זה הסוד של הצדיק

רוצים לקטוף ישועות? החל מהערב, ההילולה של רבי גרשון מקיטוב זי"ע

בשנים האחרונות, מאז שהתגלה ציונו של רבי גרשון מקיטוב - גיסו של הבעש"ט הקדוש בהר הזיתים, רבים נוהרים לשם ורואים ישועות | החל מהערב המונים יעלו לציון הקוש. ורד שאלתיאל במאמר מיוחד ומקיף (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
הילולת רבי גרשון מקיטוב בשנים עברו (צילום: שלומי טריכטר)

ליארצייט של רבי גרשון מקיטוב - כ"ה אדר א'

מהו סוד הישועות בציונו של רבי גרשון?

בשנים האחרונות, מאז שהתגלה ציונו של רבי גרשון מקיטוב - גיסו של הבעש"ט הקדוש בהר הזיתים, רבים נוהרים לשם ורואים ישועות. יהי רצון שזכות הצדיקים תגן על כלל ישראל, ועל השבויים והפצועים, ועל החיילים הנלחמים בעוז וגבורה, אמן!

החל מהלילה (שני), ומחר ביום שלישי משעה 12 בצהרים, יצאו הסעות לציונו בחינם כל 20 דקות, מרח' שמואל הנביא פינת יחזקאל - רק לבוא ולקטוף ישועות!

רבי גרשון נולד לאביו רבי אפרים שהיה דיין בקיטוב, והיה מתמיד גדול בתורה. מחילופי מכתבים שבינו לבין גדולי הדור, ניכרת קדושתו ודבקותו בה', ויראתו שקדמה לחוכמתו, בכל דבר נהג במידת אמת ויושר, יראת ה' ואהבתו בערו בו תמיד.

דברי ה'נודע ביהודה' – אהוב למטה ולמעלה

רבי גרשון היה תלמידו של ה'נודע ביהודה' (שהיה 'מתנגד'), והביע את הערכתו הרבה לרבי גרשון, כפי שמוכח בפתיח למכתב ששלח אליו ה'נודע ביהודה':

"כבוד אהובי, ידיד נפשי וחביבי, אהוב למטה ולמעלה, הרבני המופלא והמופלג בתורה וחסידות..." וזה רק מעט ממה שנותר וידוע.

בתחילה, היה נראה שהבעש"ט הקדוש אינו יודע ספר, משום שלא הותר לו לגלות את מהותו, ועד להתגלותו היו קשרי רבי גרשון וגיסו מורכבים, אך לא נקדים את המאוחר. 

איך הבעש"ט הקדוש נבחר לחתן?

הבעש"ט הקדוש לימד בצעירותו תינוקות של בית רבן, והיה נחבא ונסתר, עד כדי כך שאיש לא הכיר את גודל מעלתו, והעיד עליו ה'דמשק אליעזר':

מרוב גודל ההסתרה שהסתיר את עצמו, אפילו מלאכים ושרפים – לא הכירו בו!

רבי אפרים, אביו של רבי גרשון הגיע לעיירה שבה לימד הבעש"ט הקדוש, ושמע שהוא מלמד ישר והגון ויודע ספר, וביקש לברר אצלו איזה דין, וכשהגיע אליו, גילה קצת הבעש"ט את עצמו, ומיד החליט רבי אפרים שהוא החתן המתאים לביתו, ונכתב ביניהם שטר אירוסין, וכבקשת הבעש"ט הקדוש נכתב בשטר: 'החתן ישראל בן אליעזר' בלי שם ועיר.

כשרבי אפרים היה בדרך לביתו בבראד - חלה ונפטר, וכשפתח רבי גרשון את כתבי אביו מצא את שטר האירוסין של אחותו, והיה בטוח שמדובר בת"ח גדול, כי לא היה לו ספק שזה מה שהועיד אביו לאחותו.

חתן שאינו ת"ח - היתכן?

כעבור זמן קצר, הגיע הבעש"ט הקדוש לבראד לישא את הכלה המיועדת, והראה לו את שטר האירוסין, וכשראה רבי גרשון שהבחור נראה מפשוטי העם, נבהל והשתומם ואף התנגד לשידוך, אך הבין שאת הנעשה אין להשיב.

לשם מה - לספר על מחלוקת? בהמשך נראה, נלמד - ונזכה לישועות!

לפני חתונתו, גילה הבעש"ט הקדוש לכלתו את סודו, וציוה עליה ולא תגלה דבר עד שיגיע הזמן, אך לרבי גרשון היה קושי מהשידוך, ולא היה לו נחת רוח מהדבר, עד שהגיע זמנו של הבעש"ט הקדוש להתגלות, ואז:

גילה הבעש"ט הקדוש את כוחו וגודל קדושתו, ואת תורתו המאירה שעד היום - כלפיד אש!

נפשו קשורה בנפשו – התבטלות מוחלטת!

מאותו היום, רבי גרשון הפך לאחד מתלמידיו הראשונים והמובהקים של הבעש"ט הקדוש ונעשה יד ימינו, ואף היה שליח להפצת תורתו ודעותיו:

וחולל מהפך עצום בפרסום תורת החסידות!

רבי גרשון מקיטוב דבק בבעש"ט הקדוש ובדרכיו, והיה מקורב ומקושר אליו בקשרי אהבה הדוקים. ועמד לימינו נגד כל המתנגדים, וקיבל את הדרכתו של הבעש"ט הקדוש, מתוך:

ענווה והכנעה, והיה לאהוב נפשו - ממש.

נפשו של רבי גרשון נקשרה בנפשו הבעש"ט הקדוש בקשר בל ינתק:

ואעפ"י שהיה ת"ח עצום, הוא התבטל לבעש"ט הקדוש - בהתבטלות מוחלטת!

בהמשך נבין את חשיבות הדברים...

זכה רבי גרשון, שביקש ממנו הבעש"ט הקדוש:

שיכתוב לו את סידורו עם כוונות האריז"ל.

חלק מדפי הסידור מפורסמים היום לרשות הרבים, וניתן לראותם.

האגרת שיועדה לדורות, ובפרט - לנו!

האהבה העזה בין השניים מובעת באגרת הנפלאה, ששלח הבעש"ט הקדוש עם ה'תולדות' רבי יעקב יוסף הכהן לרבי גרשון שהיה אז בארץ הקודש, אמנם האגרת לא הגיעה לרבי גרשון, אך נשארה עבורנו לדורות.

הבעש"ט הקדוש מספר באגרת לגיסו על עליית הנשמה שעשה בר"ה תק"ז, וכיצד עלה ל'היכל משיח', ומה ראה שם, וסודות התורה שלמד שם מפי המשיח, ורומז באגרת דברים נפלאים, אבל, מדהים לראות:

איך הבעש"ט הקדוש מבקש מיד לגלות לגיסו, את כל הסודות הנוראים שלמד מפי המשיח!

ולא קיבל הבעש"ט הקדוש רשות על כך, כפי שכותב:

"ובקשתי עבורך ללמד אותך – ולא הורשיתי כלל, ומושבע ועומד אני על זה...".

ובהמשך האגרת כותב הבעש"ט הקדוש:

"ורציתי להרחיב הדיבור ולטייל באריכות, אך:

מחמת הדמעות - אשר נזכרתי פרדתך ממני, לא יכולתי לדבר..."

הפלא ופלא! מה מטריד את הבעל שם טוב הקדוש ב'היכלו של המשיח'? 

ללמד את גיסו אהובו סודות שהתגלו לו כרגע משמים!

ועיניו מלאות דמעות... והמשכיל – ידום!

מרגיש 'מציאות'? לא הגעת לתכלית התפילה!

רבי גרשון הותיר כתבים מועטים שהפכו ליסודות החסידות, והבעש"ט הקדוש היה נוהג לומר בשם גיסו, כפי שמתואר:

"...כמו שאמר הקדוש רבי גרשון לגיסו מרן האר"י הבעש"ט כל זמן שאתה יודע ומרגיש במציאות שלך, עדיין לא הגעת לתכלית התפילה...".

רבי גרשון מסביר, שבזמן התפילה ניתן להגיע לביטול חושים גמור, כפי שאמר: "ומרגישים 'אין' ממש – כ'תולע' קטן הרוחש עלי הארץ..." ('היכל הברכה').

רבי גרשון מלמד, שהכנעה לצדיקי עולם, והכנעה בתפילה – כ'תולע':

הם הדרך לישועות – מ'על' הטבע! כפי שזוכים בציונו...

אמנם, אתה ואני לא נרגיש בתפילה כ'תולע', אבל, רבי גרשון השאיר עבורנו במילים:

"ברוך אתה" – אוצר עצום שבזכותו נזכה לניסים מ'על' הטבע.

'ברוך' – 'איפוס' יומי מתעתועי הדמיון!

כל ברכה מתחילה במילים: 'ברוך אתה' – אם תברך בכוונה, תקבל:

'עוגן' יציב שיקשר אותך לקב"ה, ויחזק את ליבך בשמחה ואמונה.

רבי גרשון מבאר את המילה 'ברוך':

הקב"ה הוא - המקור היחיד ל'ברכה, השפע והחיות' של - כל הברואים כולם!

אין שום 'כתובת' אחרת שתביא לך ברכה, כי כל גורם אחר, הוא רק:

שליח של מלך העולם, ואין לו שום 'מציאות' או ממשות עצמית!

'אתה' – נוכחותו התמידית המחבקת של ה' יתברך!

'אתה' – המילה נאמרת בלשון נוכח, כיון:

שהקב"ה נמצא ונוכח איתך, בכל רגע - ממש!

אמר החפץ חיים, שהמילה 'אתה' מוכיחה על:

יחסי קרבה חזקים, שהרי, למי אתה מדבר - בלשון 'אתה'?

למי שנמצא כרגע איתך - שומע ומאזין לך.

אם תרגיש את נוכחות ה' עימך, ואת הקב"ה ששומר עליך, תחיה:

בביטחון מוחלט, שמחה - רוגע ושלווה!

רוצה לעלות 'מעל' הטבע – ולראות ישועות?

הפירוש לתיבות הראשונות של הברכה - "ברוך אתה" הם - אוצר יקר, שיכול לשמש אותנו ב - 100 ברכות ביום, ולהיות עבורנו תזכורת קבועה:

לסוד החיים והחיות, בעולם שיקרי - ולא שפוי כלל!

מי שמברך בריכוז כמה פעמים ביום, מרגיש את החיבור והקשר לה' יתברך, ותענוג אמיתי שמוציא אותו - ממגבלות הטבע:

ואינו נמסר בידי הטבע, וזוכה - לניסים וישועות!

הכנעה והתבטלות - גם אתה יכול!

רבי גרשון היה תלמיד חכם עצום, וביטל עצמו לחלוטין לבעש"ט הקדוש, ולימד:

שמי שמבטל את מציאותו וישותו, מרגיש ונכנע כ'תולע', זוכה - לישועה מעל הטבע!

וכך כל אחד יוכל ע"י הברכה שמברך, להחזיר:

לקב"ה את 'כתר' המלוכה, כמלך יחיד של - כל העולם!

כל אחד יקח לליבו מעט מהמעט מהנהגתו הקדושה של רבי גרשון, ויבין את סוד ישועתו... ונזכה במהרה:

"ביום ההוא יהיה - ה' אחד ושמו אחד".

במהרה ברחמים, אמן!

לע"נ רבי אברהם גרשון בן רבי אפרים (מקיטוב) זכותו וזכות הבעל שם טוב הקדוש תגן על כלל ישראל, ויזכו כולם לישועות, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר