אאא

כיצד הוכחה צדקתו של הבעש"ט הקדוש?

פעם אחת תלמידי הבעל שם טוב הקדוש שהיו גדולים בנגלה ובנסתר, שאלו אותו בעניין כוונות המקווה. 

לאחר שענה הבעל שם טוב הקדוש את תשובתו, שאלו אותו, הלא בכתבי האר"י הקדוש ז"ל כתב עניין זה באופן אחר?

כששמע הבעל שם טוב הקדוש את שאלתם, היטה את ראשו לאחוריו, ופניו נעשו להבים, כדרכו בעת עליית נשמה.

פחד גדול נפל על התלמידים. בקצה השולחן ישב התלמיד הכי צעיר שהיה שם, רבי נחמן מהורדנקא, לימים סבו של רבי נחמן מברסלב.

והנה, תרדמה עזה נפלה על רבי נחמן מהורדנקא, ובשנתו הוא חולם, שהוא הולך בחוץ ורואה המון אנשים רצים, וגם הוא רץ עימהם.

רבי נחמן מהורדנקא שאל את האנשים לסיבת ריצתם, והשיבו לו, שרבם הקדוש עומד לדרוש, אך, לא אמרו לו את שם רבם.

הלך אחריהם, ובא לבית גדול מאוד, שהיה מלא באנשים חשובים מאוד.

והנה, הבעל שם טוב הקדוש דורש בפניהם בעניין כוונת המקווה, ואיש צעיר עמד נגדו וסתר דבריו.

לשאלתו, הסבירו לו שהאיש הצעיר הוא האר"י הקדוש ז"ל, ונמשך הוויכוח בין האריז"ל לבין הבעל שם טוב הקדוש זמן רב, עד שהאריז"ל הודה לבעל שם טוב הקדוש.

הקיץ רבי נחמן מהורדנקא מחלומו, ותיכף שאלו הבעל שם טוב הקדוש: "נחמן! לקחתי אותך לְעֵד, ותעיד עם מי הצדק...", והודה בענין.

פעם אחת סיפר רבי יעקב יוסף מפולאנה שהבעל שם טוב הקדוש שאל אותו, מפני מה אתה שוהה כל כך במקווה (מכיוון שהיה טובל באריכות בשל הכוונות), ואילו אני, כשאני הולך למקווה - אני עוצם את העיניים, ובפעם אחת אני רואה את כל העולמות.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

 

עצות לחיזוק בתפילה: בימים אלו, שכדאי להתחזק בתפילה נביא כמה מעצותיו של הבעל שם טוב הקדוש להצלחת התפילה.

נתינת צדקה לפני התפילה: כפי שכתוב "צדק לפניו יהלך" – נתינת הצדקה הולכת ומסנגרת על האדם, והיא סגולה להצלחה בתפילה.

לפני התפילה: מה יותר פשוט, מלבקש מהקב"ה שיתן חיזוק וסיוע, כדי שנצליח להתפלל בכוונה? הרצון של האדם הוא 'כלי' לקבלת התפילה.

התבוננות בגדלות הבורא: אדם שמתחזק באמונה, ומרגיש ש"מלוא כל הארץ כבודו", וש'לית אתר פנוי מיניה' - יוכל להבין שכאן טמונה הישועה, ויתחזק להתפלל בריכוז ובכוונה.

אם האדם יתבונן בגדלות וברוממות הבורא, ומנגד - באפסיות האדם, הוא יוכל להתפלל יותר מתוך יראה ורוממות ה' יתברך.

תחילת התפילה עם תנועה: הנעת הגוף בתחילת התפילה, יכולה לעזור להעיר ולהאיר את כוח הנשמה, ולכן, כדאי בתחילת התפילה להתנועע, והדבר יכול לעזור להגיע להתעוררות גדולה.

כאשר האדם ינענע את עצמו, יחשוב: 'למה אני מנענע את עצמי? כי מסתמא שהשכינה בוודאי עומדת לנגדי, ומכוח זה האדם יוכל להגיע להתלהבות יותר גדולה בתפילה.

לשמוע את המילים שקורא: "וצריך לשמוע בכל תיבה מה שאומר, שהשכינה היא עולם הדיבור", ולכן, צריך להוציא את המילים בבהירות, והדבר עושה לקב"ה נחת רוח גדולה (הזוהר הקדוש פר' פינחס).

להשקיע בתפילה הכוחות הגשמיים: לשים את הכוח הגשמי בדיבורי התפילה, וכך ללכת מאות לאות עד שהאדם שוכח מהגשמיות, ויחשוב האדם, שהאותיות מצטרפות ומתחברות זו עם זו. וזהו תענוג גדול, וכמה שהאדם מרגיש תענוג מדברים של גשמיות, מכל שכן, כמה גדול ועצום - התענוג שאדם מקבל ברוחניות.

תפילה מתוך שמחה: להשתדל להתפלל מתוך שמחה כי: 'אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה', אם אין שמחה - אין שכינה, השמחה מעלה את האדם והתפילה, להיכלות גבוהים - ותקובל תפילתו.

לא להיכנס לעצבות: אפילו שלא הצליח לכוון בתפילה - כפי רצונו, העצבות היא עצת היצר הרע! העצבות היא לא עבירה, אך בכוחה – לבטל מהאדם לעשות הרבה מצוות, אם כן, היא גרועה יותר מהרבה עבירות.

התפילה בכוח ושמחה גדולה, ממעטת מהאדם את המחשבות הזרות.

הקב"ה בוחן כליות ולב: האדם שמגיע לתפילה עם רצון להתרכז ולהתפלל בכוונה, הקב"ה בוחן כליות ולב, והוא מעריך ומתחשב ברצון ובכוונה הטובה של האדם.

חשוב לזכור: הקב"ה רוצה את הרצון של האדם! ורחמנא - ליבא בעי! ולכן, ההשתדלות שלנו – ההצלחה בידיו של בורא עולם, והכלל הזה נכון בכל דבר בעבודת ה'.

מעט בכוונה: אדם שמרגיש שהוא מתפלל רק מעט בכוונה, לא יתייאש, כי צריך לזכור, שגם זה רצון ה', ואולי הניסיון שלו, לראות שהוא אינו מתייאש מהתפילה? ולכן, ימשיך בתפילה, וגם תפילה זאת – תעלה לרצון לפניו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אדם שיש לו עיכובים בתפילה, שידע, שהתפילה שלו חשובה מאוד בשמים, ולכן, השטן מנסה לעכב אותה!

כלל שחשוב לזכור: כאשר האדם מתפלל תפילה אחת בכוונה הראויה, התפילה הזאת מעלה את כל התפילות שהאדם התפלל בלי כוונה.

תפילה בלי כוונה אינה הולכת לאיבוד: תפילה בלי כוונה ממתינה לתפילה אחת טובה – שהאדם יתפלל בכוונה, והתפילה הזאת תעלה את שאר התפילות לפני כיסא הכבוד - והם יפעלו את פעולתם, לטובה ולברכה.

יהי רצון שתקובל תפילתנו עם תפילות כל עם ישראל לרצון, ותעלה שוועתנו, וירפא ה' את כל חולי עמו, ויעצור המגפה והמשחית, ונשמע רק בשורות טובות, אמן!