סיפור למלווה מלכה


סיפור למוצ"ש

מה קרה עם הבעל שם טוב הקדוש שבועות ספורים לפני פטירתו

כמה שבועות קודם שהסתלק הבעל שם טוב הקדוש, שמעו שאמר שאם לא יבוא הגואל במשך שישים שנה, אני מוכרח לבוא לעולם בחזרה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

עדות התלמיד: כך הבעל שם טוב ידע מה יקרה בסוף השנה

רבי יעקב יוסף מופלנאה תלמידו המובהק של הבעל שם טוב מביא בספרו עדות ששמע מהבעל שם טוב, 'כשהיה הבעש"ט שומע אחד לומד משנה היה יודע מה יקרה בסוף השנה'. ובהקשר לזה סיפר סיפור על רבי גרשון מקיטוב - גיס הבעש"ט, שהיה רבי יעקב יוסף עד לבשורה שצפה לה הבעל שם טוב בתחילת השנה | צפו (חסידים)

כיכר השבת |

הסגולה למוצאי שבת

כשהבעל שם טוב לימד את רבי מוישה ה'מתנגד' בחלום | צפו

רבי משה קעדס שהיה מלמד, תלמיד חכם גדול, לא הכיר בגדלותו של הבעל שם טוב. פעם אחת התקשה רבי משה להבין את התוספות בגמרא במסכת שבועות. ואז ארע מקרה מפעים: בחלומו הוא נכנס להיכל אחד וראה שם את הבעל שם טוב, שם פנה אליו הבעל שם טוב ואמר לו את הפשט. כשהתעורר רבי משה וזכר את הפשט שראה בחלום, מיד הסתכל בגמרא... | צפו איך הסתיים הסיפור (חסידים)

4
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

הבעל שם טוב הקדוש כמעט הכה את עבדו והציל יהודי ממות

התחנן העבד לבעל שם טוב הקדוש, ואמר "אדוני, אלך תכף". רגז עליו הבעל שם טוב הקדוש פעם נוספת, ורצה להכותו. והלך העבד והציל את הסוס. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי שבת

מדוע הבעל שם טוב הזהיר לא להיכנס לעיר ויניצא? | צפו

רבי משה יליד מעז'יבוז', סיפר שבצעירותו נתן לו הבעל שם טוב הוראה בלי משמעות, והיא שלא יכנס לעיר ויניצא. ואכן ניזהר על כך מאוד. עד שיום אחד נתפס באנשי החוק שהעלילו עליו שהתעודות שלו אינן כשרות ורצו לקחת אותו למעצר בעיר ויניצא | צפו בהשתלשלות המקרה מפי הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

1
| כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש

מה שאל הבעל שם טוב את 'המתנגד' שרצה להמיתו | צפו

רבי נחמן שהתנגד אליו - ביקש להורגו. תלמידי רבי נחמן ביקשו מרבם, שילך ויבחן את הבעל שם טוב שהרי כולם מפליאים בשבחו. כשנפגשו השניים נכנסו לחדר לבד, אך אחד התחבא שם וסיפר את המעשה המפעים הבא | צפו (חסידים)

4
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

איך הבעל שם טוב הציל את מי שנתן לו קמח ודגן בהקפה

אמר הבעל שם טוב הקדוש לחוכר: יגיעו אליך שליחים מהמושלת, והיא תבקש שתחתום על חוזה חכירה, אל תלך עם השליחים אפילו אם הם יבואו אליך כמה פעמים, עד שהם יגיעו אליך עם עגלה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצאי שבת

רגע לפני שהבעש"ט נפטר, נשמתו של המת הגיעה אליו

שעות לפני שהבעל שם טוב הקדוש הלך לעולמו בחג השבועות, הוא ראה את מלאך המוות, והתפלא שהמשרת אינו רואה אותו. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

הסכולה למוצ"ש • צפו

מדוע הפסיק הבעל שם טוב מתפילתו בשביל לקנות מגוי?

הבעל שם טוב הקדוש עמד לפני התיבה, ולפתע סגר את סידורו ויצא מבית הכנסת כדי לקנות עצים מגוי. | למה הפסיק הבעל שם טוב מתפילתו בשביל לקנות עצים? מה ביקש הבעש"ט מתלמידיו לתת לגוי? ומה אמר הגוי על אלוקי היהודים? | הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת (חסידים)

2
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

כשהבעש"ט הבטיח להורי בעל התניא: עוד שנה יהיה לכם בן

בסעודת יום ההולדת אמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי ברוך, למועד הזה ממש אתם חובקים בן.בדיוק לאחר שנה בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי השבת

איזה דבר איום גילה הבעש"ט כשבדק דופק לרופא הגוי? צפו

רופא גוי מפורסם הגיע לדוכסית שבעירו של הבעש"ט. והדוכסית סיפרה על גדלותו של הבעש"ט. הרופא התעניין וביקש לראותו. כשנפגשו, שאל הרופא את הבעש"ט היכן וממי למד רפואה? ואז הציע הבעש"ט שכל אחד יבדוק את הדופק של חברו. כשבדק הבעש"ט את הדופק של הגוי, גילה הבעש"ט לפני כולם, מי הוא בדיוק אותו רופא שפל... במעשה זה נעשה קידוש ה' גדול | צפו במסר של הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

2
| כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש | צפו

מה האישה רצתה מהבעש"ט ואיך הציל יהודי חולה מקטרוג?

כשהבעל שם טוב הגיע לקהילת סנטוב ראה אור גדול על אשה אחת. וביקש מאנשי המקום שיקראו לה, אך השיבו לו שהיא בוודאי תבוא מעצמה | מה רצתה האישה הצדקת מהבעש"ט? | למה שוב הגיעה האישה אל הבעש"ט? | ואיך הבעל שם טוב הציל יהודי חולה מקטרוג? | צפו (חסידים)

4
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

כך הבעל שם טוב דרש מהעגלון לעצור ולהתפלל ביער הקפוא

הדבר היה בימי החורף, באותו היום היה קור גדול מאוד, אמר הבעל שם טוב הקדוש: "נתפלל מנחה במקום פלוני", והמקום היה מרוחק מהם כמה פרסאות. סיפור חסידי למוצאי שבת (שבוע טוב)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כיצד השלהבת הקטנה של רבי ברוך הראתה את הדרך לסוס?

לפתע השלהבת הקטנה התחילה לרקד בעצבנות עד שנעלמה. תלמידיו של רבי ברוך נדהמו, הם רצו לראות מה יגיב הרבי, אך רבי ברוך ממעז'יבוז שקע בהרהורים | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי השבת

מה גילה הבעל שם טוב הקדוש לרבי מיכל מזלאטשוב? | צפו

כשרבי מיכל מזלאטשוב היה ביום שישי אצל רבו הבעש"ט, ציוה אותו הבעש"ט לנסוע לביתו לשבת. אך רבי מיכל השיב בשלילה, כי לא הייתה לו עגלה לנסוע לביתו. הבעל שם טוב אמר לו שיהיה לו עגלה לנסוע וכך היה. אך לפני שיצא גילה לו הבעש"ט דבר מה | צפו בגילוי המדהים (חסידים)

1
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

הבעש"ט סיפר: השר של יוון חזר בחרי אף, והבנתי שבאה צרה

שמעתי מהרב ק"ק פולנאה, כשהייתה בימיו מלחמה בין יון ובין הישמעאל, ואמר הבעל שם טוב הקדוש: ראיתי בשמים שני שרים נלחמים, והשר של יון והשר של ישמעאל, וראיתי שהשר של יון חוזר בחרון אף, והבנתי מזה שתהיה לישראל צרה גדולה ח"ו | סיפור חסידי למוצ"ש (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

מדוע ביקש הבעל שם טוב הקדוש לעקור את המנורה?

סיפור מהבעש"ט המסוגל לפרנסה והצלחה, והשבוע, הרב יצחק ישי בנון מספר: כשהבעש"ט הגיע לקהילת שדה לבן וביקש מהגבאי להוריד את מנורת 'למנצח בנגינות'. מה עמד מאחורי הבקשה? איך פעל רב בית הכנסת כשראה שנעקרה המנורה? ומה המאורע העומד מאחורי המנורה? | צפו (חסידים)

2
| כיכר השבת |

סיפור חסידי למוצ"ש

צום וסיגופים | כך התקרב המגיד ממעזריטש לבעל שם טוב הק'

המגיד היה מתמיד גדול בלימוד, ולכן, יום יומיים לאחר שיצא לדרך, התחרט מאוד על הנסיעה, כי הטלטלה בדרכים לא אפשרה לו להתמיד בלימוד, והדבר גרם לו לעוגמת נפש רבה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

3
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש

מה הבעש"ט בחר - שיגזלו את כספו או שיחלה בקדחת? • צפו

כמידי מוצאי שבת הסגולה לפרנסה והצלחה, והשבוע הרב יצחק ישי בנון בסיפור על הבעל שם טוב ששמע כרוז משמיים שעליו לבחור, או שיגזלו את ממונו או שיחלה בקדחת. במה בחר הבעש"ט ומדוע? | צפו (חסידים)

5
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

כך הבעל שם טוב הקדוש הציל יהודים שבויים מהחוטפים

יום אחד נעלמו מקהילת מז'יבוז' שני יהודים חשובים, יהודי מז'יבוז' חיפשו את היהודים בכל מקום ולא מצאו, מה עשה הבעל שם טוב? סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר