו, וכאשר העירו הגה"צ רבי שמעון גרינפלד (בעל שו"ת מהרש"ג) זצ"ל בעת שבחן אותו, ואאמו"ר הי' עוד בבחרותו, והפליא הגזצ"ל למאד תפארת תורתו, וידיעתו הרחבה כאחד המורים המובהקים גדולתו, ואז הראה לו אאמו"ר את קונטרסו, ויהי בראותו יצירתו, העיר לעומתו, שעבורו לא זו הדרך הברוכה, כי הוא לגדולות נוצר בשערים המצויינים בהלכה, ופקודתו שמרה רוחו ונהג ככה. ומני אז כל כוחותיו השקיע, אל שמעתתא אליבא דהילכתא להגיע וכו'...".

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות